BỘ XÂY DỰNG
------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban chuẩn bị dự án “Tăng cường năng lực và hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất xi măng”, được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Bắc Âu (NDF) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Quyết định số 12/2008/QĐ-BXD ngày 26/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ chính thức ODA của Bộ xây dựng.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

Điều 1. Thành lập Ban chuẩn bị dự án gồm các thành viên sau đây:
Trưởng Ban:
1. Ông Nguyễn Trung Hòa- Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.
Thành viên:
2. Bà Phạm Thị Hồng My – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế.
3. Ông Phạm Văn Bắc – Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu Xây dựng.
4. Ông Lương Đức Long – Viện trưởng Viện Vật liệu Xây dựng.
5. Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế.
6. Bà Nguyễn Thị Hồng – Chuyên viên Chính Vụ Kế hoạch Tài chính.
7. Ông Trần Quang Hào- Chuyên viên Chính Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

>> Xem thêm:  Có phải cận thị 6 độ mới được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Hồ sơ xin hoãn NVQS cần gì ?

8. Ông Đinh Chính Lợi – Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.
9. Ông Hoàng Hải Vân – Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ.
Thư ký:
10. Bà Lưu Linh Hương - Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chuẩn bị dự án:
1. Nghiên cứu đề xuất, soạn thảo văn kiện dự án, bao gồm các nội dung chủ yếu: Bối cảnh và sự cần thiết của dự án; mục tiêu; những hoạt động và kết quả chủ yếu; nghĩa vụ của các bên; tổng giá trị tài trợ và kế hoạch sử dụng vốn đối ứng; phương thức tổ chức quản lý; kế hoạch triển khai và các vấn đề liên quan;
2. Thực hiện các bước theo quy trình, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt văn kiện dự án theo quy định.
3. Đầu mối giúp Bộ trong việc liên hệ với nhà tài trợ, các cơ quan đơn vị liên quan để thực hiện các công việc trong giai đoạn chuẩn bị dự án cho đến khi văn kiện dự án được phê duyệt. Chủ động giải quyết các vướng mắc, phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban chuẩn bị dự án

>> Xem thêm:  Điều kiện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là gì ? Trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?

1. Văn phòng thường trực của Ban chuẩn bị dự án đặt tại Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.
2. Các thành viên Ban chuẩn bị dự án hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
3. Kinh phí hoạt động của Ban chuẩn bị dự án được cấp từ nguồn vốn chuẩn bị dự án của Bộ Xây dựng.
4. Ban chuẩn bị dự án được sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Xây dựng cho việc triển khai các nhiệm vụ được giao.
5. Ban chuẩn bị dự án tự giải thể sau khi văn kiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Các Ông: Chánh Văn Phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và các Thành viên, Thư ký Ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Các Thành viên; Vụ HTQT
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT (3b)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Thanh Nghị

>> Xem thêm:  Có được miễn hoặc hoãn nghĩa vụ quân sự đối với người là con một, bố mẹ đã già yếu ?