ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 22/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 1 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC XỬ LÝ CÁC VI PHẠM CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM GIAO THÔNGVẬN TẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày30-6-1983;
- Căn cứ Quyết định số 314/CP ngày 01-10-1980 của Hội đồng Chính phủ cho phép thựchiện chế độ bảo hiểm hành khách và bảo hiểm phương tiện vận tải;
- Căn cứ Quyết định số 204/TC ngày 22-12-1980 của Bộ Tài chánh ban hành bản quytắc bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trong nước trên các phương tiện vận tải côngcộng;
- Căn cứ Thông tư số 2292/TT /GTVT-TC ngày 08-8-1983 của Liên bộ Giao thông vận tải– Tài chính hướng dẫn thêm về việc thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn hành khách.
- Tiếp theo Chỉ thị số 18/CT-UB ngày 19-5-1984 của UBND Thành phố về việc bảo hiểmtai nạn hành khách và trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện giao thông vận tảitrong phạm vi thành phố;
- Theo đề nghị của chi nhánh Bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 486ngày 15-12-1984);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành bảnquy định tạm thời về việc xử lý các vi phạm chế độ bảo hiểm giao thông.

Điều 2.- Bản quy định nàyđược thi hành trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày ký.

Điều 3.- Các đồng chí ChánhVăn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, SởTài chánh, Chi nhánh Bảo hiểm thành phố và các đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀVIỆC XỬ LÝ CÁC VI PHẠM CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Banhành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UB ngày 28-01-1985 của Ủy ban nhân dân Thànhphố)

Nhằm chấp hành chủ trương củaNhà nước đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ bảo hiểm tai nạn hành kháchvà bảo hiểm trách nhiệm dân sự trên địa bàn thành phố theo đúng Quyết định số314/CP ngày 01-10-1980 của HĐCP về bảo hiểm tai nạn hành khách và trách nhiệmdân sự, Quyết định số 213/QĐ-LB ngày 27-01-1984 của Liên bộ Giao thông vận tải– Nội vụ về việc lập lại trật tự an toàn giao thông, Quyết định số 284/TC ngày22-12-1980 của Bộ Tài chánh ban hành quy tắc bảo hiểm tai nạn hành khách; Chỉthị số 18/CT-UB ngày 19-5-1984 của UBND. TP về việc triển khai công tác bảohiểm giao thông trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo xây dựng quỹ dựtrữ bảo hiểm đầy đủ để kịp thời đáp ứng yêu cầu bồi thường của người dân khitai nạn giao thông xảy ra, đồng thời góp phần đẩy mạnh cuộc vận động lập lạitrật tự an toàn giao thông trong cả nước. Nay UBND.TP ban hành những quy địnhvề việc xử lý các vi phạm chế độ bảo hiểm giao thông như sau:

I.- NGUYÊN TẮC CHUNG :

Điều 1.- Tất cả các cơquan (kể cả cơ quan Trung ương đặt tại thành phố và cơ quan ngoại giao), các xínghiệp, công, nông, lâm trường, các hợp tác xã, tư nhân (gọi tắt là đơn vị vậntải) phải thực hiện bảo hiểm hành khách và bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo chếđộ bảo hiểm Nhà nước và Chỉ thị số 18/CT-UB ngày 19-5-1984 của UBND.TP cho tấtcả các loại xe cơ giới từ 3 bánh trở lên và tất cả các tàu, thuyền, đò có độngcơ tại Chi nhánh Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Chi nhánh Bảohiểm Thành phố được giao nhiệm vụ quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm vào việc bồithường và đề phòng hạn chế các tai nạn giao thông. Các đơn vị vận tải có nghĩavụ đóng nộp phí bảo hiểm về trách nhiệm dân sự và thu phí bảo hiểm tai nạn hànhkhách trong giá vé sau đó chuyển lại cho Chi nhánh Bảo hiểm.

Điều 3.- Đơn vị vận tảihoặc cá nhân nào không tham gia bảo hiểm hoặc đóng nộp và chuyển nộp phí bảohiểm không đầy đủ, không đúng kỳ hạn sẽ bị xem như vi phạm chế độ chính sáchchung của Nhà nước, Vi phạm quy tắc trật tự an toàn giao thông và phải bị xửlý‎ theo luật lệ hiện hành cũng như theo những điều trong bản quy định này.

II.- HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM :

Điều 4: Trường hợp chủphương tiện không nộp hoặc nộp không đầy đủ kịp thời phí bảo hiểm tai nạn hànhkhách cho cơ quan bảo hiểm sẽ bị xử lý như sau:

A) PHẠT VI CẢNH BẰNG TIỀN:

1- Mức phạt 30đ : Các phươngtiện xe lam, cyclo máy và các xe từ 10 chỗ ngồi trở xuống nếu nộp phí bảo hiểmchậm trễ không quá 2 tháng.

Các phương tiện thủy bộ kinhdoanh chuyên chở hành khách khác, nếu nộp phí bảo hiểm chậm trễ không quá một(01) tháng.

2- Mức phạt 50đ : Các phươngtiện xe lam, cyclo máy và các xe từ 10 chỗ ngồi trở xuống nếu nộp phí bảo hiểmtrễ quá 2 tháng, hoặc được nhắc nhở nhiều lần mà vẫn không chịu nộp.

Các phương tiện thủy bộ kinhdoanh chuyên chở hành khách nếu nộp phí bảo hiểm chậm trễ quá hai (02) thánghoặc được nhắc nhở nhiều lần mà vẫn không chịu nộp.

B) XỬ PHẠT HÀNH CHÁNH THEO THÔNGTƯ LIÊN BỘ GTVT-TC SỐ 2292/TT /GTVT/TC NGÀY 8-8-1984:

1. Đối với đơn vị vận tải: Đơnvị vận tải chuyển nộp phí bảo hiểm không đầy đủ, không đúng kỳ hạn thì từ ngàynộp chậm thứ 11 trở đi phải chịu phạt mỗi ngày 0,06% số chi phí chưa nộp đầy đủ.

2. Cơ quan bảo hiểm: Cơ quan bảohiểm thanh toán tiền hoa hồng chậm hoặc thiếu cho các đơn vị vận tải cũng chịunộp phạt theo quy định như đối với đơn vị vận tải.

3. Trường hợp vi phạm nghiêmtrọng hoặc tái phạm nhiều lần:

Trường hợp vi phạm nghiêm trọnghoặc tái phạm nhiều lần chế độ thu phí bảo hiểm tai nạn hành khách thì ngoàiviệc phải chịu phạt theo quy định trên, Thủ trưởng đơn vị và người có lỗi phảichịu kỷ luật hành chính hoặc có thể phải phạt trừ tiền thưởng xí nghiệp, của cánhân vi phạm xem như một hành động phạm tới chế độ chính sách chung của Nhànước.

Điều 5. Trường hợp chủphương tiện không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự hoặc giấychứng nhận không còn hiệu lực sẽ bị phạt tiền theo các mức như sau:

1. Mức phạt 30đ : Các phươngtiện vận tải (thủy bộ) có giấy chứng nhận bảo hiểm nhưng đã hết hiệu lực màthời gian hết hiệu lực chưa quá một (01) tháng.

2. Mức phạt 50đ : Các phươngtiên vận tải (thủy bộ) không có giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc có nhưng đã hếthiệu lực quá một (01) tháng.

Điều 6.- Các phương tiệnvi phạm ngoài việc xử phạt như trên tùy từng trường hợp còn có thể bị thu ôphiếu kiểm soát lái xe.

III.- NGUYÊN TẮC VÀ THẨMQUYỀN XỬ LÝ :

Điều 7.- Tiến hành xử lývi phạm theo phương châm : không xử lý hoặc xử lý nhẹ những người vi phạm nhưngthấy được những thiếu sót của mình và sửa chữa ngay. Xử lý nghiêm khắc vớinhững người cố vi phạm, vi phạm nhiều lần mà không chịu sửa chữa.

Điều 8.- Cảnh sát giaothông, Cảnh sát trật tự khi làm nhiệm vụ phát hiện những phương tiện vi phạmchế độ bảo hiểm giao thông có quyền phạt vi cảnh bằng tiền tại chỗ từ 30đ đến50đ theo đúng quy định này. Ngoài việc phạt tiền còn được quyền xử lý tại chỗthu một ô phiếu kiểm soát lái xe của lái xe vi phạm.

Kiểm soát viên giao thông vậntải thành phố, quận, huyện có giấy ủy nhiệm và mang phù hiệu khi phát hiệnnhững phương tiện vi phạm chế độ bảo hiểm giao thông có quyền phạt vi cảnh bằngtiền tại chỗ từ 30đ đến 50đ như lực lượng cảnh sát.

Cán bộ của Chi nhánh Bảo hiểmThành phố Hồ Chí Minh có giấy uỷ quyền của đơn vị, khi phát hiện những đơn vịvận tải, hợp tác xã, vi phạm quy định nộp phí bảo hiểm tai nạn hành khách cóquyền lập biên bản và xử phạt hành chính theo đúng quy định này.

Điều 9.- Tất cả các tiềnnộp phạt về bảo hiểm trách nhiệm dân sự và tai nạn hành khách đã quy định ởtrên được theo dõi quản lý chặt chẽ và phải nộp vào ngân sách thành phố (saukhi trừ lại 10% trích thưởng cho các đơn vị thực hiện) vào ngày 25 mỗi tháng.

Nhằm khuyến khích các đơn vị vàcá nhân có tinh thần tích cực trong công tác, Sở Tài chính trích lại trong tổngsố tiền nộp để thưởng cho đơn vị hoặc cá nhân đó.

Để theo dõi quản lý chặt chẽ sốtiền nộp phạt, Sở Tài chính thống nhất phát hành biên lai phại tiền và biên bảnxử lý vi phạm chế độ bảo hiểm tai nạn hành khách để cung cấp cho các đơn vịđược quyền xử phạt đã ghi trong quy định này và hướng dẫn cách thu nộp tiền vàongân sách thành phố.

VI.- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH :

Điều 10.- Sở Giao thôngvận tải, Công an thành phố, Sở Tài chính, Sở Văn hoá Thông tin, Chi nhánh Bảohiểm thành phố cần kết hợp để phổ biến rộng rãi bản quy định này trong và ngoàingành giao thông vận tải, trong các cơ quan đơn vị quản lý tàu xe cơ giới,trong cán bộ và nhân dân địa phương.

Sở Giao thông vận tải có tráchnhiệm chỉ thị những đơn vị vận tải phải nghiêm chỉnh thực hiện chế độ bảo hiểmgiao thông và tổ chức mạng lưới kiểm soát viên giao thông để tiến hành công táckiểm tra.

Công an thành phố có trách nhiệmchỉ đạo lực lượng cảnh sát nhân dân, cảnh sát giao thông thủy bộ các cấp kiểmsoát chặt chẽ việc thực hiện chế độ bảo hiểm giao thông của các phương tiện vậntải.

Sở Tài chính và Ngân hàng cáccấp có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thu nộp phí bảo hiểm của các đơnvị vận tải và việc nộp tiền phạt vào ngân sách thành phố.

Điều 11.- Bản quy địnhnày có hiệu lực thi hành trong toàn thành phố kể từ ngày ký.