ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 22/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP PHÒNG VẬT GIÁ HUYỆN THỦ ĐỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30-6 - 1983 ;
- Căn cứ quyết định số 12/QĐ-UB ngày 31-01-1985 của Ủy ban nhân dân thành phốvề việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Phòng (Tổ) Vật giá quận, huyện;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủ Đức, Chủ nhiệmỦy ban Vật giá thành phố và Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cho phépthành lập Phòng Vật giá trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thủ Đức. Phòng là cơquan giúp việc cho Ủy ban nhân dân Huyện, chịu sự quản lý ngành của Ủy ban Vậtgiá thành phố và có con dấu riêng để giao dịch trong công tác.

Điều 2.- Nhiệm vụ củaPhòng Vật giá huyện Thủ Đức thực hiện theo quyết định số 12/QĐ-UB ngày31-01-1985 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định tổ chức và hoạt độngcủa Phòng Vật giá quận, huyện.

Điều 3.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyệnThủ Đức, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyềnthành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :
-Như điều 3
-Sở Tài chánh
-Ngân hàng Nhà nuớc Tp
-Ban TCCQ. TP (3 bản)
-Công an Tp (P. QLHC và TTXH)
-VPUB (A. Ba Hòa, NC, TH)
-Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh