ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 31 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2007/QĐ-UBND NGÀY27 THÁNG 12 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 457/QĐ-UBND NGÀY03 THÁNG 3 NĂM 2008 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND ngày 08tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 20 về việcquy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổchức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địabàn tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 704/TTr-STC ngày 30 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyếtđịnh số 30/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềviệc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêutổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trênđịa bàn tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2008 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng tiếp khách trong nướcđến làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, các cơ quan,đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm triểnkhai Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy bannhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứquyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bế