ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 22/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNGBỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯTHÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNHPHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căncứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhànước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chínhtrên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 807/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 12 năm 2009 và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đềán 30 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư (được quy định tại Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009), gồm 01 thủ tục hành chính (có danh mụcbổ sung kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư, giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành thành phố và tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔSUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Công bố kèm theo Quyếtđịnh số 22/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố CầnThơ)

Phần I. DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

I. THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

139

Công bố nội dung đăng ký kinh doanh

Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNHBỔ SUNG

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀPHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

139. Công bố nộidung đăng ký kinh doanh

a) Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp công bố nộidung đăng ký kinh doanh trên mạng thông tindoanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viếthoặc báo điện tử.

b) Cách thức thực hiện: Đăng trực tiếp trênmạng thông tin doanh nghiệp, báo viết hoặc báo điện tử.

c) Thành phần, số lượnghồ sơ:

Nội dung công bố:

- Tên doanh nghiệp;

- Địa chỉ trụ sở chínhcủa doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Ngành, nghề kinhdoanh;

- Vốn điều lệ đối vớicông ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số cổ phần và giá trị vốn cổphần đã góp và số cổ phần được quyền phát hành đối với công ty cổ phần; vốn đầutư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định đối với doanh nghiệpkinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định;

- Họ, tên, địa chỉ, quốctịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu, củathành viên hoặc cổ đông sáng lập;

- Họ, tên, địa chỉthường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cánhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Nơi đăng ký kinhdoanh.

d) Thời hạn giải quyết: công bố trong 03 số liêntiếp

đ) Đối tượng thực hiệnthủ tục hành chính: Doanh nghiệp

e) Cơ quan thực hiện thủtục hành chính: Mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặcmột trong các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử.

g) Kết quả thực hiện thủtục hành chính: Thông tin về doanh nghiệp được thể hiện trên mạng thông tindoanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viếthoặc báo điện tử.

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờkhai:Không

k) Yêu cầu, điều kiệnthực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấpGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng trên mạng thông tindoanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viếthoặc báo điện tử.

l) Căn cứ pháp lý củathủ tục hành chính:

- Luật Doanh nghiệp ngày29 tháng 11 năm 2005.