ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DANH MỤC VÀ MỨC VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM 2016 CHO CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2397/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2015 của BộKế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao danh mục và mức vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2016 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Tổng vốn đầu tư phân bổ: 75.000 triệu đồng (bảy mươi lăm tỷ đồng).

2. Chi tiết danh mục và mức vốn phân bổ cho từng công trình, dự án: theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

1. Căn cứ kế hoạch nêu tại Điều 1 Quyết định này hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan triển khai thực hiện, thanh toán giải ngân nguồn vốn đã bố trí theo đúng thời gian quy định của Luật Đầu tư công.

2. Phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh từng quý, 6 tháng, năm tổng hợp và gửi báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Chủ đầu tư các dự án nêu tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND t
nh;
- Như điều 3;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, TC, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn
Văn Vit

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn v: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư điều chỉnh theo quy định tại các Quyết định giao kế hoạch TPCP năm 2012 - 2015 của TTg CP

Kế hoạch vốn TPCP năm 2016

Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Trong đó: TPCP

Tổng số

Điều chỉnh do tăng giá

TỔNG SỐ

731.228

691.170

676.845

75.000

NGÀNH Y T

731.228

691.170

676.845

75.000

Bệnh viện tuyến tỉnh

731.228

691.170

676.845

75.000

Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015

731.228

691.170

676.845

75.000

1

Bệnh viện đa khoa II tỉnh Lâm Đồng

Bảo Lộc

500 giường

2009-2013

QĐ số 658/QĐ-UBND ngày 23/3/2010; QĐ số 361/QĐ-UBND ngày 27/02/2014

495.228

455.845

455.845

50.000

2

Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

Đà Lạt

100 giường

2009-2013

QĐ s 2610/QĐ-UBND ngày 23/10/2009; QĐ số 360/QĐ-UBND ngày 27/02/2014

236.000

235.325

221.000

25.000