HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 220-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN CỦNG SƠN THUỘC HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH PHÚ KHÁNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩnviệc thành lập thị trấn huyện lỵ của huyện Tây Sơn, tỉnh Phú Khánh, lấy tên làthị trấn Củng Sơn.

Địa giới của thị trấn Củng Sơn ởphía bắc giáp xã Sơn Phước, phía đông giáp xã Sơn Hà, phía nam giáp sông Ba vàphía tây giáp xã Suối Trai.

Điều 2. Ủy ban nhân dântỉnh Phú Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân