BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2012-2016
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và N ghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 2612/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu cấp Bộ giai đoạn 2012-2016;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ giai đoạn 2012-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 2612/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2011(Chi tiết như phụ lục kèm theo)
Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức/cá nhân chủ trì thực hiện theo đúng quy định về quản lý nghiên cứu khoa học công nghệ và quản lý tài chính của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2012-2016
(Kèm theo Quyết định số 220/QĐ-BNN-KHCN ngày 8/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT
Theo Quyết định 2612/QĐ-BNN-KHCN
Nội dung điều chỉnh theo Quyết định
Tổ chức, cá nhân chủ trì
Thời gian thực hiện
Tổng kinh phí (Tr. đồng)
Kinh phí các năm (Tr. đồng)
Số thứ tự trong QĐ 2612
Tên nhiệm vụ
Mục tiêu
Dự kiến kết quả
Tên nhiệm vụ
Mục tiêu
Dự kiến kết quả
2012
2013
2014
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai (bão, lũ) và đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung trong điều kiện biến đổi khí hậu
- Đánh giá được ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thiên tai và công tác quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung.
- Đề xuất được giải pháp (công trình và phi công trình) nâng cao hiệu quả khai thác, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai (bão, lũ) và đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung
- Hiện trạng công tác quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung.
- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thiên tai và công tác quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung
- Giải pháp (công trình và phi công trình) nâng cao hiệu quả khai thác, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai (bão, lũ) và đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung (gồm cân bằng nước, nâng cao dung tích hữu ích, dung tích phòng lũ, nâng cấp cống, đập, quy trình điều hành hợp lý và điều tiết lũ … có xét đến biến đổi khí hậu)
- Áp dụng thiết kế giải pháp (công trình và phi công trình) nâng cao hiệu quả khai thác, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai (bão, lũ) và đảm bảo an toàn cho 1-2 hồ chứa nước cụ thể được cơ quan quản lý chấp nhận
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai (lũ, hạn) và đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung trong điều kiện biến đổi khí hậu
- Đánh giá được ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến lũ, hạn và công tác quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung.
- Đề xuất được giải pháp (công trình và phi công trình) nâng cao hiệu quả khai thác, giảm thiểu thiệt hại do lũ, hạn và đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung
- Hiện trạng công tác quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung.
- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến lũ, hạn và công tác quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung
- Giải pháp (công trình và phi công trình) nâng cao hiệu quả khai thác, giảm thiểu thiệt hại do lũ, hạn và đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung (gồm cân bằng nước, nâng cao dung tích hữu ích, dung tích phòng lũ, nâng cấp cống, đập, quy trình điều hành hợp lý và điều tiết lũ … có xét đến biến đổi khí hậu)
- Áp dụng thiết kế giải pháp (công trình và phi công trình) nâng cao hiệu quả khai thác, giảm thiểu thiệt hại do lũ, hạn và đảm bảo an toàn cho 01 hồ chứa nước cụ thể được cơ quan quản lý chấp nhận
Trường Đại học Thủy lợi; GS. TS. Lê Kim Truyền
2012-2014
3000
800
1200
1000
43