NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/NH-QĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH PHÁTHÀNH "KỲ PHIẾU NGÂN HÀNG CÓ MỤC ĐÍCH"

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứNghị định số 138/HĐBT ngày 8-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chứcnăng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Đểtiếp tục triển khai Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Pháp lệnh Ngânhàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty Tài chính của Chủ tịch Hội đồng Nhà nướccông bố theo Lệnh số 37/LCT-HĐNN8 ngày 24 tháng 5 năm 1990;

- Theođề nghị của các Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại và Vụ trưởng Vụ kinh tế kếhoạch.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Cho phépcác Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng đầu tư và phát triển được tổchức huy động vốn bằng hình thức phát hành "kỳ phiếu Ngân hàng có mục đích"nhằm tăng cường huy động vốn từ dân cư để mở rộng tín dụng theo các dự án đầutư cụ thể.

Điều 2

Tổng Giámđốc Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng đầu tư và phát triển quyết địnhmức độ phát hành kỳ phiếu theo nhu cầu vốn từng thời kỳ và từng địa điểm cầnthiết. Việc phát hành kỳ phiếu nhằm thu hút vốn để cho vay trên địa bàn nàophải được báo cáo với chính quyền địa phương.

Điều 3

Lãi suấtcủa kỳ phiếu do Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng đầu tưvà phát triển ấn định, tùy theo đặc điểm từng vùng trên nguyên tắc lãi suất chovay không qúa 5%/tháng và phải đảm bảo kết qủa kinh doanh tín dụng, không đượcbù lỗ.

Điều 4

Tổng giámđốc Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Ngân hàng đầu tư và phát triển lập đề ántriển khai cụ thể, nơi huy động, mức vốn huy động, thời điểm thực hiện, đốitượng cho vay... và ban hành các qui định cụ thể về mẫu kỳ phiếu, quy chế pháthành, hạch toán kỳ phiếu trong hệ thống Ngân hàng và chịu trách nhiệm trướcThống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai, đồng thời báo cáo tiền trìnhthực thi lên Ngân hàng Nhà nước.

Điều 5

Vụ trưởngVụ Kinh tế - Kế hoạch, Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng, Vụ quản lý Ngoạihối, Vụ kế toán và Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm giám sátviệc thi hành quyết định này.

KT/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đỗ Quế Lượng