THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

Số: 2201/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ông Ngô Mạnh Hoài giữ chức Thành viên

Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 9777/TTr-BCT ngày 21 tháng 10 năm 2011; Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 98/TTr-BNV ngày 10 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Mạnh Hoài, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và ông Ngô Mạnh Hoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

Các Vụ: KTN, ĐMDN, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV. AT

THỦ TƯỚNG


(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng