ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa"
của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội động nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ Tướng Chính phủ v/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thú y Bình Thuận và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

I. Các lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa tại Chi cục Thú y:

1- Cấp chứng chỉ hành nghề thú y;

2- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

3- Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở;

II. Hồ sơ, thủ tục, thời hạn giải quyết:

Sồ

TT

Lĩnh vực thực hiện

Thành phần hồ sơ

Thời gian giải quyết

01

Cấp chứng chỉ hành nghề thú y

a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thú y theo mẫu quy định;

b) Bản sao hợp lệ Bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị nơi làm việc hoặc của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú;

d) Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm Y tế huyện, thị xã trở lên cấp;

07 ngày 

02

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi kinh doanh)

b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề thú y;

d) Giấy chứng nhận kiểm tra sức khoẻ của người trực tiếp bán hàng.

07 ngày

03

Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở

a) Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y theo mẫu quy định;

b) Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép kinh doanh;

c) Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở.

10 ngày

III. Quy trình tiếp nhận và giải quyết:

- Khi có yêu cầu giải quyết các lĩnh vực nói trên tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thú y;

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ghi phiếu biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho đương sự bổ sung.

- Sau khi tiếp nhận Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho các phòng chuyên môn giải quyết.

- Sau khi thẩm định, xử lý các phòng chuyên môn chuyển kết quả đã giải quyết cho lãnh đạo Chi cục phê duyệt.

- Sau khi lãnh đạo Chi cục đã phê duyệt thì chuyển hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

IV. Phí, lệ phí: Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 2. Chi cục trưởng Chi cục Thú y có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án đã được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Tấn Thành