UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2203/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 19 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI”TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2013-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thểdục, thể thao Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1879/QĐ-BVHTTDL ngày23/5/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chứcCuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn2012-2020;

Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 củaUBND tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Hưng Yênđến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch tại Tờ trình số 136/TTr-SVHTTDL ngày 01/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương BácHồ vĩ đại” tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Khắc Hào

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CUỘCVẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI” TỈNH HƯNG YÊNGIAI ĐOẠN 2013-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của Ủy ban nhândân tỉnh Hưng Yên)

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 01/12/2011của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnhđạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020;Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020; Quyết địnhsố 1879/QĐ-BVHTTDL ngày 23/5/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hànhKế hoạch tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồvĩ đại” giai đoạn 2013-2020; Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của UBNDtỉnh phê duyệt Đề án Phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên đếnnăm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Nhằm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao(TDTT) của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sứckhỏe, thể lực của nhân dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệpcông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kếhoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồvĩ đại” giai đoạn 2013-2020 với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Làm cho các cấp, các ngành, các đoàn thể xãhội, các địa phương và nhân dân hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhànước về công tác thể dục, thể thao, qua đó nhận thức đúng vị trí, vai trò, tácdụng của thể dục, thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạođức, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sựnghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Vận động, khuyến khích mỗi người dân tự lựachọn cho mình môn thể dục, thể thao phù hợp; tự giác, tích cực tham gia tậpluyện thường xuyên và tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý, suốt đời nhằmnâng cao sức khỏe vì mục tiêu: “Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nướcmạnh khỏe”, “Dân cường thì nước thịnh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn;đồng thời góp phần tích cực, hiệu quả trong xây dựng, phát triển phong tràoTDTT quần chúng và thể thao thành tích cao của địa phương, đơn vị nói riêng, cảtỉnh nói chung;

- Phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục, thểthao trong lực lượng vũ trang, giúp cán bộ, chiến sỹ rèn luyện, nâng cao sứckhỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, từngbước hiện đại;

- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chấtvà thể thao trường học, đảm bảo yêu cầu phát triển con người toàn diện, xâydựng lối sống lành mạnh trong thanh niên, học sinh, sinh viên;

- Từng bước đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạtđộng TDTT trong toàn tỉnh nhằm huy động được mọi nguồn lực xã hội cho hoạt độngTDTT. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để từng bước cải thiện, nâng cấp quy môtổ chức hoạt động và chất lượng cơ sở vật chất, công trình TDTT, trang thiết bịchuyên môn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tập luyện, thi đấu, vui chơi giải trícủa đông đảo quần chúng nhân dân.

2. Yêu cầu:

- Gắn kết có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dânrèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với việc thực hiện Cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Phong trào “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương, đơn vị nhằm nâng cao chấtlượng đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phầnhiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, chính trị tại địa phương;

- Triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIvề thể dục, thể thao và Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đếnnăm 2020;

- Triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đảm bảo thiết thực, tiếtkiệm, chất lượng và hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Nội dung:

- Tuyên truyền sâu rộng các quan điểm, chủtrương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển sự nghiệp thểdục, thể thao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIcủa Đảng, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị, Chiến lượcphát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, Đề án Phát triển sự nghiệpTDTT tỉnh Hưng Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và tư tưởng của Chủtịch Hồ Chí Minh về công tác thể dục, thể thao đến các cấp, các ngành, các đoànthể và toàn thể nhân dân;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến vềtác dụng của luyện tập thể dục thể thao nhằm động viên, khuyến khích, hướng dẫnmọi đối tượng quần chúng tham gia tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao;

- Tổ chức các hình thức tập luyện thể dục, thểthao phong phú, phù hợp điều kiện của từng địa phương. Hằng năm tổ chức cácgiải thể thao quần chúng nhằm tạo ra phong trào tập luyện và thi đấu thể dục,thể thao quần chúng sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xãhội;

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơquan, tổ chức xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao củađơn vị, tạo điều kiện để các thành viên trong đơn vị tham gia tập luyện thểdục, thể thao, phát triển các câu lạc bộ thể dục, thể thao. Mỗi cá nhân tự chọncho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện và vận động người thân trong giađình hàng ngày tham gia tập luyện thể dục, thể thao, tạo thói quen rèn luyện,vận động hợp lý suốt đời để nâng cao sức khỏe;

- Các cấp, các ngành triển khai xây dựng quyhoạch phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng gắn với quy hoạch pháttriển chung của ngành, địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cánhân phát triển các cơ sở tập luyện thể dục, thể thao cho cộng đồng, phát triểntài năng thể thao;

- Nâng cao chất lượng dạy và học thể dục chínhkhóa, phát triển hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa. Cải tiến nội dung,phương pháp giảng dạy theo hướng kết hợp thể dục, thể thao với hoạt động giảitrí, chú trọng nhu cầu tự chọn của học sinh; xây dựng các loại hình câu lạc bộthể dục, thể thao trường học;

- Đẩy mạnh công tác rèn luyện thân thể và hoạtđộng thể dục, thể thao đối với cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, tăngcường kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của cán bộ, chiến sỹ;

- Tăng cường xã hội hóa các hoạt động thể dục,thể thao, tăng cường thu hút các nguồn lực của xã hội, vận động mọi tổ chức, cánhân tham gia đóng góp công sức, tinh thần, vật chất vào việc tổ chức các hoạtđộng thể thao quần chúng và xây dựng các công trình thể dục, thể thao ở cơ sở.

2. Các chỉ tiêuphát triển:

Toàn tỉnh phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản sau:

a) Số người tham gia tập luyện thể dục, thể thaothường xuyên đến năm 2015 đạt tỷ lệ 28% và năm 2020 đạt 33% dân số.

b) Số gia đình tập luyện thể dục, thể thao đếnnăm 2015 đạt 22% và năm 2020 đạt 25% số hộ gia đình trong toàn tỉnh.

c) Thể dục, thể thao trường học:

- Số trường đảm bảo chương trình giáo dục thểchất nội khóa đạt 100% vào năm 2015;

- Số trường thực hiện tốt chương trình giáo dụcthể chất ngoại khóa đạt 50% vào năm 2015 và đạt 60% vào năm 2020;

- Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lựctheo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đạt 75% vào năm 2015 và đạt từ 85% - 90% vàonăm 2020.

d) Thể dục, thể thao lực lượng vũ trang: Số cánbộ chiến sỹ đạt tiêu chuẩn chiến sỹ khỏe đạt 90% vào năm 2015 và đạt 95% vàonăm 2020.

đ) Thể thao thành tích cao của tỉnh:

- Số huy chương khi tham dự các giải thể thaoquốc gia và quốc tế: Đạt 120 huy chương vào năm 2015 và đạt 150 huy chương vào năm2020;

- Vị trí so với các tỉnh, thành, ngành khi thamdự Đại hội TDTT toàn quốc: Đạt thứ 30/63 tỉnh, thành, ngành vào năm 2014 và đạtvị trí trong khoảng từ 28-30/63 tỉnh, thành, ngành vào năm 2018.

III. GIẢI PHÁP

1. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo củacác cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý nhà nước các cấp:

- Gắn Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thểtheo gương Bác Hồ vĩ đại” với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TWngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản ViệtNam khóa XI về thể dục, thể thao; Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đếnnăm 2020 và Đề án phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Hưng Yên đến năm2015 và định hướng đến năm 2020;

- Gắn kết, lồng ghép việc triển khai Cuộc vậnđộng “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với việc tiếp tụcthực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Chương trình mục tiêuquốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; xây dựng Đề án tổng thểphát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 trên địa bàntỉnh Hưng Yên; Đại hội TDTT các cấp lần thứ VII tỉnh Hưng Yên năm 2013-2014 vàcác chương trình, đề án của Chính phủ, của tỉnh về chăm sóc sức khỏe, y tế, vệsinh môi trường cho nhân dân;

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lýnhà nước của các cấp, các ngành nhằm tổ chức thực hiện tốt đường lối, chínhsách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thể dục, thể thao; trong đó,có chính sách xã hội hóa hoạt động TDTT nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Cuộcvận động sớm đạt được các mục tiêu đề ra. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượngvũ trang phải là nhân tố tiên phong, gương mẫu, tích cực, tự giác chấp hànhtrong việc rèn luyện thân thể thường xuyên để nhân dân noi theo;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có vai trò chủđạo trong việc phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan (Giáo dục và Đào tạo,Công an, Quân đội, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,các tổ chức xã hội...) để phát động, triển khai, đôn đốc việc tổ chức thựchiện, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương, đơn vị trongtoàn tỉnh.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động:

- Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Kếhoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồvĩ đại” là một trong những nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh”, cần được duy trì thường xuyên ở các cấp, các ngành, các địa phương;

- Các nội dung tuyên truyền cho Cuộc vận độngcần được chọn lọc kỹ, gắn kết với công tác khuyến khích xã hội hóa hoạt độngTDTT, với các phong trào khác và được truyền tải bằng nhiều hình thức như: Phátthanh, truyền hình, báo chí, pano, áp phích, báo tường.

3. Phát triển các loại hình tập luyện, thiđấu TDTT quần chúng:

Phát triển các loại hình hoạt động TDTT chothanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên; TDTT cho cán bộ, chiến sỹ tronglực lượng vũ trang, người khuyết tật, người cao tuổi, người lao động trong cáccơ quan, doanh nghiệp... phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, đặc thù côngviệc và đặc điểm của từng đối tượng.

4. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động thểdục, thể thao:

Để Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thểtheo gương Bác Hồ vĩ đại” sớm đạt được các mục tiêu trên, ngoài nguồn ngân sáchnhà nước rất cần có sự tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong xã hộiđể có thêm kinh phí tổ chức các hoạt động TDTT, xây dựng các công trình thểthao, mua sắm các thiết bị, dụng cụ chuyên môn phục vụ cho tập luyện TDTT cũngnhư đầu tư phát triển các loại hình thể thao, thành lập các câu lạc bộ TDTTngoài công lập. Yêu cầu phát triển của xã hội hiện nay đòi hỏi hoạt động TDTTcần được nâng cấp về quy mô tổ chức, nâng cao số lượng, chất lượng các cơ sởvật chất, kịp thời đáp ứng nhu cầu tham gia hoạt động TDTT của nhân dân.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa bằng nhiều hìnhthức, giải pháp phù hợp với thực tế của từng đơn vị, địa phương; trong đó, chútrọng việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, có chính sách thỏa đáng đểkhuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư xây dựng các côngtrình TDTT. Mặt khác, cần quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện để thành lập thêmnhiều liên đoàn, hội, câu lạc bộ thể thao nhằm phát triển các môn thể thao bàibản, thống nhất, theo quy định của Nhà nước.

5. Công tác thi đua, khen thưởng:

- Kết quả tổ chức, thực hiện, tham gia hưởng ứngCuộc vận động cần được xem là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại bìnhchọn để biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các địaphương, các cấp, ngành, các liên đoàn, hội, câu lạc bộ thể thao trong việc thamgia, tổ chức thực hiện Cuộc vận động;

- Xét, lựa chọn tập thể, cá nhân để biểu dươngkhen thưởng hoặc đề nghị UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương,khen thưởng;

- Tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả thực hiệngửi UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

IV. KINH PHÍ

- Kinh phí triển khai thực hiện Cuộc vận động ởtỉnh được bố trí từ nguồn chi thường xuyên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;kinh phí do các tổ chức, cá nhân tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác;

- Kinh phí thực hiện Cuộc vận động của các sở,ban, ngành liên quan do sở, ban, ngành đó chi trả theo chức năng, nhiệm vụ đượcgiao hoặc được chi trả từ nguồn kinh phí do các tổ chức, cá nhân tài trợ và cácnguồn vốn hợp pháp khác;

- Kinh phí triển khai thực hiện Cuộc vận động ởcơ sở do nguồn ngân sách địa phương đảm bảo; kinh phí do các tổ chức, cá nhântài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liênquan xây dựng các chương trình phối hợp liên ngành về phát triển TDTT và hướngdẫn triển khai thực hiện tốt các nội dung phối hợp đã ký kết;

- Phối hợp với các Liên đoàn, các tổ chức xã hội- nghề nghiệp về hoạt động TDTT như: Liên đoàn Cầu lông, Liên đoàn Bóng bàn,Liên đoàn Quần vợt… để tăng cường vai trò quản lý nhà nước về TDTT nhằm hướngdẫn và tạo điều kiện thuận lợi để các Liên đoàn phát huy tốt vai trò hoạt độngchuyên môn TDTT ngày càng hiệu quả và sâu rộng;

- Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việctriển khai thực hiện Kế hoạch; đề xuất việc tuyên dương, khen thưởng các tậpthể, cá nhân tiêu biểu trong việc triển khai Cuộc vận động;

- Tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Cuộcvận động trong toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12 hàng năm.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

Có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan truyền thôngcủa tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổ chức thực hiện Cuộc vận động tạicác đơn vị, các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong toàn tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, vận động cánbộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các trường học tích cực tham gia hưởngứng Cuộc vận động;

- Thực hiện các nhiệm vụ ký kết phối hợp giữangành Văn hóa và Giáo dục về việc quản lý, chỉ đạo công tác giáo dục thể chấtvà hoạt động TDTT trong trường học các cấp;

- Kiểm tra, đánh giá, bình chọn biểu dương khenthưởng và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuấtsắc trong thực hiện Cuộc vận động.

4. Công an tỉnh,Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, vận động cánbộ, chiến sĩ trong lực lượng tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động;

- Thực hiện các nhiệm vụ ký kết phối hợp vớingành Văn hóa về việc quản lý, chỉ đạo công tác hoạt động TDTT trong ngành Côngan và Quân đội.

- Kiểm tra, đánh giá, bình chọn biểu dương khenthưởng và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuấtsắc trong thực hiện Cuộc vận động.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Namtỉnh:

Chỉ đạo Mặt trận tổ quốc cấp huyện, xã phối hợpvới các ngành, đoàn thể tại cơ sở phổ biến, tuyên truyền, vận động các giađình, mọi người dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động lồngghép với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, tổ dân phố văn hóaqua các hình thức như: Tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, xây dựng hộ đạttiêu chuẩn Gia đình thể thao và góp phần xây dựng địa phương đạt danh hiệu Đơnvị TDTT tiên tiến cấp tỉnh gắn liền với việc xây dựng nông thôn mới.

6. Đoàn Thanhniên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữtỉnh, Hội Nông dân tỉnh:

- Tổ chức phổ biến, vận động cán bộ, công nhânviên, người lao động trong các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp, khu côngnghiệp trong tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động trong các hoạt độngphong trào hàng năm, như: “Đơn vị TDTT tiên tiến”, “Đơn vị Giáo dục thể chấttiên tiến”, “Người tốt, việc tốt”, “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Cơ quanđạt chuẩn văn hóa”...;

- Hàng năm, triển khai kịp thời việc xét bìnhchọn và biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắctrong thực hiện Cuộc vận động để động viên, khuyến khích, cổ vũ cho phong trào;các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào là những nhân tố cần thiết thuhút sự hưởng ứng, tham gia tích cực, hiệu quả Cuộc vận động đối với cán bộ,đảng viên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên vàngười dân trong tỉnh;

- Xây dựng cơ chế, chính sách về khen thưởng,tuyên dương, đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiệnCuộc vận động theo từng năm và cả giai đoạn 2013-2020.

7. Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, SởXây dựng: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quanxây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện TDTT, dự toánkinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch này từ nay đến năm 2015 và đến năm2020, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

8. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởngtỉnh): Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương,đơn vị về công tác thi đua khen thưởng.

9. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cáchuyện, thành phố:

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchthực hiện Kế hoạch Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theogương Bác Hồ vĩ đại” gắn kết với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa” và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giaiđoạn 2010-2020.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quảthực hiện theo định kỳ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20/12 hàngnăm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Cuộc vận động“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tỉnh Hưng Yên giai đoạn2013-2020; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố, thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan,đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Khắc Hào