BỘ CÔNG THƯƠNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2204/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓATỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm,hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định quản lýchất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ CôngThương;

Căn cứ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về mứcgiới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từthuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may;

Theo đề nghị của Vụ trưởng VụKhoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Phòng thửnghiệm dệt may và hóa học tại Hà Nội - Intertek Việt Nam Công ty TNHH IntertekViệt Nam; địa chỉ tầng 3-4, tòa nhà Âu Việt, số 1 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch,quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thực hiện việc thử nghiệm hàm lượng formaldehytvà amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Danh mục cácphép thử được công nhận đối với hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóatừ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may được quy định tại Phụ lục kèm theoQuyết định này.

Mã số phòng thử nghiệm:TNDM-BCT.04.16 - (Vilas số 708)

Điều 2. Phòng thử nghiệm dệtmay và hóa học tại Hà Nội - Intertek Việt Nam Công ty TNHH Intertek Việt Nam cótrách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từthuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu;phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực 03 năm, kể từ ngày ký và Phòng thử nghiệm dệt may và hóa học tại HàNội - Intertek Việt Nam Công ty TNHH Intertek Việt Nam sẽ chịu sự giám sát địnhkỳ mỗi năm một lần.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ,Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Công ty TNHH Intertek Việt Nam vàcác cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng Cục Hải quan;
- Tập đoàn Dệt may Việt Nam;
- Hiệp hội Dệt may Việt Nam;
- Các Cục: QLTT; TMĐT&CNTT (đăng trên Website);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

PHỤ LỤC

DANHMỤC CÁC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠMCHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM DỆTMAY VÀ HÓA HỌC TẠI HÀ NỘI - INTERTEK VIỆT NAM CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số: 2204/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởngBộ Công Thương)

TT

Tên phép thử

Giới hạn phát hiện (nếu có) /phạm vi đo

Phương pháp thử

1

Vật liệu dệt - Xác định hàm lượng formaldehyt

5 mg/kg

ISO 14184-1:2011

ISO 14184-2:2011

2

Sản phẩm dệt may từ nguyên liệu sợi Cellulose và sợi Protein: Xác định hàm lượng các amin thơm tạo thành từ phẩm màu azo.

Phương pháp GC-MS

5 mg/kg

BS EN 14362-1:2012

3

Sản phẩm dệt may từ nguyên liệu sợi Polyester: Xác định hàm lượng các amin thơm tạo thành từ phẩm màu azo.

Phương pháp GC-MS

5 mg/kg

BS EN 14362-2:2012

4

Sản phẩm dệt may: Xác định hàm lượng 4-aminoazobenzen sinh ra từ phẩm màu azo.

Phương pháp GC-MS

5 mg/kg

BS EN 14362-3:2012