ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2204/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀÁN MỞ RỘNG "XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊUCHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng09 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 06 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủquy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư 01/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa Họcvà Công nghệ ngày 25 tháng 2 năm 2010 quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá hệthống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quanhành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN ngày 04tháng 10 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn một số nộidung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩnquốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31 tháng 03năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai áp dụng hệthống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quanhành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờtrình số 772/TTr-SKHCN ngày 16 tháng 8 năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án mở rộng "Xâydựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008tại Sở Công thương" gồm các nội dung chính sau:

I. Mục tiêu của Đề án

Đến hết tháng 03/2014 xây dựng, áp dụng thành côngvà được đánh giá cấp giấy chứng nhận xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chấtlượng (HTQLCL) đáp ứng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

II. Phạm vi áp dụng

Đề án được triển khai thực hiện ở Văn phòng, cácphòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở Công thương.

III. Nội dung thực hiện Đề án

1. Quy trình hóa tất cả các thủ tục hành chínhthuộc Đề án 30 của cơ quan.

2. Tổ chức triển khai và áp dụng Hệ thống quản lýchất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Văn phòng, cácphòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở Công thương.

3. Tiến hành đánh giá nội bộ, tổ chức khắc phục,phòng ngừa các hoạt động không phù hợp.

4. Đánh giá, hoàn thành thủ tục đề nghị cấp Giấychứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

5. Thực hiện duy trì, cải tiến hệ thống quản lýchất lượng.

IV. Sản phẩm của Đề án

Xây dựng và được cấp chứng nhận mở rộng các quytrình giải quyết tất cả các thủ tục hành chính, công việc liên quan đến thẩmquyền giải quyết của Sở Công thương theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

1. Các quy trình, quy định hệ thống đã xây dựng,đang vận hành:

a) Hệ thống tài liệu chất lượng

- Sổ tay chất lượng;

- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Mô tả công việc của các vị trí.

b) Các quy trình bắt buộc khi xây dựng Hệ thống(Gồm 06 quy trình)

- Quy trình Kiểm soát hồ sơ, tài liệu;

- Quy trình Đánh giá nội bộ;

- Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp;

- Quy trình Khắc phục;

- Quy trình Phòng ngừa.

- Quy trình Xem xét của lãnh đạo;

c) Các quy trình giải quyết thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền của Sở Công thương

- Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạtđộng điện lực

- Quy trình thẩm định và trình UBND tỉnh cấp mới,điều chỉnh, cấp lại giấy phép và đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

- Quy trình cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện(xăng dầu, khí đốt hóa lỏng)

- Quy trình cấp giấy phép kinh doanh các sản phẩmhạn chế kinh doanh (rượu, thuốc lá)

- Quy trình đăng ký thành lập, điều chỉnh, cấp lại,gia hạn giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

- Quy trình đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm

- Quy trình đăng ký khuyến mại mang tính chất mayrủi.

2. Các quy trình xây dựng mới:

- Quy trình Đăng ký trưng bày hàng giả, hàng viphạm bản quyền sở hữu trí tuệ để so sánh hàng thật tại hội trở triển lãm thươngmại.

- Quy trình cấp, cấp lại, bổ sung giấy phép đăng kýtổ chức bán hàng đa cấp.

- Quy trình cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanhnguyên liệu thuốc lá.

- Quy trình cấp giấy phép sản xuất rượu.

- Quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sảnxuất, kinh doanh hóa chất.

- Quy trình xác nhận khai báo hóa chất.

- Quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện antoàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy trình cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáothực phẩm.

V. Thời gian và tiến độ thực hiện Đề án

a) Thời gian thực hiện Đề án

Thời gian thực hiện Đề án là 05 tháng kể từ ngày Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án

b) Tiến độ thực hiện các Giai đoạn của Đề án:

- Giai đoạn 1: Xây dựng hệ thống văn bản (01tháng)

- Giai đoạn 3: Triển khai áp dụng (03tháng)

- Giai đoạn 4: Đánh giá chứng nhận (01tháng)

Riêng giai đoạn triển khai áp dụng, xây dựng xongtài liệu cho quy trình nào thì thủ trưởng đơn vị phê duyệt và cho áp dụng ngayquy trình đó, để kịp đánh giá chứng nhận trong năm 2013.

VI. Kinh phí thực hiện Đề án

Dự toán kinh phí thực hiện xây dựng mở rộng HTQLCLđược lập theo Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tàichính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng HTQLCL theotiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước:

Tổng kinh phí Ngân sách tỉnh cấp: 57.000.000 đồng,trong đó:

- Kinh phí hoạt động tư vấn, đào tạo, hướng dẫn:20.000.000 đồng (Nếu đơn vị tự triển khai thì được giao khoán 85% kinh phí mứcthuê tư vấn).

- Kinh phí cơ quan triển khai thực hiện: 30.000.000đồng.

- Kinh phí đánh giá xây dựng mở rộng: 7.000.000đồng.

VII. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan thực hiện: Sở Công thương, tỉnh ThừaThiên Huế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Côngnghệ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký .

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Công thương; Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này ./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP Hồ Thắng;
Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ