ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2205/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀÁN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO9001:2008 TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 118/2009/QĐ-TTG ngày 30tháng 09 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chínhphủ qui định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN ngày 04tháng 10 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn một số nộidung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩnquốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31 tháng 03năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai áp dụng hệthống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quanhành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2013;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờtrình số 1005/TTr-SKHCN ngày 22 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Xây dựng và ápdụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cụcQuản lý Thị trường" gồm các nội dung chính sau:

I. Mục tiêu của Đề án:

a) Mục tiêu tổng quát: Xây dựng và áp dụngthành công Hệ thống quản lí chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt độngquản lí của Chi cục Quản lý Thị trường (Văn phòng và các phòng chuyên môn thuộcChi cục) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và góp phần thúc đẩymạnh mẽ công tác cải cách hành chính của đơn vị.

b) Mục tiêu cụ thể

- Tiếp nhận được công nghệ chuyển giao từ đơn vị tưvấn, cụ thể là trong việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượngtheo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

- Đến tháng 04/2014, xây dựng, áp dụng thành côngvà được đánh giá cấp chứng chỉ có Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng TCVN ISO9001:2008.

II. Phạm vi áp dụng

Đề án này được triển khai thực hiện ở Văn phòng vàcác phòng chuyên môn thuộc Chi cục có liên quan đến các qui trình xây dựng Đềán "Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVNISO 9001:2008 tại Chi cục Quản lý Thị trường, tỉnh Thừa Thiên Huế".

III. Nội dung Đề án

1. Xây dựng các qui trình dự kiến áp dụng Hệ thốngquản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

2. Tiếp thu chuyển giao công nghệ quản lý tiên tiếntừ tổ chức Tư vấn.

3. Tổ chức triển khai và áp dụng Hệ thống quản lýchất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động giải quyết các thủ tục hànhchính của Văn phòng, Đội trực thuộc Chi cục, phòng chuyên môn thuộc thẩm quyềncủa Chi cục Quản lý Thị trường.

4. Tiến hành đánh giá nội bộ, khắc phục và sửa chữanhững chỗ chưa hợp lí.

5. Đánh giá và cấp Giấy chứng nhận.

6. Thực hiện duy trì, cải tiến hệ thống quản líchất lượng.

IV. Sản phẩm của Đề án

a) Hệ thống tài liệu chất lượng

- Sổ tay chất lượng;

- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Mô tả công việc của các vị trí;

b) Các quy trình bắt buộc khi xây dựng Hệ thống(Gồm 06 quy trình)

- Quy trình Kiểm soát tài liệu;

- Quy trình Kiểm soát hồ sơ;

- Quy trình Đánh giá nội bộ;

- Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp;

- Quy trình Khắc phục;

- Quy trình Phòng ngừa.

c) Danh mục các quy trình nội bộ

- Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo;

- Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến;

- Quy trình lưu trữ hồ sơ, tài liệu;

- Quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiếtbị, phương tiện;

- Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo;

- Quy trình thanh toán nội bộ

d) Các quy trình giải quyết thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền của đơn vị

Quy trình kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hànhchính

đ) Hệ thống quản lý chất lượng hoàn chỉnh

Được đánh giá chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận độclập, được cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN ISO 9001:2008

V. Thời gian và tiến độ thực hiện Đề án

a) Thời gian thực hiện Đề án

Thời gian thực hiện Đề án là 03 năm 7 tháng và đượcchia làm 2 kỳ:

- Xây dựng, triển khai áp dụng và cấp Giấy chứngnhận: 7 tháng, tính từ lúc bắt đầu có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh;

- Duy trì và cải tiến hệ thống: 03 năm, từ lúc đượccấp Giấy chứng nhận.

Thực hiện giám sát định kỳ 12 tháng/lần và giám sátcấp lại Giấy chứng nhận theo Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học vàCông nghệ.

Thời gian bắt đầu: từ lúc bắt đầu có Quyết định phêduyệt của UBND tỉnh

b) Tiến độ thực hiện các giai đoạn của Đề án:

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị

1 tháng

2

Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống văn bản

3 tháng

3

Giai đoạn 3: Triển khai áp dụng

2 tháng

4

Giai đoạn 4: Đánh giá và Chứng nhận

1 tháng

5

Giai đoạn 5: Duy trì và cải tiến

Thực hiện trong vòng 03 năm kể từ ngày được cấp chứng nhận

VI. Kinh phí thực hiện Đề án

a) Dự toán kinh phí thực hiện Đề án được duyệtlà 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn), đã có thuế giá trị gia tăng,bao gồm:

- Chi phí xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chấtlượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008:

+ Chi hoạt động thuê đơn vị tư vấn: 25.000.000 đồng

+ Chi hoạt động của cơ quan hành chính: 30.000.000đồng

- Chi phí thuê đơn vị đánh giá cấp Giấy chứng nhận:15.000.000 đồng

b) Chi cho hoạt động duy trì và cải tiến, đánhgiá định kỳ, cấp lại giấy chứng nhận trong 3 năm được cân đối vào kinh phí ngânsách cấp hàng năm cho đơn vị bao gồm:

+ Chi đánh giá giám sát: 5.000.000 đồng/năm (nămthứ nhất, năm thứ hai)

+ Chi đánh giá chứng nhận lại: 10.000.000 đồng (nămthứ ba)

+ Chi cho hoạt động duy trì và cải tiến của cơ quan12.000.000 đồng/năm

VII. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Quản lý Thị trường,tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Cơ quan phối hợp, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tàichính, Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Công thương; Giámđốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, chi cục Quản lý Thị trường và Thủ trưởng các cơ quanliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP Hồ Thắng;
- Lưu: VT, DL

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ