ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2206/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT TIẾP NHẬN DỰ ÁN "TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONGHOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS" DO TỔ CHỨC BẮC ÂU TRỢ GIÚP VIỆT NAM (NAV)TÀI TRỢ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngNhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sửdụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của cáctổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổchức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 03 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việchướng dẫn thi hành Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chínhphủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng việc trợ phi chính phủ nướcngoài;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ quản lý tàichính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thungân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quychế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hànhQuy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2079/SKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 10 năm 2013 và hồsơ nộp bổ sung ngày 24 tháng 10 năm 2013 đối với Giấy xác nhận số 889/UB-XN ngày 19 tháng 09 năm 2013 của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nướcngoài của tổ chức Norwegian Church Aid (NCA).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhậndự án viện trợ không hoàn lại "Tăng cường sự tham gia của cộng đồng tronghoạt động phòng chống HIV/AIDS" do tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NAV)tài trợ với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Tăng cường sự thamgia của cộng đồng trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

2. Tổ chức tài trợ: Tổ chức Bắc Âutrợ giúp Việt Nam (NAV).

3. Đại bàn thực hiện dự án: Thànhphố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Mục tiêu của dự án: Hỗ trợ chămsóc sức khỏe, tâm lý, xã hội và mưu sinh cho người nhiễm HIV và các đối tượngbị ảnh hưởng.

5. Các hoạt động cụ thể của dự án:

- Tổ chức hội thảo nâng cao kiếnthức về quyền lợi của người có HIV;

- Hỗ trợ người hưởng lợi tham giatọa đàm, tham quan triển lãm về phát triển sinh kế bền vững do cơ quan có thẩmquyền tổ chức theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức tập huấn về "Chămsóc tâm lý, xã hội" cho các đối tượng thụ hưởng của dự án;

- Hỗ trợ dạy nghề và tìm kiếm việclàm nhằm phát triển sinh kế cho người hưởng lợi;

- Tổ chức các khóa tập huấn về côngtác xã hội.

(Chi tiết hoạt động theo vănkiện dự án ban hành kèm theo Quyết định này)

6. Tổng vốn dự án: 792.225.000 VNĐ,trong đó:

- Nguồn vốn tài trợ của tổ chứcNAV: 792.225.000 VNĐ.

7. Thời gian thực hiện dự án: 3tháng kể từ thời điểm phê duyệt dự án.

8. Tổ chức thực hiện:

- Chủ quản dự án: Ủy ban nhân dântỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan tiếp nhận và thực hiện:Trung tâm phát triển năng lực cộng đồng.

Điều 2. Giám đốc Trung tâmphát triển năng lực cộng đồng có trách nhiệm:

- Phối hợp với Nhà tài trợ, Sở Tàichính thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán ngânsách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị theo quy định hiệnhành;

- Chấp hành quy định trong việc tổchức các Hội thảo, hội nghị, tập huấn có yếu tố nước ngoài theo Quyết định số76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổchức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và Quyết định số1630/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hànhQuy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính,Tôn giáo, Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, Giám đốc Vănphòng dự án tổ chức NAV tại Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như Điều 4;
- Các Bộ: KH-ĐT, TC; PACCOM (kèm HS);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐ: VPUB và các CV: VX, ĐN;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu