QUYẾT ĐỊNH

 Ban hành “ Bản quy chế hoạt động của Ban

chỉ đạo triển khai xây dựng hệ thống thông tin điện tử(WEBSITE)

giới thiệu về thành phố Hải Phòng trên INTERNET

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-UB ngày 22/11/1999 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng hệ thống thông tin điện tử (WEBSITE) giới thiệu về thành phố Hải Phòng trên INTERNET;

Xét đề nghị của Sở Khoa học - Công nghệ và môi trường tại Công văn số 457/CV - KHCNMT ngày 25/10/1999,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành "Bản quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai xây dựng hệ thống thông tin điện tử (WEBSITE) giới thiệu về thành phố Hải Phòng trên INTERNET" kèm theo quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Khoa học - công nghệ và môi trường, các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện quy chế này

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các sở: Khoa học - công nghệ và môi trường, Kế hoạch và đầu tư. Tài chính - vật giá, thủ trưởng các ngành liên quan và thành viên Ban chỉ đạo căn cứ Quyết định này thi hành./.