ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2208/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN GIẢM THIỂU RỦI RO NGẬP LỤT CHONGƯỜI DÂN Ở VÙNG HẠ LƯU SÔNG HÀ THANH VÀ SÔNG KIM, THÀNH PHỐ QUY NHƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căncứ Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội ngày24/12/2010 về việc thực hiện Chương trình mạng lưới các thành phố ở Châu Á cókhả năng chống chịu với biến đổi khí hậu giai đoạn 3;

Xétđề nghị của Văn phòng Điều phối về biến đổi khí hậu tỉnh tại Văn bản số 49/TTr-CCCO ngày 31/7/2013 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 64/TTr-SKHĐT ngày 06/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt Dự án giảm thiểu rủi ro ngậpmặn cho người dân ở vùng hạ lưu sông Hà Thanh và sông Kôn, thành phố Quy Nhơn,với những nội dung chính như sau:

1.Tên dự án: Giảm thiểu rủi ro ngập mặn chongười dân ở vùng hạ lưu sông Hà Thanh và sông Kôn, thành phố Quy Nhơn.

2.Chủ đầu tư: Văn phòng Điều phối biến đổikhí hậu tỉnh.

3.Mục tiêu của dự án:

a.Mục tiêu chung: Tăng cường khả năng chốngchịu với biến đổi khí hậu của người dân sinh sống ở các khu dân cư hiện nay trênvùng trữ lũ hạ lưu sông Hà Thanh và sông Kôn, thành phố Quy Nhơn trong việcthích ứng và khắc phục hậu quả lũ lụt ngày càng nghiêm trọng.

b.Mục tiêu cụ thể: Cung cấp thông tintức thời về tình trạng ngập lụt trên hệ thống sông Hà Thanh và sông Kôn; xâydựng hệ thống và quy trình cần thiết để cung cấp kịp thời và chính xác cácthông tin về ngập lụt cho người dân ở những vùng trũng thấp của thành phố QuyNhơn: áp dụng hệ thống ba cấp đã thiết lập cho việc cảnh báo mực nước sông, xâydựng bản đồ ngập cho phường Nhơn Phú và Nhơn Bình; giới thiệu cho người dânsinh sống ở những khu vực dễ bị tổn thương của phường Nhơn Phú và Nhơn Bình về bảnđồ hiểm họa và an toàn dựa vào mực nước lũ; tăng cường công tác chuẩn bị ứngphó với ngập lụt của cộng đồng qua việc xây nhà an toàn, cải thiện tiếp cậnnước sạch, chuẩn bị kế hoạch ứng phó và nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậuvà quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nâng cao kiến thức của cán bộchính quyền địa phương về các phương án thích ứngvới lũ và tính chất nghiêm trọng của lũ ở phường Nhơn Phú và Nhơn Bình, thànhphố Quy Nhơn.

4.Các hợp phần chính của dự án:

- Thuthập và quản lý số liệu tức thời về mực nước lũ;

- Hệthống thông tin cảnh báo và ứng phó với lũ lụt tại cộng đồng;

- Cácbiện pháp chuẩn bị ứng phó với lũ lụt tại cộng đồng;

-Tăng cường các biện pháp ứng phó với lũ lụt ở cộng đồng;

-Quản lý dự án.

5.Địa điểm thực hiện: Thành phố Quy Nhơn, tỉnhBình Định.

6.Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

7.Kinh phí dự án: 476.268USD.

8.Nguồn vốn đầu tư: Vốn viện trợ không hoàn lạido Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Viện Chuyển đổi môi trường và Xãhội.

9.Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trựctiếp quản lý.

Điều2. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý vàthực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc cácSở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòngĐiều phối biến đổi khí hậu tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc KhoBạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Thị Thu Hà