ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2208/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHÍCHỢ KIỂU MẪU ĐẠT CHUẨN VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháynăm 2013;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy vàchữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Kế hoạch số 7854/KH-UBND ngày 15/10/2014của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai xây dựng mô hình chợ kiểu mẫu đạtchuẩn về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy vàchữa cháy thành phố tại Công văn số 1190/TTr-CSPCCC-HDPC ngày 30/9/2014 về việcban hành Tiêu chí chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy đối với cácchợ trên địa bàn thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyTiêu chí chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy đối với các chợ trênđịa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháythành phố, Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các ngành, địaphương và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Tiêu chí này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc các Sở, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận,huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Như Điều 3;
- VPTU, VP Đoàn ĐBQH&HĐND TP;
- Đài PTTH HP, Báo HP, Báo ANHP;
- Ban Quản lý các chợ;
- Các PCVP;
- Các CV;
- Lưu VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

TIÊU CHÍ

CHỢ KIỂU MẪU ĐẠTCHUẨN VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhândân thành phố Hải Phòng)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định rõ nhiệm vụ, nâng cao hơn nữa tráchnhiệm và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, chính quyền địaphương, các đoàn thể và các tổ chức chính trị, xã hội, cá nhân trên địa bànthành phố, tạo sức mạnh tổng thể trong việc quản lý, phòng cháy và chữa cháychợ, trung tâm thương mại. Từng bước đưa việc quản lý và sử dụng chợ, trung tâmthương mại vào nề nếp, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Xây dựng các chợ đạt yêu cầu về phòng cháy, chữa cháynhằm chủ động đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả đối với sự cố tai nạn cháy, nổ,làm giảm đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ, hạn chế thiệt hại về người và tàisản do cháy nổ gây ra tại các chợ trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

- Huy động cao nhất sự tham gia của các cấp, ngành,chính quyền địa phương các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể và mọi tầng lớp nhândân trong công tác quản lý và xây dựng chợ đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháytừ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác quản lý, gắn kiểm tra, phêphán những hành vi thiếu trách nhiệm, xử lý các vi phạm nghiêm trọng về phòngcháy, chữa cháy của các cơ sở, cá nhân có liên quan là một trong các nội dungquan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Xây dựng các chợ đạt chuẩn về phòng cháy, chữacháy theo các tiêu chí phù hợp với các quy định của nhà nước và tình hình thựctế của thành phố.

- Kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống",hết sức tránh tư tưởng giản đơn mà phải coi trọng việc khảo sát, nắm chắc giacảnh từng hộ kinh doanh dịch vụ để có phương án sắp xếp nơi kinh doanh mới vàonơi phù hợp, đảm bảo ổn định đời sống cho những hộ có khó khăn; đồng thời kiênquyết xử lý vi phạm theo quy định.

II. TIÊU CHÍ CHỢ KIỂU MẪU ĐẠT CHUẨN VỀ PHÒNGCHÁY, CHỮA CHÁY

1- Chợ phải có các nhà phục vụ, kinh doanh mua bánhàng hóa cho các hộ kinh doanh và khách hàng không bị nắng, nóng, mưa dột, đảmbảo an toàn, mỹ quan, văn minh, vệ sinh môi trường.

2- Phải có nhà để xe (bãi để xe) không làm cản trởđường, lối thoát nạn và xe chữa cháy hoạt động. Nhà thường trực PCCC và bảo vệđược bố trí ở vị trí dễ quan sát các hoạt động trong chợ và đảm bảo tiếp ứngnhanh với mọi tình huống xảy ra.

3- Xung quanh chợ phải có đường cho các xe chữacháy hoạt động tối thiểu rộng 4m, chiều cao không nhỏ hơn 4,25m tính từ mặtđường lên phía trên.

4- Bố trí đường giao thông lối thoát nạn trong chợcó chiều rộng: lối đi chính lớn hơn 3,6m; lối đi phụ lớn hơn 2,4m; khoảng cáchgiữa các lối đi chính không lớn hơn 20m; lối đi giữa 2 dãy quầy từ 1,2m đến2,4m (nếu dãy quầy nhỏ hơn 5m là 1,2m; dãy quầy từ 5m đến 10m là 1,8m; dãy quầylớn hơn 10m là 2,4m).

5- Trong chợ có hệ thống loa phát thanh và thườngxuyên phát cảnh báo, nhắc nhở về công tác PCCC đối với các hộ kinh doanh vàkhách hàng mua sắm, tham quan để nâng cao ý thức đảm bảo an toàn PCCC và hướngdẫn thoát nạn khi có sự cố xảy ra trong chợ.

6- Không tàng trữ, bán và sử dụng các chất, hàngphóng xạ hoặc nguy hiểm cháy nổ (xăng dầu, cồn, gas LPG...) trong chợ; không tựý sử dụng nguồn lửa trần trong chợ (đốt hương, đốt nến, đốt vàng mã, đốt vía,đun nấu...); không hút thuốc lá, thuốc lào trong chợ gây nguy cơ cháy chợ và ônhiễm môi trường.

7- Nơi thờ tự, tín ngưỡng bố trí ở nơi an toàn vềPCCC, không bố trí ở nơi gần chất, hàng, vật liệu dễ cháy và do Ban quản lý chợquy định chung cho toàn chợ.

8- Tại các chợ phải luôn đảm bảo có đủ các hệ thốngđiện: kinh doanh, sinh hoạt, bảo vệ, chiếu sáng sự cố và chữa cháy, các hệthống điện này phải được đấu riêng biệt có tủ điện tổng đặt gần cổng chợ.

9- Hệ thống điện tại chợ phải được tính toán thiếtkế và đấu mắc đảm bảo an toàn, có thiết bị bảo vệ chống quá tải, chập cháy. Nghiêmcấm tự ý đấu mắc điện trong chợ; không để hàng hóa dễ cháy gần, sát hoặc đè lêndây dẫn, thiết bị điện, ổ điện; sử dụng thiết bị điện phải đảm bảo an toàn. Khimất điện hoặc nghỉ bán hàng chủ hộ kinh doanh phải ngắt tất cả các thiết bị tiêuthụ điện. Hằng ngày trước khi ngừng hoạt động kinh doanh (đóng cổng chợ) phảiphân công người trong Ban quản lý chợ có trách nhiệm kiểm tra ngắt điện cầu daotổng nguồn điện phục vụ sinh hoạt và kinh doanh toàn chợ.

10- Không treo, hàng, bày hàng hóa lấn chiếm đườnglối thoát nạn; không tự ý làm phên liếp che mưa nắng, chống nóng. Các vật liệucông trình phải là loại khống cháy hoặc khó cháy.

11- Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồvà biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy thoát nạn phù hợp với đặc điểm hoạtđộng của chợ.

Trên các đường thoát nạn phải có biển chỉ dẫn bằngtiếng Việt và có đèn chiếu sáng sự cố để mọi người dễ nhận biết thoát nạn antoàn.

12- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụphòng cháy và chữa cháy trong Ban quản lý chợ.

13- Có nơi quy định dùng cho sử dụng nguồn lửa,nguồn nhiệt phải đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

14- Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy vàchữa cháy phù hợp với điều kiện kinh doanh và phục vụ.

15- Có lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở đượchuấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàngchữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

16- Có phương án chữa cháy, thoát nạn được cấp cóthẩm quyền phê duyệt theo quy định và tổ chức thực tập định kỳ hàng năm.

17- Có đủ nguồn nước chữa cháy, hệ thống báo cháysớm, phương tiện thiết bị chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phù hợp với đặc điểm củachợ, đảm bảo về số lượng, chất lượng, đạt yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹthuật về phòng cháy và chữa cháy và sử dụng hiệu quả.

18- Mỗi chủ hộ kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổtrong chợ phải tự trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy, nhân viên bán hàng phảibiết sử dụng bình chữa cháy và định kỳ hàng tháng kiểm tra, bảo dưỡng bình.

19- Có hồ sơ theo dõi hoạt động phòng cháy và chữacháy theo quy định của pháp luật.

20- Trưởng ban Ban quản lý chợ thực hiện đúng chếđộ tự kiểm tra an toàn PCCC và chế độ bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháytheo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với cácSở, ngành thành phố xây dựng kế hoạch, có lộ trình để chỉ đạo thực hiện chợkiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy thuộc địa bàn quản lý trên cơ sởcác tiêu chí trên./.