ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2209/QĐ.UBND-CNTM

Nghệ An, ngày 19 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 NHÀ MÁY THU MUA VÀ CHẾ BIẾN CAO SU NGHỆ AN TẠI XÃ TÂY HIẾU, THỊ XÃ THÁI HÒA.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ;

Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Cà phê - Cao su Nghệ An tại Tờ trình số 34/TTr-Cty ngày 27/4/2016 V/v xin thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xâydựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy thu mua và chế biến cao su Nghệ An tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa; đ nghị của Sở Xây dựng tại vănbản thẩm định số 938/SXD .QHKT ngày 12/5/2016, kèm theo bản vẽ quy hoạch đã được các cơ quan, đơn vị liên quan thỏa thuận, thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy thu mua và chế biến cao su Nghệ An tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, với các nội dung chính như sau:

1. Tên hồ sơ quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy thu mua và chế biến cao su Nghệ An tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cà phê - Cao su Nghệ An.

3. Vị trí khu đất quy hoạch xây dựng: Tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa.

Trên khu đất do Công ty TNHH MTV Cà phê - Cao su Nghệ An đang quản lý và sử dụng (theo xác nhận của UBND thị xã Thái Hòa). Vị trí cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp: Đường tỉnh lộ 531;

- Phía Nam giáp: Mương thoát nước;

- Phía Đông giáp: Đất lâm nghiệp;

- Phía Tây giáp: Nông trường Tây Hiếu 1.

4. Nội dung quy hoạch xây dựng:

4.1. Quy mô diện tích, ranh giới khu đất: Tổng diện tích khu đất quy hoạch xây dựng 31.762,87m2, được giới hạn bởi đường nối các điểm M1, M2, M3, …, M24, M25, M26, M1 (ký hiệu trong bản vẽ quy hoạch). Trong đó:

- Diện tích xây dựng công trình: 3.791,0m2;

- Diện tích sân đường nội bộ và cây xanh: 27.971,87m2;

- Mật độ xây dựng: 11,93%;

4.2. Quy hoạch xây dựng các công trình kiến trúc: Các hạng mục công trình chính được thể hiện trong bản vẽ quy hoạch như sau:

(1). Cổng chính;

(2). Nhà trực bảo vệ, trạm cân cao 01 tầng, diện tích xây dựng 36,0m2;

(3). Nhà để xe, cao 01 tầng, diện tích xây dựng 112,0m2;

(4). Nhà điều hành, cao 01 tầng, diện tích xây dựng 300m2;

(5). Nhà ăn và nhà nghỉ CBCNV, cao 01 tầng, diện tích xây dựng 295,0m2;

(6). Sân bóng chuyền;

(7). Nhà xưởng chính, cao 01 tầng, diện tích xây dựng 1.650,0m2;

(8). Bể chứa nước sạch dùng trong sản xuất, diện tích xây dựng 50,0m2;

(9). Hồ điều hòa, diện tích xây dựng 500,0m2;

(10). Hđiều hòa, diện tích xây dựng 400,0m2;

(11). Hồ điều hòa, diện tích xây dựng 400,0m2;

(12). Nhà máy phát điện dự phòng, diện tích xây dựng 48,m2;

(13). Trạm biến áp treo;

(14). Bãi đậu xe tải và tập kết sản phẩm;

(15). Bãi đậu xe ngoài tri;

(16). Khuôn viên cây xanh;

(17). Sân đường nội bộ.

5. Ban hành kèm theo Quyết định này bản vẽ Mặt bằng quy hoạch tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy thu mua và chế biến cao su Nghệ An tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa đã được UBND tỉnh ký duyệt.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan tổ chức cắm mốc ranh giới quy hoạch; công bố và quản lý quy hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tổ chức lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước khi trin khai các bước tiếp theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây Dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa; Chủ tịch UBND xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ đầu tư căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tnh;
- Tư vấn lập quy hoạch;
- Lưu: VTUB
, CN(H);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường