UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC******

VIÊT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 221-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 1976

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH 12 TIÊUCHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghịđịnh số 123-CP ngày 24-08-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xâydựng, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp,nông nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành 12 (mười hai) tiêu chuẩn Nhà nướcvề đĩa xích, than, glyxêrin công nghiệp và đay tơ (danh mục kèm theo).

Điều 2: Tùy theo hình thức ban hành, ngày có hiệu lựcvà phạm vi áp dụng, các tiêu chuẩn trên phải được nghiêm chỉnh chấp hành trongtất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

K.T. CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Khắc

Số

Ký hiệu tiêu chuẩn

Tên gọi tiêu chuẩn

Hình thức ban hành

Ngày có hiệu lực

Phạm vi áp dụng

TCVN 1785-76

TCVN 1786-76

TCVN 1787-76

TCVN 1788-76

TCVN 1789-76

TCVN 1790-76

TCVN 1791-76

TCVN 1792-76

TCVN 1793-76

TCVN 1794-76

TCVN 1795-76

TCVN 1796-76

Bộ truyền xích. Đĩa dùng cho xích truyền động. Bạc lót và bạc lót con lăn.

Bộ truyền xích. Đĩa dùng cho xích mắt tròn và xích kéo có độ bền thường.

Bộ truyền xích. Đĩa dùng cho xích răng.

Bộ truyền xích. Đĩa dùng cho xích trục dạng bản.

Bộ truyền xích. Đĩa dùng cho xích kéo tháo được.

Than vùng Hồng-gai và Cẩm-phủ. Yêu cầu kỹ thuật.

Than dùng cho các lò sinh khí tầng chặt. Yêu cầu kỹ thuật.

Than dùng cho nồi hơi cố định có ghi tĩnh. Yêu cầu kỹ thuật.

Glyxêrin công nghiệp loại 94%.

Glyxêrin công nghiệp. Phương pháp thử.

Đay tơ. Yêu cầu kỹ thuật.

Đay tơ. Phương pháp thử.

Khuyến khích áp dụng

- nt –

- nt –

- nt –

- nt –

Chính thức áp dụng

- nt -

- nt -

- nt -

- nt -

Chính thức áp dụng.

- nt -

1-7-1977

- nt -

- nt -

1-1-1977

- nt -

1-1-1977

- nt -

Các ngành, các địa phương có liên quan.

- nt -

- nt -

- nt -

- nt -

Các ngành, các địa phương có liên quan.

- nt -