ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2210/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH,BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆNKIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 05 tháng8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh chỉ tiêu kếhoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 bằng các nguồn vốn: Cân đối ngân sách địaphương, xổ số kiến thiết và các nguồn vốn thuộc ngân sách tỉnh quản lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưtại Tờ trình số 253/TTr-SKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2013 về việc điều chỉnh, bổsung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 trên địa bàn huyện Kiên Lương,tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạchvốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 trên địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh KiênGiang như sau:

(Kèm theo phụ biểu danh mục chi tiết)

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khaithực hiện đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịchỦy ban nhân dân huyện Kiên Lương, chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

DANH MỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCHĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013

Nguồn vốn: Cânđối ngân sách địa phương

(Kèm theo Quyếtđịnh số 2210/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh KiênGiang

Đơn vị tính: triệuđồng

STT

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng

QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

Kế hoạch giao năm 2013

Kế hoạch năm 2013 sau điều chỉnh

Chênh lệch

Vốn huyện, thị quản lý (năm 2013)

Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm

Tổng MĐT

Trong đó:

Tăng
(+)

Giảm
(-)

Vốn ngân sách

Vốn khác

1

2

3

4

5=6+7

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG SỐ (A+B)

7.839

7.839

1.500

-1.500

A

THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.000

7.839

1.500

-

I

CÔNG TRÌNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

1.000

2.500

1.500

1

Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Kiên Lương

KL

43,

9/01/2012

18.729

18.729

1.000

2.500

1.500

Huyện quản lý dự án

B

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

6.839

5.339

-1.500

I

VỐN DỰ PHÒNG (chưa phân bổ)

6.839

5.339

-1.500