ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2211/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNHTHỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2013 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính vàbáo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định công bố, công khai thủtục hành chính và chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tụchành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thôngtin và Truyền thông tại Tờ trình số 712/TTr-STTTT ngày 08 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủtục hành chính thuộc thẩm quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ThừaThiên Huế.

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông có trách nhiệm công bố công khai bộ thủ tục hành chính này tại trụ sở cơquan và trên Trang thông tin Điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông. Triểnkhai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướngdẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 15/8/2009, Quyết địnhsố 2690/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốcSở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành cóliên quan và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (gửi qua mạng);
- UBND các huyện, TX, TP (gửi qua mạng);
- Các PCVP và CV: DL, TH;
- Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2211/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế