ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2212/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI NGƯỜI SẢN XUẤT CÀ PHÊ BỀN VỮNG TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghịđịnh số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Vậnđộng thành lập Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lậpHội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng.

Hội Người sản xuất cà phê bền vữngtỉnh Lâm Đồng là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệđược UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sựquản lý nhà nước của UBND tỉnh Lâm Đồng và cơ quan có liên quan đến lĩnh vựchoạt động của Hội.

Hội Người sản xuất cà phê bền vữngtỉnh Lâm Đồng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinhphí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng BanVận động thành lập Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Ban DV Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, TKCT, VX2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến