ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2213/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINHTẾ - XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày11/01/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP .

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Phát triển bềnvững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT ngày27/3/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dungcủa Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 23/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số 408/TTr-SKHĐT ngày 03/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cươngnghiên cứu Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh TháiBình giai đoạn đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch tổngthể phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020.

2. Phạm vi nghiên cứu, lập quyhoạch:

Trên phạm vi diện tích tự nhiên củatỉnh Thái Bình.

3. Nội dung nghiên cứu:

Phần mở đầu: Sự cần thiếtphải lập quy hoạch; căn cứ pháp lý; mục tiêu, nhiệm vụ quy hoạch; phạm vi,phương pháp nghiên cứu; kết cấu của báo cáo quy hoạch.

Phần thứ nhất: Nghiên cứu,đánh giá các yếu tố và điều kiện phát triển theo hướng bền vững. Bao gồm cácnội dung sau:

- Nghiên cứu, đánh giá các yếu tốvà nguồn lực tự nhiên cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình theo hướngbền vững.

+ Đánh giá điều kiện và khả năngkhai thác bền vững các ưu thế về vị trí địa lý, kinh tế, chính trị.

+ Đánh giá tiềm năng và khả năngkhai thác sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường theohướng bền vững.

- Nghiên cứu, đánh giá các nguồnlực con người và các giá trị văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hộitỉnh Thái Bình.

Phần thứ hai: Đánh giá thựctrạng phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.

- Phân tích, đánh giá một cách toàndiện tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2013 (so sánh vớimục tiêu Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình (so sánhvới mục tiêu Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình đếnnăm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày17/5/2011; so sánh với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước).

- Đánh giá tổng hợp về lợi thế, hạnchế, cơ hội và thách thức trong phát triển bền vững kinh tế xã hội tỉnh TháiBình đến năm 2020.

Phần thứ ba: Nghiên cứu, dựbáo, đánh giá tác động của bối cảnh quốc tế và trong năm đối với phát triển bềnvững kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

- Đánh giá tác động của xu thế hộinhập, tình hình thị trường quốc tế, khả năng hợp tác đầu tư, thu hút vốn nướcngoài ... đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

- Đánh giá các tác động của các yếutố phát triển của cả nước, vùng Đồng bằng sông Hồng, khu kinh tế trọng điểm BắcBộ đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Phần thứ tư: Phương hướngphát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

- Quan điểm, mục tiêu và các phươngán phát triển bền vững kinh tế - xã hội:

+ Quan điểm phát triển bên vữngphát triển kinh tế - xã hội.

+ Luận chứng các phương án quyhoạch: Đưa ra các phương án và luận chứng lựa chọn phương án tối ưu phù hợp vớiyêu cầu và định hướng phát triển chung và khả năng huy động nguồn lực.

+ Mục tiêu phát triển bền vững pháttriển kinh tế - xã hội: Lồng ghép các nội dung phát triển bền vững với các mụctiêu phát triển đến năm 2020 (xác định mục tiêu phát triển cụ thể theo từnggiai đoạn 2014-2015, 2016-2020).

- Phương hướng và giải pháp pháttriển bền vững kinh tế - xã hội:

+ Phương hướng và giải pháp pháttriển bền vững các ngành kinh tế: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; nông, lâmnghiệp và thủy sản; thương mại, dịch vụ.

+ Phương hướng và giải pháp pháttriển bền vững các lĩnh vực xã hội: Giáo dục đào tạo; y tế, chăm sóc sức khỏenhân dân; dân số, kế hoạch hóa gia đình; lao động việc làm; văn hóa, thể thao,phát thanh, truyền hình...

+ Phương hướng và giải pháp pháttriển hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng bền vững.

+ Phương hướng và giải pháp bảo vệmôi trường.

+ Phương hướng củng cố quốc phòng -an ninh.

+ Tổ chức kinh tế theo lãnh thổtheo hướng bền vững.

+ Phương hướng phát triển hài hòavà bền vững các tiểu vùng.

Phần thứ năm: Nghiên cứu đềxuất các giải pháp, chính sách thực hiện quy hoạch phát triển bền vững.

- Giải pháp huy động nguồn lực thựchiện: Dự báo nhu cầu vốn đầu tư, xây dựng các giải pháp huy động, cơ cấu nguồnvốn, phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn 2014-2015, 2016-2020.

- Giải pháp về phát triển nhân lực.

- Giải pháp về khoa học công nghệ.

- Giải pháp về cơ chế chính sách.

- Các giải pháp cơ bản khác.

- Xây dựng danh mục các chươngtrình, dự án ưu tiên theo hướng phát triển bền vững đến năm 2020 (trong đó phânloại các chương trình, dự án theo từng giai đoạn 2014-2015, 2016-2020 gắn vớinguồn vốn: Ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp và dân cư, vốn nước ngoài).

Phần thứ sáu: Tổ chức thựchiện và kết cấu, kiến nghị.

Điều 2. Căn cứ vào nội dungđược phê duyệt tại Điều 1, Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển bền vững tỉnh TháiBình, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo) có tráchnhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phốtiến hành triển khai các bước tiếp theo đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra và tuânthủ đúng trình tự theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao Sở Tài chính chủ trì thẩm địnhdự toán kinh phí thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển bền vững tỉnh TháiBình giai đoạn 2011-2020; các Giám đốc sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủyban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng ngành, đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh