ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2213/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 22 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁCƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2011của Bộ Giao thông vận tải về việc xếp loại đường để xác định giá cước vận tảiđường bộ năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày25/11/2010 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trênđịa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của liên Sở: Tài chính - Giao thôngvận tải tại Tờ trình số 03/TTLS-TC-GTVT ngày 12/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá cước vận tải hàng hóabằng xe ô tô để làm cơ sở xác định giá cước vận chuyển các loại vật liệu, hànghóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai được chi từ các nguồn của ngân sách nhà nước,nguồn ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Cụ thể theo Phụ biểu số 01 và 02 kèm theo Quyếtđịnh này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giaothông vận tải tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh giá cước khi có sự biến độngtăng hoặc giảm quá 10% giá cước theo quy định hiện hành.

2. Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫnthực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủtịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày01/9/2013 và bãi bỏ Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 12/4/2012 của UBND tỉnh LàoCai và văn bản số 1054/UBND-TM ngày 27/4/2013 của UBND tỉnh Lào Cai về việc banhành giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND;
- Lưu: VT, QLĐT,TH,TM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

PHỤ BIỂU SỐ 1

BIỂU CƯỚC VẬN CHUYỂNHÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ
(Kèm theo Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnhLào Cai)

I. Biểu cước hàng hóa bằng ô tô

1. Đơn giá cơ bản với hàng hóa bậc 1

Hàng bậc 1 bao gồm: Đất, cát, sỏi, đá xay, gạch cácloại:

Đơnvị tính: Đồng/ TấnKm

Loại đường C ly(km)

Đường loại 1

Đường loại 2

Đường loại 3

Đường loại 4

Đường loại 5

Đường loại 6

1

10.067

11.980

17.609

25.533

33.193

39.831

2

5.572

6.632

9.748

14.135

18.375

22.050

3

4.008

4.771

7.012

10.167

13.217

15.861

4

3.281

3.904

5.738

8.322

10.818

12.981

5

2.877

3.423

5.032

7.295

9.482

11.380

6

2.599

3.093

4.545

6.593

8.572

10.287

7

2.396

2.851

4.192

6.077

7.901

9.481

8

2.238

2.663

3.915

5.677

7.379

8.856

9

2.109

2.510

3.689

5.348

6.952

8.343

10

2.002

2.384

3.503

5.080

6.604

7.924

11

1.911

2.273

3.343

4.846

6.300

7.560

12

1.827

2.174

3.195

4.633

6.022

7.227

13

1.741

2.071

3.044

4.413

5.737

6.885

14

1.661

1.977

2.904

4.214

5.477

6.573

15

1.587

1.890

2.777

4.027

5.235

6.282

16

1.521

1.810

2.660

3.858

5.015

6.018

17

1.474

1.755

2.577

3.740

4.860

5.833

18

1.437

1.710

2.513

3.644

4.737

5.684

19

1.395

1.480

2.439

3.538

4.599

5.519

20

1.348

1.606

2.358

3.419

4.444

5.333

21

1.294

1.541

2.263

3.282

4.268

5.121

22

1.243

1.480

2.177

3.155

4.102

4.922

23

1.199

1.428

2.098

3.041

3.954

4.745

24

1.159

1.380

2.028

2.941

3.822

4.588

25

1.122

1.336

1.963

2.846

3.700

4.440

26

1.085

1.293

1.900

2.754

3.580

4.297

27

1.050

1.250

1.838

2.662

3.462

4.152

28

1.013

1.207

1.775

2.573

3.343

4.013

29

979

1.167

1.713

2.484

3.230

3.876

30

949

1.128

1.661

2.407

3.129

3.755

31-35

921

1.095

1.610

2.335

3.035

3.643

36-40

895

1.065

1.566

2.270

2.952

3.541

41-45

875

1.042

1.532

2.220

2.886

3.463

46-50

858

1.021

1.500

2.175

2.828

3.393

51-55

841

1.001

1.472

2.134

2.774

3.328

56-60

827

984

1.448

2.098

2.728

3.273

61-70

814

969

1.423

2.065

2.685

3.222

71-80

803

956

1.406

2.039

2.650

3.181

81-90

795

946

1.389

2.016

2.619

3.144

91-100

788

936

1.377

1.997

2.596

3.116

Từ 101 trở lên

781

932

1.368

1.983

2.577

3.093

2. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 2:Được tính bằng 1,10 lần cước hàng bậc 1. Hàng bậc 2 bao gồm: Ngói, lương thựcđóng bao, đá các loại (trừ đá xay), gỗ cây, than các loại, các loại quặng, sơncác loại, tranh, tre, nứa, lá, bương, vầu, hóp, sành, sứ, các thành phẩm và bánthành phẩm bằng gỗ (cửa, tủ, bàn, ghế, chấn, song...) các thành phẩm và bánthành phẩm kim loại (thanh, thỏi, dầm, tấm, lá, dây, cuộn, ống (trừ ốngnước)...)

3. Đơn giá cước vận tải đối với hàng bậc 3:Được tính bằng 1,3 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 3 bao gồm: Lương thực rời, xi măng, vôicác loại, phân bón các loại, (trừ phân động vật), xăng, dầu, thuốc trừ sâu, trừdịch, thuốc chống mối mọt, thuốc thú y, sách, báo, giấy viết, giống cây trồng,nông sản phẩm, các loại vật tư, máy móc, thiết bị chuyên ngành, nhựa đường, cộtđiện, ống nước, (bằng thép, bằng nhựa)

4. Đơn giá cước vận tải hàng bậc 4: Đượctính bằng 1,4 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 4 bao gồm: Nhựa nhũ tương, muối các loại,thuốc chữa bệnh, phân động vật, bùn, các loại hàng dơ bẩn, kính các loại, hàngtinh vi, hàng thủy tinh, xăng dầu chứa bằng phi.

5. Trường hợp vận chuyển hàng không có trongdanh mục 4 bậc hàng nêu trên: Thì chủ hàng và chủ phương tiện căn cứ vàođặc tính của mặt hàng tương đương để xếp vào bậc hàng thích hợp khi tính cướcvận chuyển.

II. Các trường hợp được tăng (cộng thêm), giảmso với mức cước cơ bản:

1. Trường hợp không sử dụng được xe trên 6 tấn dođường nhỏ hẹp, nhiều cua gấp, đường đang thi công, đường đã xuống cấp bắt buộcphải sử dụng xe có trọng tải nhẹ từ 6 tấn trở xuống, cước vận tải hàng hóa bằngphương tiện vận tải có tải trọng từ 6 tấn trở xuống khi chạy trên các đườngloại 4, loại 5, loại 6 được tăng thêm (cộng thêm) 74% mức cước cơ bản

2. Cước vận chuyển hàng hóa kết hợp chiều về: Mộtchủ hàng vừa có hàng đi vừa có hàng về trong vòng quay phương tiện được giảm 10%tiền cước của số hàng vận chuyển chiều về.

3. Cước vận chuyển bằng phương tiện có thiết bị xếpdỡ hàng:

a) Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có thiết bịtự đổ (xe ben), phương tiện có thiết bị tự nâng hạ (xe reo) được cộng thêm 15%mức cước cơ bản;

b) Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có thiết bịhút xả (xe Stéc) được cộng thêm 20% mức cước cơ bản;

4. Đối với hàng chứa trong Container: Bậc hàng tínhcước là hàng bậc 3 cho tất cả các loại hàng chứa trong Container. Trọng lượngcước tính là trọng tải đăng ký của Container

5. Trường hợp vận chuyển hàng thiếu tải, cước vậnchuyển được tính như sau:

a) Nếu hàng hóa vận chuyển chỉ xếp được dưới 50%trọng tải đăng ký của phương tiện thì trọng lượng tính cước bằng 80% tải trọngđăng ký của phương tiện.

b) Nếu hàng hóa vận chuyển chỉ xếp được 50% đến 90%trọng tải đăng ký của phương tiện thì trọng lượng tính bằng 90% tải trọng đăngký của phương tiện;

c) Nếu hàng hóa vận chuyển xếp được trên 90% trọngtải đăng ký của phương tiện thì trọng lượng tính cước bằng trọng lượng hàng hóathực chở;

5. Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng phảiđược sử dụng phương tiện vận tải đặc chủng áp dụng biểu cước do Bộ Giao thôngVận tải quy định.

PHỤ BIỂU SỐ 02

HƯỚNG DẪN TÍNH CƯỚCVẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ÔTÔ
(Kèm theo Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh)

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Xác định giá cước vận tải hóa bằng xe ô tô để làmcơ sở xác định giá cước vận chuyển các loại vật liệu, hàng hóa chi từ các nguồncủa ngân sách nhà nước; nguồn ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trênđịa bàn tỉnh Lào Cai không qua hình thức đấu thầu, đấu giá.

- Thực hiện chuyển tiếp:

+ Các công trình, hạng mục công trình, gói thầu đãđược phê duyệt kế hoạch đấu thầu (giá gói thầu) trước thời điểm quyết định nàycó hiệu lực thì không điều chỉnh theo quy định này.

+ Đối với các công trình đang lập thiết kế kỹ thuật- dự toán hoặc đã phê duyệt dự án nhưng chưa phê duyệt thiết kế - dự toán, chưaphê duyệt kế hoạch đấu thầu (giá gói thầu) thì thực hiện theo quy định này.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Trọng lượng hàng hóa tính cước:

- Là trọng lượng hàng hóa thực tế vận chuyển, kể cảbao bì (trừ trọng lượng vật liệu kê, chèn, lót, chằng buộc);

- Đơn vị tính trọng lượng là Tấn (Viết tắt là T).

2. Quy định về hàng hóa vận chuyển ôtô như sau:

Quy định về hàng thiếu tải: Trường hợp chủ hàng cósố lượng hàng hóa cần vận chuyển nhỏ hơn trọng tải đăng ký của phương tiện hoặccó số lượng hàng hóa đã xếp đầy thùng xe nhưng vẫn chưa sử dụng hết trọng tảiđăng ký của xe;

3. Khoảng cách tính cước:

- Khoảng cách tính cước là khoảng cách thực tế vậnchuyển có hàng

- Đơn vị khoảng cách tính cước là Kilômét (Viết tắtlà Km)

- Khoảng cách tính cước tối thiểu là 01 km.

- Quy tròn khoảng cách tínhcước: Số lẻ dưới 0,5km không tính, từ 0,5km đến dưới 1km được tính là 1km.

4. Loại đường tính cước:

- Loại đường tính cước được chia làm 6 loại theobảng phân cấp loại đường: Đối với đường quốc lộ theo Quyết định số 640/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc xếp loại đường để xác định giácước vận tải đường bộ năm. Đường do địa phương quản lý thực hiện theo Quyếtđịnh số 1584/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh về xếp loại đường bộ để xácđịnh cước vận tải đường bộ năm 2011, tỉnh Lào Cai.

5. Các quy định về cước cơ bản (Phụ biểu số 01) Biểucước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô:

- Đơn giá cước cơ bản tại Phụ biểu số 01 chưa baogồm thuế VAT được quy định cho hàng bậc 1, vận chuyển trên 6 loại đường ở 41 cựly

- Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 2, bậc 3,bậc 4 được tính theo hệ số đối với đơn giá cước cơ bản của hàng bậc 1;

- Đơn vị tính cước là đồng/tấn kilômét (Viết tắtĐ/TKm);

6. Phương pháp tính cước cơ bản theo các cự ly:

a) Vận chuyển hàng hóa trên cùng một loại đường:Vận chuyển hàng hóa ở cự ly nào, loại đường nào thì sử dụng đơn giá cước ở cự ly,loại đường đó để tính cước;

Ví dụ 1: Vận chuyển 15T hàng bậc 1, cự ly 30km,trên đường loại 3. Tính cước cơ bản như sau:

1.661đ/Tkm x 30km x15T = 747.450 đồng

b) Vận chuyển hàng hóa trên chặng đường gồmnhiều loại đường khác nhau: Dùng đơn giá cước của khoảng cách toàn chặng,ứng với từng loại đường để tính cước cho từng đoạn đường rồi cộng lại;

Ví dụ 2: Vận chuyển 15T hàng bậc 1, khoảng cách vậnchuyển là 145km, trong đó gồm 70km đường loại 3, 30km đường loại 4, 40km đườngloại 5 và 5km đường loại 6. Tính cước cơ bản như sau:

+ Dùng đơn giá cước ở cự ly trên 100 km của đườngloại 3 hàng bậc 1 để tính cước cho 70 km đường loại 3: 1.368đ/Tkm x 70km x 15T= 1.436.400 đồng

+ Dùng đơn giá cước ở cự ly trên 100 km của đường loại4 hàng bậc 1 để tính cước cho 30 km đường loại 4: 1.983đ/Tkm x 30km x 15T =892.350 đồng

+ Dùng đơn giá cước ở cự ly trên 100 km của đườngloại 5 hàng bậc 1 để tính cước cho 40 km đường loại 5: 2.577đ/Tkm x 40km x 15T= 1.546.200 đồng

+ Dùng đơn giá cước ở cự ly trên 100 km của đườngloại 6 hàng bậc 1 để tính cước cho 5 km đường loại 6: 3.093đ/Tkm x 5km x 15T =231.975 đồng

Cước toàn chặng: 1.436.400đ + 892.350đ + 1.546.200đ+ 231.975đ = 4.106.925 đồng.

7. Các chi phí khác:

- Chi phí chèn lót, chằng buộc hàng hóa: Những hànghóa cồng kềnh, tinh vi, dễ vỡ, hàng nặng, hàng rời... khi vận chuyển đòi hỏiphải chèn lót, chằng buộc; thì ngoài tiền cước, chủ phương tiện được thu thêmtiền chèn lót, chằng buộc hàng hóa.

- Phí đường, cầu phà: Trường hợp phương tiện vậnchuyển trên đường có thu phí đường, cầu phà thì chủ hàng phải thanh toán tiềnphí đường, cầu phà cho chủ phương tiện theo mức giá quy định của Nhà nước.