ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2214/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYCHẾ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2, KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1442-QĐ/TU ngày 19/6/2013của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển công chức cơquan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 19/6/2013về việc phê duyệt chỉ tiêu, chuyên ngành cần tuyển công chức hành chính cấptỉnh, cấp huyện và công chức cấp xã năm 2013; Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày28/6/2013 về việc phê duyệt bổ sung chuyên ngành cần tuyển công chức hành chínhcủa Phòng Công thương, huyện Vũ Thư tại Quyết định số 1278/QĐ-UBND ;

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 19/6/2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 395/TTr-SNV ngày 01/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế xét tuyển nguyện vọng 2, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc SởNội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, NC. TH

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

QUY CHẾ

XÉT TUYỂN NGUYỆNVỌNG 2, KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

Điều 1.Nguyên tắc xét tuyển

1. Xét tuyển nguyện vọng 2 đối với tất cả các thísinh tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2013 có đủ các bài thicủa các môn thi mà điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (trong đó điểmcủa bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành chưa nhân hệ số 2), chưa thuộc đốitượng dự kiến trúng tuyển của Hội đồng thi tuyển công chức.

2. Điểm thi của thí sinh được tính để xét tuyểnnguyện vọng 2 là: tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung + môn thiviết nghiệp vụ chuyên ngành (nhân hệ số 2) + môn thi trắc nghiệm chuyên ngành +điểm ưu tiên (nếu có).

3. Xét tuyển nguyện vọng 2 theo ngành, chuyên ngànhcần tuyển được quy định tại Quyết định 1442-QĐ/TU ngày 19/6/2013 của Ban Thườngvụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển công chức cơ quan Đảng, đoànthể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2013; Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 vềviệc phê duyệt chỉ tiêu, chuyên ngành cần tuyển công chức hành chính cấp tỉnh,cấp huyện và công chức cấp xã năm 2013; Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày28/6/2013 về việc phê duyệt bổ sung chuyên ngành cần tuyển công chức hành chínhcủa Phòng Công thương, huyện Vũ Thư tại Quyết định số 1278/QĐ-UBND ; Công văn số 1603/UBND-NC ngày 28/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Phụ lục01 tại Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 19/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Xét tuyển nguyện vọng 2 vào vị trí việc làm kháccó cùng ngành, chuyên ngành cần tuyển nhưng chưa tuyển đủ số lượng cần tuyển,thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Danh sách tên vị trí việc làm của các cơ quan,đơn vị còn thiếu chỉ tiêu để xét nguyện vọng 2 được xếp theo vần A, B, C...trường hợp tên vị trí việc làm trùng nhau thì xếp theo tên vị trí việc làm kèmtheo tên cơ quan, đơn vị; xếp cơ quan cấp tỉnh trước, cấp huyện sau;

Danh sách vị trí chức danh công chức cấp xã của cácđơn vị còn thiếu chỉ tiêu để xét nguyện vọng 2 được xếp theo thứ tự vần A, B,C,... của tên chức danh công chức cần tuyển kèm theo tên huyện, thành phố.

b) Danh sách thí sinh được xét nguyện vọng 2 vào vịtrí việc làm còn thiếu chỉ tiêu được xếp theo thứ tự kết quả điểm thi từ caoxuống thấp; trường hợp các thí sinh có cùng số điểm bằng nhau để xét vào cùngmột vị trí việc làm thì xác định thí sinh có môn thi viết chuyên ngành cao hơnlà người trúng tuyển; nếu điểm của bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằngnhau thì người có điểm của bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành caohơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì xéttheo thứ tự theo vần A, B, C...

5. Thí sinh đăng ký thi khối nào thì được ưu tiênxét nguyện vọng 2 vào các cơ quan khác cùng khối đó còn thiếu chỉ tiêu; sau khixét tuyển nguyện vọng 2 trong một khối mà vẫn còn thí sinh đủ điều kiện theoquy định tại Khoản 1, Điều 1, Quy chế này thì chuyển sang xét ở khối khác.

6. Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 2 khốiĐảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và khối hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thìđược chuyển sang xét tuyển nguyện vọng 2 khối công chức cấp xã. Thí sinh thivào công chức cấp xã, có đủ điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 (quy định tạiKhoản 1, Điều 1, Quy chế này) chỉ được xét tuyển nguyện vọng 2 khối công chứccấp xã, không được xét tuyển nguyện vọng 2 các cơ quan cấp tỉnh, huyện.

7. Thí sinh được dự kiến trúng tuyển nguyện vọng 2và tự nguyện làm việc theo vị trí chức danh được sắp xếp thì được dự kiến tuyểndụng; trường hợp thí sinh được dự kiến trúng tuyển nguyện vọng 2 nhưng không tựnguyện làm việc theo vị trí chức danh được sắp xếp thì bị hủy bỏ kết quả xéttuyển nguyện vọng 2.

8. Sau khi hoàn thành việc xét tuyển nguyện vọng 2vào các cơ quan, đơn vị ở các cấp (tỉnh, huyện, xã) mà số thí sinh có đủ điềukiện xét tuyển nguyện vọng 2 theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Quy chế này vẫncòn, hoặc cơ quan, đơn vị vẫn thiếu chỉ tiêu, nhưng do chuyên ngành cần tuyểnkhông phù hợp thì việc tuyển dụng được thực hiện tại các kỳ thi lần sau.

Điều 2.Phương thức xét tuyển

1. Đối với thí sinh dự tuyển công chức cơ quanĐảng, đoàn thể

a) Xếp danh sách thí sinh dự thi vào các cơ quanĐảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện có đủ điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 (quyđịnh tại Khoản 1, Điều 1, Quy chế này) theo thứ tự số điểm (quy định tại Khoản2, Điều 1, Quy chế này) từ cao đến thấp kèm theo chuyên ngành đào tạo;

b) Xét tuyển vào các vị trí chức danh công chứcthuộc các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh còn thiếu chỉ tiêu, theo đúng chuyênngành cần tuyển và thứ tự tên vị trí việc làm theo vần A, B, C... sau đó xéttuyển vào các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp huyện còn thiếu chỉ tiêu, theođúng chuyên ngành cần tuyển và thứ tự tên vị trí việc làm theo vần A, B, C, ...;

c) Nếu xét tuyển nguyện vọng 2 vào các cơ quanĐảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều nàymà vẫn còn thí sinh đủ điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 theo quy định tạiKhoản 1, Điều 1, Quy chế này thì được chuyển sang xét nguyện vọng 2 thuộc cáccơ quan khối hành chính cấp tỉnh, cấp huyện sau khi xét nguyện vọng 2 các cơquan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện còn thiếu. Việc xét tuyển nguyện vọng 2 đốivới trường hợp này thực hiện theo quy định tại Điểm a và b, Khoản 2 Điều này.

2. Đối với người dự tuyển công chức hành chính cấptỉnh, cấp huyện

a) Xếp danh sách thí sinh dự thi vào các cơ quanhành chính cấp tỉnh, cấp huyện có đủ điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 (quyđịnh tại Khoản 1, Điều 1, Quy chế này) theo thứ tự số điểm (quy định tạiKhoản 2, Điều 1, Quy chế này) từ cao đến thấp kèm theo chuyên ngành đào tạo;

b) Xét tuyển vào các vị trí chức danh công chứcthuộc các cơ quan hành chính cấp tỉnh còn thiếu chỉ tiêu, theo đúng chuyênngành cần tuyển và thứ tự tên vị trí việc làm theo vần A, B, C... sau đó xéttuyển vào các cơ quan hành chính cấp huyện còn thiếu chỉ tiêu, theo đúng chuyênngành cần tuyển và thứ tự tên vị trí việc làm theo vần A, B, C...

c) Nếu xét tuyển nguyện vọng 2 vào các cơ quan hànhchính cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều này mà vẫncòn thí sinh đủ điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 theo quy định tại Khoản 1,Điều 1, Quy chế này thì được chuyển sang xét nguyện vọng 2 thuộc các cơ quankhối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện sau khi xét nguyện vọng 2 các cơ quanĐảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện còn thiếu. Việc xét tuyển nguyện vọng 2 đốivới trường hợp này thực hiện theo quy định tại Điểm a và b, Khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp các thí sinh trên không trúng tuyểnnguyện vọng 2 theo Khoản 1 và Khoản 2, Điều này thì được chuyển sang xét nguyệnvọng 2 đối với công chức cấp xã sau khi xét nguyện vọng 2 đối với cấp xã cònthiếu. Việc xét tuyển đối với các thí sinh thuộc trường hợp này, thực hiện theoquy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Đối với người dự tuyển công chức cấp xã

a) Xếp danh sách thí sinh dự thi vào công chức cấpxã có đủ điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 (quy định tại Khoản 1, Điều 1, Quychế này theo thứ tự số điểm (quy định tại Khoản 2, Điều 1, Quy chế này) từ caođến thấp kèm theo chuyên ngành đào tạo;

b) Xét tuyển vào các vị trí chức danh công chức cấpxã thuộc các huyện, thành phố còn thiếu chỉ tiêu, theo đúng chuyên ngành cầntuyển và thứ tự tên chức danh công chức kèm theo tên huyện, thành phố theo vầnA, B, C...

Điều 3.Thời gian xét tuyển và thông báo kết quả

1. Tổng hợp các thí sinh có đủ điều kiện xét nguyệnvọng 2 và chỉ tiêu của các cơ quan, đơn vị còn thiếu chỉ tiêu cần tuyển; hoànthành trước ngày 17/10/2013.

2. Hoàn thành việc xét nguyện vọng 2 và thông báokết quả xét tuyển trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình, trước ngày20/10/2013.

3. Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kếtquả xét tuyển nguyện vọng 2 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình, thísinh được dự kiến trúng tuyển phải đến Sở Nội vụ Thái Bình nộp đơn xin tựnguyện nhận nhiệm vụ theo kết quả xét tuyển (thời gian cụ thể sẽ có thông báotrên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình). Nếu quá thời hạn đó mà thí sinhkhông nộp đơn xin tự nguyện nhận nhiệm vụ theo kết quả xét tuyển thì Hội đồngthi tuyển công chức hủy kết quả xét tuyển nguyện vọng 2 đối với thí sinh đó vàxét tuyển nguyện vọng 2 cho thí sinh khác có cùng chuyên ngành, nhưng chưa đượcdự kiến trúng tuyển.

Điều 4. Tổchức thực hiện

1. Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm2013:

a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xéttuyển nguyện vọng 2 theo Quy chế này;

b) Lập danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng2, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định.

2. Sở Nội vụ:

a) Tổng hợp các thí sinh có đủ điều kiện xét nguyệnvọng 2 và chỉ tiêu của các cơ quan, đơn vị còn thiếu chỉ tiêu cần tuyển;

b) Tham mưu cho Hội đồng thi tuyển công chức củatỉnh thành lập Ban xét tuyển nguyện vọng 2;

c) Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của thí sinh,kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhchỉ đạo giải quyết.