ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2215/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP LIÊN ĐOÀN CỜ TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghịđịnh số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Vậnđộng thành lập Liên đoàn cờ tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lậpLiên đoàn cờ tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Liên đoàn cờ tỉnhLâm Đồng là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND tỉnhLâm Đồng phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nướccủa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vựchoạt động của Liên đoàn.

Liên đoàn cờ tỉnh Lâm Đồng có tưcách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở vàphương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở: Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Vận độngthành lập Liên đoàn cờ tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban DV Tỉnh ủy;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TKCT, VX2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến