UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2216/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 12 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCHCHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2013-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, côngchức";

Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của UBND tỉnh ban hànhKế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1645/SNV-CCVC ngày28/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ côngvụ, công chức tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013-2015.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chếđộ công vụ, công chức tỉnh Quảng Bình) triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm traviệc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng Ban Chỉ đạo đẩymạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơnvị có liên quan và Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Đài PTTH QB, Báo QB, Website tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCHNguyễn Hữu Hoài

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ,CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2013 củaUBND tỉnh Quảng Bình)

Thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày18 tháng 10 năm 2012 củaThủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ côngvụ, công chức"; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thựchiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh giai đoạn 2013-2015, vớicác nội dung như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

-Quán triệt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách chế độ công vụ,công chức; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với quá trình thựchiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 của tỉnh. Thốngnhất về nhận thức và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, góp phần xâydựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở trong sạch,hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân.

-Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức phải có lộ trình, bước đi thích hợpvà phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của tỉnh.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động,minh bạch, hiệu quả”.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức gắn với Chươngtrình tổng thể cải cách hành chính, tạo bước đột phá trong hoạt động công vụ,công chức của tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2015

- 100% các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện đượcphê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch.

- Xây dựng và ban hành theo quy định 100% các chức danh và tiêuchuẩn công chức trong các cơ quan hành chính thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức và thi nâng ngạch côngchức; từng bước thực hiện ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển công chức,thi nâng ngạch công chức.

- Thực hiện việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý: Tổchức thi tuyển một số chức danh diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý, Trưởngphòng cấp tỉnh và cấp huyện.

- Đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao tráchnhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ; xây dựng quy trình đánh giácông chức, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng; triển khai việc thực hiện lấyphiếu tín nhiệm hàng năm đối với công chức lãnh đạo, quản lý.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế đào thải, giải quyết cho thôi việcvà miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật theo quyđịnh hiện hành.

- Thực hiện chính sách thu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng vàđãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

- Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đối vớicán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

-100% các sở, ban, ngành ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo,điều hành và phục vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẨY MẠNHCẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Tiếp tục phân cấp quản lý cán bộ, côngchức và hoàn thiện việc tổ chức công vụ gọn, nhẹ; từng bước gắn thẩm quyềntuyển dụng với thẩm quyền sử dụng; sắp xếp tổ chức bộ máy gọn nhẹ, tránh chồngchéo, tiếp tục tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, côngchức.

2. Xác định danh mục vị trí việc làm: Xây dựng và triển khai thựchiện việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hànhchính thuộc tỉnh.

3. Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch côngchức

a) Triển khai việc tuyển dụng công chức theo đúng quy định; trongđó tập trung xây dựng ngân hàng đề và đáp án thi tuyển công chức đối với từng môn thi theohướng gắn với yêu cầu về năng lực, trình độ chuyên môn ngành, lĩnh vực của cơquan, tổ chức đơn vị cần tuyển dụng.

b) Thực hiện tốt các quy định, quy chế về tổ chức thi nâng ngạchcông chức theo nguyên tắc cạnh tranh.

c) Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển, thinâng ngạch công chức; đổi mới phương thức thi tuyển và thi nâng ngạch công chứcđể đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, chất lượng, thực tài.

d)Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hànhQuy chế tuyển dụng côngchức cấp xã.

4.Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý. Thực hiện các quy định về chếđộ tập sự lãnh đạo, quản lý.

a)Thực hiện tuyển chọn lãnh đạo, quản lý theo hướng chú trọng nguyên tắc thựctài, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

b)Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quảnlý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

c)Sửa đổi và ban hành các quy định:

-Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnhquản lý; Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với cánbộ, công chức lãnh đạo quản lý cơ quan hành chính thuộc tỉnh.

-Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởngphòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

d)Thực hiện chế độ tập sự, thực tập công chức lãnh đạo quản lý; có quy hoạch, kếhoạch điều động, luân chuyển để đào tạo công chức.

5.Tiếp tục thực hiện Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của UBND tỉnhvề việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn2011-2015, để thực hiện tốt chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện,trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

6.Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá công chức: việcđánh giá phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của công chức; đề cao tráchnhiệm của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức trong việc đánh giá. Banhành quy trình đánh giá công chức, đảm bảo tính chính xác, dân chủ, công bằng,công khai; trên cơ sở kết quả đánh giá công chức, thực hiện cơ chế đào thải,giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, viphạm kỷ luật; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với công chức lãnh đạo.

7. Triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý hồ sơcông chức. Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức; đưa chế độ báocáo thống kê vào nền nếp.

8. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thôngtin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.

9. Tổ chức triển khai thực hiện tốt quy định về chế độ, chính sáchđối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

a) Rà soát, sửa đổi bổ sung Quy định về chức danh, số lượng và chếđộ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

b) Xây dựng và triển khai đề án tuyển dụng các sinh viên tốtnghiệp đại học loại giỏi về công tác tại các xã vùng sâu, vùng đặc biệt khókhăn của tỉnh;

c) Thực hiện việc khoán kinh phí đối với chức danh không chuyên tráchở thôn, tổ dân phố theo nguyên tắc: Người kiêm nhiều chức danh thì hưởng phụcấp cao hơn, khắc phục việc tăng thêm số lượng các chức danh không chuyêntrách.

10. Nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ, duy trì trậttự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

a) Đảm bảo các nguyên tắc trong thực thi công vụ và hoạt động côngvụ của cán bộ, công chức;

b) Thực hiện chế độ trách nhiệm gắn với chế độ khen thưởng, kỷluật đối với công chức trong hoạt động công vụ;

c) Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/01/2013của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷcương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ,lực lượng vũ trang tỉnh; Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND ngày 17/3/2008 của UBNDtỉnh về nâng cao trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cánbộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

11.Tiếp tục thực hiệnchính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượngđội ngũ cán bộ, công chức.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1.Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ côngvụ công chức tỉnh được bố trí từ ngân sách của tỉnh và các nguồn lực khác (nếucó).

2.Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí kinhphí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch trong dự toán ngân sách được giao hàngnăm .

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Thời gian thực hiện: Từ ngày ban hành kế hoạch đến tháng 10 năm 2015.

2.Phân công trách nhiệm thực hiện:

a)Sở Nội vụ

-Là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độcông vụ, công chức tỉnh tổ chức, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện Kếhoạch; theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấphuyện xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về cải cách chế độ công vụ,công chức trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được giao quản lý.

-Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơquan có liên quan tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nội vụ và Thủ tướng Chínhphủ.

b)Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng dự toán kinh phí hàngnăm thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, côngchức tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt. Cân đối, bố trí, hướng dẫn sử dụng kinhphí từ nguồn ngân sách hàng năm của tỉnh để thực hiện các nội dung theo kếhoạch, đồng thời khai thác các nguồn lực khác (nếu có) để bố trí cho quá trìnhthực hiện. Theo dõi việc sử dụng kinh phí đối với Kế hoạch đẩy mạnh cải cáchchế độ công vụ công chức trên địa bàn tỉnh.

c)Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơquan, đơn vị có liên quan để thẩm tra, trình UBND ký ban hànhcác văn bản có liên quan về đẩy mạnh cải cách chếđộ công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh.

d)Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ:

-Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khainghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ vào việc thực hiệncác nhiệm vụ của Kế hoạch.

-Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàntỉnh tuyên truyền việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

đ)Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Trang Thông tin điệntử tỉnh: Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cải cách chế độ công vụ, công chức trêncác chuyên trang, chuyên mục.

e)Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thànhlập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức để chỉ đạo và phối hợp thựchiện các nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch này. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độkiêm nhiệm.

-Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Tổnghợp, đánh giá kết quảthực hiệnbáo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua SởNội vụ) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

3.Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện căn cứ Kế hoạch này để triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc,kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp báo Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.