BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2217/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH “CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO BỒIDƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ VÀ TỔ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNGTHÔN

Căn cứ Nghịđịnh số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghịđịnh số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghịđịnh số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng côngchức; Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫnthực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 của Chínhphủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Xét đề nghị củaCục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tại Công văn số 422/KTHT-HTTT ngày 13/9/2013v/v đề nghị thẩm định và phê duyệt Chương trình khung đào tạo bồi dưỡng cán bộquản lý hợp tác xã và tổ hợp tác trong nông nghiệp;

Xét đề nghị củacác Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này “Chương trình khung đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý hợptác xã và tổ hợp tác trong nông nghiệp”.

Điều 2. Cục Kinh tếhợp tác và Phát triển nông thôn căn cứ vào Chương trình khung phối hợp với cácđơn vị liên quan soạn thảo bộ tài liệu giảng dạy cho cán bộ quản lý hợp tác xãvà tổ hợp tác theo quy định.

Điều 3. Chánh Vănphòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Pháttriển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3
- Bộ trưởng (để b/c)
- Lưu VT, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

“ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ,TỔ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2217/QĐ-BNN-TCCB ngày 30 tháng 9 năm 2013của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Mục đích yêu cầu

1.1. Yêu cầu

Xây dựng chương trìnhđào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng cơ bản cho cán bộ quản lý HTX, thànhviên Ban điều hành tổ hợp tác trong nông nghiệp (bao gồm cả trong lĩnh vực nông,lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động củacác HTX và tổ hợp tác.

1.2. Mục đích

1.2.1. Mục đíchchung

Tăng cường đổi mớivà phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế hợp tác trong nông nghiệp thực hiệnQuyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtChương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghịquyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quảkinh tế tập thể và thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 do Quốc hội thông quangày 20/11/2012.

1.2.2. Mục đích cụthể

a) Đối với cán bộ quảnlý HTX

- Học viên hiểu vàxác định được quan điểm, vai trò và giải pháp nâng cao vai trò của HTX trong nôngnghiệp đối với việc phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Học viên hiểu vềbản chất, các nguyên tắc, giá trị, tổ chức và hoạt động của HTX; những nội dungcủa Luật Hợp tác xã 2012 và các hướng dẫn thi hành có liên quan đến các HTX trongnông nghiệp.

- Hiểu và biết cáchthực hiện các chính sách, hỗ trợ của nhà nước đối với các HTX trong nông nghiệp.

- Hiểu được vaitrò, nội dung của kế hoạch hàng năm; có khả năng lập kế hoạch hàng năm của HTXmột cách khoa học.

- Hiểu được vai trò,nội dung cơ bản của dự án sản xuất kinh doanh. Biết cách xây dựng các dự án sảnxuất kinh doanh đơn giản, quy mô nhỏ của HTX. Biết cách đánh giá hiệu quả và tổchức thực hiện dự án.

- Hiểu được cácnội dung chính của quản trị tài chính trong HTX; biết cách xây dựng Quy chếquản lý tài chính của HTX; có khả năng phân tích, dự báo và lập kế hoạch tàichính HTX và biết được một số nguyên tắc cơ bản khi ra quyết định tài chính.

- Hiểu và thựchiện tốt các quy định về chính sách thuế liên quan đến HTX trong nông nghiệp.

- Nắm được các nguyêntắc cơ bản và nội dung chính của các chứng từ kế toán của HTX; hệ thống sổsách, tài khoản và báo cáo kế toán; các hoạt động kế toán và tổ chức công táckế toán của HTX.

- Có kiến thứctổng quát về vai trò, mục đích và ý nghĩa của công tác thống kê; những kiếnthức cơ bản về thống kê và những nội dung cần thống kê trong hoạt động của HTX.

- Trang bị kiếnthức cơ bản về tổ chức, quản lý dịch vụ nông nghiệp trong HTX; những kỹ năng cơbản để thực hiện nghiệp vụ tổ chức, quản lý dịch vụ; thay đổi nhận thức và tháiđộ thực hiện dịch vụ của cán bộ quản lý HTX; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệmtrong tổ chức, quản lý các hoạt động dịch vụ trong HTX.

- Giúp thành viên Bankiểm soát HTX nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định phápluật hiện hành; nội dung và cách thức tiến hành các công việc thuộc trách nhiệmcủa Ban kiểm soát; cách thức, nội dung lập các báo cáo kiểm soát HTX; một sốvướng mắc thường gặp và cách khắc phục đối với công tác kiểm soát HTX.

b) Thành viên banđiều hành tổ hợp tác

- Nắm được vai trò,chức năng của tổ hợp tác trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thônmới. Nắm được các quy định của Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 củaChính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác, Thông tư hướng dẫn 04/2008/TT-BKHngày 9/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản hướng dẫn liên quan vềtổ hợp tác, biết và thực hiện các chính sách hỗ trợ tổ hợp tác trong nôngnghiệp của địa phương. Hiểu và nhận thức được các nguyên tắc tổ chức của tổ hợptác; chức năng nhiệm vụ của Ban điều hành, thành viên và cuộc họp tổ hợp tác;

- Biết cách xâydựng kế hoạch hoạt động hoặc xây dựng phương án hoạt động của tổ hợp tác; côngtác quản lý và tổ chức các hoạt động khác của tổ hợp tác trong nông nghiệp.

2. Đối tượng

a) Hợp tác xã

- Thành viên Hội đồng quản trị vàgiám đốc hợp tác xã;

- Thành viên Ban kiểm soát, kiểmsoát viên;

- Kế toán trưởng;

- Các cán bộ quản lý khác củahợp tác xã.

b) Tổ hợp tác: Tổ trưởng và các thànhviên ban điều hành tổ hợp tác

3. Thời gianhọc tập

Tổng thời gian học cho cán bộquản lý HTX là 284 tiết và cho Tổ trưởng và thành viên ban điều hành tổ hợp táclà: 40 tiết.

4. Nội dungđào tạo, bồi dưỡng

4.1. Đối với cán bộ quản lý HTX

- Vai trò của HTX trong pháttriển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

- Luật Hợp tác xã 2012

- Chính sách phát triển HTX trongnông nghiệp

- Xây dựng kế hoạch hàng năm

- Xây dựng dự án sản xuất, kinhdoanh trong HTX

- Quản trị tài chính và các phươngpháp huy động vốn trong HTX

- Thuế đối với các HTX trong nôngnghiệp

- Công tác kế toán trong HTX

- Công tác thống kê trong HTX

-Tổ chức, quản lý các hoạt động dịchvụ trong HTX

- Công tác kiểm soát trong HTX

4.1.1. Tổng hợp chung các bàigiảng

TT

Danh mục các bài giảng

Thời gian (số tiết)

Tổng số

Thuyết trình

Thảo luận, bài tập-kiểm tra

1

Vai trò của HTX trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

8

4

4

2

Luật Hợp tác xã 2012

24

8

16

3

Chính sách phát triển HTX trong nông nghiệp

24

14

10

4

Xây dựng kế hoạch hàng năm trong HTX

28

16

12

5

Xây dựng dự án sản xuất, kinh doanh trong HTX

32

18

14

6

Quản trị tài chính và các phương pháp huy động vốn trong HTX

32

23

9

7

Thuế đối với các HTX trong nông nghiệp

16

8

8

8

Công tác kế toán trong HTX

28

16

12

9

Công tác thống kê trong HTX

32

14

18

10

Tổ chức, quản lý các hoạt động dịch vụ trong HTX

32

14

18

11

Công tác kiểm soát trong HTX

28

20

8

Tổng cộng

284

155

129

Lưu ý: Tùy từngđối tượng học viên, nhu cầu cụ thể của địa phương, có thể lựa chọn bài giảng vàthời lượng học thích hợp, hiệu quả, nhưng mỗi lớp không kéo dài quá 2 tuần (80tiết).

4.1.2. Nội dung chínhcác bài giảng

a) Vai trò của HTXtrong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

TT

Nội dung

Thời gian (số tiết)

Tổng số

Thuyết trình

Thảo Luận, bài tập- kiểm tra

1

Vai trò của HTX trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

4

2

2

2

Quan điểm chỉ đạo để nâng cao vai trò của HTX trong nông nghiệp

1

1

0

3 1

Giải pháp nâng cao vai trò của HTX trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

3

1

2

Tổng cộng

8

4

4

b) Luật Hợp tác xã2012

TT

Nội dung

Thời gian (số tiết)

Tổng số

Thuyết trình

Thảo luận, bài tập- kiểm tra

1

Sự cần thiết ban hành và quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật Hợp tác xã 2012

1

1

0

2

Nội dung Luật Hợp tác xã 2012 và các hướng dẫn thi hành

7

5

2

3

Tổ chức thực hiện Luật Hợp tác xã 2012

16

2

14

Tổng cộng

24

8

16

c) Chính sách pháttriển hợp tác xã nông nghiệp

TT

Nội dung bài giảng

Thời gian (số tiết)

Tổng số

Thuyết trình

Thảo luận, bài tập- kiểm tra

1

Chính sách của nhà nước hỗ trợ HTX trong nông nghiệp quy định theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và các hướng dẫn thi hành

8

6

2

2

Chính sách nhà nước hỗ trợ HTX trong nông nghiệp về tín dụng, đất đai, đào tạo, khuyến nông…….

4

2

2

3

Chính sách hỗ trợ liên quan đến HTX trong nông nghiệp trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

4

2

2

4

Chính sách hỗ trợ liên quan đến HTX trong nông nghiệp của địa phương

8

4

4

Tổng cộng

24

14

10

d) Xây dựng kếhoạch hàng năm trong hợp tác xã

TT

Nội dung

Thời gian (số tiết)

Tổng số

Thuyết trình

Thảo luận, bài tập- kiểm tra

1

Tổng quan về kế hoạch hàng năm của HTX: Khái niệm, sự cần thiết, mục tiêu của kế hoạch hàng năm

2

2

0

2

Nội dung kế hoạch hàng năm của HTX

13

8

5

3

Một số công cụ hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch hàng năm

10

5

5

4

Trình bày kế hoạch hàng năm của HTX

3

1

2

Tổng cộng

28

16

12

e) Xây dựng dự ánsản xuất, kinh doanh trong hợp tác xã

TT

Nội dung

Thời gian (số tiết)

Tổng số

Thuyết trình

Thảo luận, bài tập- kiểm tra

1

Tổng quan về dự án sản xuất kinh doanh

1

1

0

2

Phân tích thị trường sản phẩm

4

2

2

3

Phân tích công nghệ của dự án

2

1

1

4

Phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả của dự án

20

10

10

5

Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

3

2

1

6

Nghiên cứu tổ chức triển khai dự án

2

2

0

Tổng cộng

32

18

14

f) Quản trị tài chínhvà các phương pháp huy động vốn trong hợp tác xã nông nghiệp

TT

Nội dung

Thời gian (số tiết)

Tổng số

Thuyết trình

Thảo luận, bài tập- kiểm tra

1

Tổng quan về quản trị tài chính HTX

1

1

0

2

Quy chế quản lý tài chính của HTX

4

3

1

3

Quản lý vốn trong HTX (bao gồm cả các phương pháp huy động vốn trong HTX)

6

4

2

4

Quản lý chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ trong HTX

5

4

1

5

Thu nhập và phân phối thu nhập trong HTX

2

2

0

6

Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính HTX

5

3

2

7

Lập kế hoạch tài chính HTX

7

4

3

8

Chế độ công khai tài chính và kiểm tra tài chính

2

2

0

Tổng cộng

32

23

9

g) Thuế đối với HTXtrong nông nghiệp

TT

Nội dung

Thời gian (số tiết)

Tổng số

Thuyết trình

Thảo luận, bài tập- kiểm tra

1

Tổng quan về các loại thuế đối với các HTX trong nông nghiệp

2

2

0

2

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

7

3

4

3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

7

3

4

Tổng cộng

16

8

8

h) Công tác kế toán trong HTX

TT

Nội dung

Thời gian (số tiết)

Tổng số

Thuyết trình

Thảo luận, bài tập- kiểm tra

1

Những nội dung cơ bản trong Luật Kế toán.

2

1

1

2

Nguyên lý kế toán

8

5

3

3

Thông tư 24 - những vấn đề cơ bản

5

3

2

4

Kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả kinh doanh

8

5

3

5

Báo cáo tài chính HTX

5

2

3

Tổng cộng

28

16

12

i) Công tác thống kê trong HTX

TT

Nội dung

Thời gian (số tiết)

Tổng số

Thuyết trình

Thảo luận, bài tập- kiểm tra

1

Những vấn đề cơ bản về thống kê

3

2

1

2

Tổng hợp và trình bày số liệu thống kê

4

2

2

3

Các đặc trưng đo lường trong thống kê

6

3

3

4

Tổ chức công tác thống kê trong HTX

4

2

2

5

Các nội dung thống kê trong HTX và phân tích số liệu thống kê

15

5

10

Tổng cộng

32

14

18

k) Tổ chức, quản lýcác hoạt động dịch vụ trong HTX

TT

Nội dung

Thời gian (số tiết)

Tổng số

Thuyết trình

Thảo luận, bài tập- kiểm tra

1

Tổng quan về hoạt động dịch vụ trong HTX

2

2

0

2

Kỹ năng phát hiện và xác định nhu cầu dịch vụ của xã viên và nông dân

Ghi chú: với dịch vụ tiêu thụ nông sản tập trung qua HTX bổ sung thêm nội dung: nghiên cứu thị trường tìm kiếm đối tác tiêu thụ nông sản cho ND)

5

2

3

3

Đánh giá khả năng của HTX và xây dựng kế hoạch dịch vụ trong HTX

5

2

3

4

Xây dựng phương án tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ

5

2

3

5

Công cụ điều hành và kiểm soát hoạt động dịch vụ cung

5

2

3

6

Đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động dịch vụ

5

2

3

7

Kỹ năng chăm sóc khách hàng khi thực hiện dịch vụ

5

2

3

Tổng cộng

32

14

18

l) Công tác kiểm soát trong HTX

TT

Nội dung

Thời gian (số tiết)

Tổng số

Thuyết trình

Thảo luận, bài tập- kiểm tra

1

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm soát trong HTX theo Luật HTX năm 2012

3

3

0

2

Nội dung và cách thức tiến hành các hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên.

16

12

4

3

Tổ chức một hoạt động kiểm soát

3

2

1

4

Báo cáo kiểm soát HTX

4

2

2

5

Một số vướng mắc thường gặp và cách khắc phục đối với công tác kiểm soát HTX

2

1

1

Tổng cộng

28

20

8

4.2. Đối với thànhviên ban điều hành tổ hợp tác

- Vai trò của tổhợp tác trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới;

- Tổ chức, quản lývà hoạt động của tổ hợp tác.

4.2.1. Tổng hợp chungcác bài giảng

TT

Danh mục các bài giảng

Thời gian (số tiết)

Tổng số

Thuyết trình

Thảo luận, bài tập- kiểm tra

1

Vai trò của tổ hợp tác trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

8

4

4

2

Tổ chức, quản lý và hoạt động của tổ hợp tác

32

16

16

Tổng cộng

40

20

20

4.2.2. Nội dung các bài giảng

a) Vai trò của tổ hợp tác trong pháttriển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

TT

Các chương, mục chính trong bài giảng

Thời gian (số tiết)

Tổng số

Thuyết trình

Thảo luận, bài tập- kiểm tra

1

Giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hình thành và phát triển tổ hợp tác

2

2

0

2

Vai trò của tổ hợp tác trong nông nghiệp và trong xây dựng nông thôn mới

3

2

1

3

Giải pháp nâng cao vị thế, hiệu quả của tổ hợp tác trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

3

2

1

3.1

Về phía Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc quản lý và thúc đẩy sự hình thành, phát triển của tổ hợp tác

1

1

0

3.2

Về phía các tổ hợp tác

2

1

1

Cộng

8

6

2

b) Tổ chức, quản lývà hoạt động của tổ hợp tác

TT

Nội dung

Thời gian (số tiết)

Tổng số

Thuyết trình

Thảo luận, bài tập- kiểm tra

1

Tổ chức tổ hợp tác

2

2

0

2

Quản lý tổ hợp tác

22

12

10

2.1

Công tác lập kế hoạch, phương án hoạt động và dự án của tổ hợp tác

4

2

2

2.2

Tổ chức các cuộc họp và lập biên bản cuộc họp của tổ

2

1

1

2.3

Nội dung báo cáo tổng kết hoạt động của tổ

2

1

1

2.4

Quy chế tài chính của tổ hợp tác

4

2

2

2.5

Công tác kế toán của tổ

4

2

2

2.6

Công tác quản lý tài sản, vốn của tổ

2

1

1

2.7

Quản lý thu chi, phân phối của tổ

2

1

1

2.8

Một số vấn đề cơ bản về ký kết hợp đồng của tổ hợp tác

2

1

1

3

Kinh nghiệm thành công và thất bại thường gặp đối với tổ hợp tác

8

2

6

Tổng cộng

32

16

16

5. Hướng dẫn vàthực hiện chương trình

5.1 Thời gian đào tạo,bồi dưỡng

a) Đối với các lớpđào tạo, bồi dưỡng cho HTX, tổ hợp tác:

- Thời gian họctrên lớp: Tùy từng đối tượng học viên, nhu cầu cụ thể củađịa phương, có thể lựa chọn bài giảng và thời lượng học thích hợp, hiệu quả nhưngtổng thời lượng đào tạo cho mỗi lớp không kéo dài quá 2 tuần (80 tiết) đối vớilớp về HTX và 1 tuần đối với tổ hợp tác (40 tiết).

- Thời gian thămquan thực địa: Tùy tình hình, điều kiện và yêu cầu cụthể mỗi lớp có thể bố trí thêm một khoảng thời gian nhất định ngoài thời lượng họctrên lớp theo như quy định trong Chương trình này để bố trí thăm quan thực địacho học viên.

- Thời giankiểm tra kiến thức của học viên: Kết thúc mỗi lớp họccần bố trí thời gian kiểm tra để làm căn cứ đánh giá kết quả tham dự đào tạo,tập huấn của học viên.

b) Các lớp tiểugiáo viên

Thời lượng lớp đàotạo, tập huấn trên lớp cho tiểu giáo viên có thể ngắn hơn theo quy định đối vớicác loại học viên khác của Chương trình này theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

5.2. Chương trình

Căn cứ vào chương trìnhkhung, tổ chức biên soạn nội dung và tài liệu từng bài giảng.

5.3. Tài liệu

Sử dụng tài liệu“Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã và tổ hợp tác trongnông nghiệp”, các bài giảng và những tài liệu tham khảo khác.

5.4. Giáo viên

a) Lớp tập huấntiểu giáo viên cho các tỉnh

Các lớp tập huấn tiểugiáo viên cho các tỉnh do giáo viên là giảng viên, chuyên gia về HTX, tổ hợp táctừ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và và các cơquan, đơn vị khác.

b) Lớp tập huấn choHTX, tổ hợp tác tại địa phương

Các lớp tập huấn chocác HTX, tổ hợp tác ở địa phương do giáo viên của địa phương hướng dẫn.

5.5. Đánh giá kết quảhọc tập

Sau khi kết thúcmỗi chuyên đề, các học viên đều phải được đánh giá kết quả học tập thông quamột hoặc một số các hình thức kiểm tra sau: Bài thi viết; bài tập thực hànhtheo nhóm; bài tập thực hành cá nhân; thi vấn đáp hoặc thực hành.

5.6. Chứngnhận/chứng chỉ

Căn cứ kết quả họctập, học viên được cấp chứng nhận/chứng chỉ theo quy định hiện hành./.