ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2218/2011/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 27 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM:ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH; ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH,CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã đượcQuốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Luật Đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủquy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong cáccông ty nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinhtế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơđịa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27tháng 8 năm 2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫnviệc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đấtđai;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27tháng 02 năm 2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việchướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Theo đề nghị của liên Sở: Tài Nguyên và Môi trường, Tàichính, Lao động- Thương binh và Xã hội (tại Tờ trình số 527/TTr-LS ngày 15tháng 12 năm 2011),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá sản phẩm: Đo đạc lập bản đồ địachính; đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Phạm vi áp dụng đơn giá

- Đơn giá sản phẩm: Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng kýquyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtdùng làm căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền giao dự toán và quyết toán giá trịsản phẩm hoàn thành do Nhà nước đặt hàng các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thựchiện trên địa bàn tỉnh.

- Đơn giá này còn làm cơ sở để tính toán dự toán kinh phíthực hiện các dự án đầu tư thực hiện các công việc đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất có nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước (như giao chỉ tiêu vàquyết toán nguồn vốn sự nghiệp địa chính hàng năm, các dự án hoàn thiện hệthống cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính có hỗ trợ từ Trung ương,…).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với SởTài chính trên cơ sở quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính vàcác quy định hiện hành để hướng dẫn các điều kiện áp dụng đơn giá, những sảnphẩm chính cần phải hoàn thành của từng trường hợp, công trình cụ thể; đảm bảo chặtchẽ, tiết kiệm, hợp lý trong quá trình thực hiện.

- Khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu giao Sở Tài nguyênvà Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xãhội tính toán mức điều chỉnh tiền công lao động kỹ thuật trong đơn giá và dựthảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành điều chỉnh đơn giá cho phùhợp.

- Đối với giá thiết bị và giá vật liệu, công cụ dụng cụ cóbiến động trên 10% thì Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tàichính hướng dẫn điều chỉnh.

- Giao Sở Tài chính theo dõi việc sử dụng kinh phí và thanhquyết toán theo quy định hiện hành.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Sở Tài nguyênvà Môi trường tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012. Thay thế các Quyết định:số 1822/2008/QĐ-UBND ngày 07/11/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá sảnphẩm: Đo đạc, lập bản đồ áp dụng trên địa bàn tỉnh và số 1824/2008/QĐ-UBND ngày07/11/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá sản phẩm: Đăng ký quyền sửdụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụngtrên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Lao động-Thương binh và Xã hội;Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN