CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2218/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔIQUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến phápnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theoNghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳhọp thứ 10;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 441/TTr-CP ngày 23/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đốivới ông Nguyễn Thành Sơn, sinh ngày 27/6/1993 tại Bungari; hiện cư trú tại:phòng 55, cửa B, tầng 2, nhà số 461 khu Nadezda IV, quận Stolichna, thành phốSophia, Cộng hòa Bungari.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủnhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang