ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp

____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số: 154/1998/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thuộc tỉnh Lào Cai là cơ quan giúp việc cho UBND các cấp, Thủ trưởng các ngành trong công tác Thi đua - Khen thưởng.

Điều 2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có những nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước và các Đoàn thể nhân dân trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đúng hướng, có hiệu quả mà Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã đề ra trong từng thời gian. Tổng kết, phân tích thực tiễn phong trào thi đua, từ đó đề xuất với UBND tỉnh kế hoạch tổ chức, chỉ đạo, xây dựng và nhân rộng điển hình.

2. Đề xuất với UBND tỉnh về việc cải tiến, sửa đổi, bổ sung chính sách, hình thức và chế độ khen thưởng thi đua.

3. Xét chọn những cá nhân và tập thể tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào Thi đua yêu nước để Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng.

Điều 3. Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai:

- Chủ tịch Hội đồng do Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm.

- Phó Chủ tịch Hội đồng do Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm, đồng thời làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng.

- Các Ủy viên Hội đồng gồm:

+ Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh,

+ Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh,

+ Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh,

+ Chủ tịch Hội nông dân tỉnh,

+ Bí thư tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,

Tuỳ theo nội dung từng kỳ sinh hoạt của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng sẽ mời lãnh đạo của các ngành, đoàn thể trong tỉnh tham dự.

Điều 4. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể và theo Quy chế hoạt động được Hội đồng thông qua.

Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh đặt tại Văn phòng UBND tỉnh.

Giúp việc cho Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh có Tổ chuyên viên Thi đua - Khen thưởng trực tiếp làm thư ký Hội đồng.

Điều 5. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các huyện, thị xã do Chủ tịch UBND các huyện, thị xã làm Chủ tịch. Cán bộ theo dõi công tác Thi đua - Khen thưởng của huyện, thị xã làm thư ký Hội đồng.

Căn cứ đặc điểm và tình hình cụ thể các huyện, thị xã quyết định các thành viên khác của Hội đồng và chế độ làm việc trên cơ sở vận dụng cơ cấu và chế độ làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Điều 6. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các ngành thuộc tỉnh do Thủ trưởng các ngành làm Chủ tịch Hội đồng.

Chủ tịch Công đoàn ngành hoặc Công đoàn cơ quan làm phó Chủ tịch Hội đồng. Các Ủy viên gồm Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn và các đoàn thể khác (Tổ chức - cán bộ, Văn phòng, Thanh niên, Phụ nữ ). Cán bộ theo dõi công tác thi đua - khen thưởng của ngành làm Thư ký Hội đồng.

Điều 7. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan thuộc tỉnh căn cứ vào quyết đinh này hướng dẫn cấp dưới và các đơn vị cơ sở củng cố, kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng bảo đảm hoạt động của Hội đồng thực sự có hiệu quả, theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TWcủa Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn mới.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/1998. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 9. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, có trách nhiệm thi hành quyết định này. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn cấp dưới thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng