ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/2014/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG BANHÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2007/QĐ-UBND NGÀY 29/5/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày23/6/2003 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngânsách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngânsách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quyđịnh phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn2011 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổsung khoản 6 Điều 14 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phươngtỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Nghị quyết số30/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quyđịnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 củacác cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài chính tại Tờ trình số 27/TTr-STC ngày 14/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi một số điều Quy định quản lý và điều hành ngân sách địaphương ban hành kèm theo Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của Ủyban nhân dân tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Điều 2 được sửa đổi như sau:

“Điều 2. Phân cấp nguồn thu, nhiệmvụ chi của ngân sách các cấp chính quyền địa phương thực hiện theo Nghị quyếtcủa Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang”.

2. Điều 25 được sửa đổi như sau:

“Điều 25. Thời gian chỉnh lý quyếttoán ngân sách các cấp (gồm ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sáchcấp xã) đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịchUBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các Ban củaĐảng và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (b/c);
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể nhân dân;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, KT, TH, TTTHCB;
+ Lưu: VT, KT4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh