ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG TRÌNH VÀ KINH PHÍ ĐẦU TƯXÂY DỰNG 30 XÃ ĐIỂM NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2014

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 06năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt xây dựng nông thôn mới giai đoạn2010 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 135/2013/NQ-HĐND ngày 05tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán ngânsách nhà nước năm 2014, phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tại Công văn số 323/SNN-KHTC ngày 11 tháng 03 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt danh mc công trình kinh phí đu xây dng cho 30 xãđiểm nông thôn mới thuc các huyện, th xã, thành ph năm 2014 (theo danhmcchitiết đính m). Kinh phí thc hin: bố t trong d toán ngân ch năm2014 cahuyn, thị xã, thành ph.

Điều 2. Quyết đnh này hiu lc ktngày ký.

Điều 3. Chánh Văn png Ubannhân dân Tnh; Giám đc các s: Tàichính, Nông nghiệp vàPháttrin nông tn, Kế hoạch và Đu tư; Giám đcKhobạcNhà nưc; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph chịu tráchnhiệm thi hành Quyết đnh này./.

Nơi nhận:
- Như điu 3;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh,
- Đoàn Đi biu Quốc hi Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh,
- Lưu VT, NC/KTTH, KTN nth.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng