BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2222/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤPLUẬT VỊ THANH

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộTư pháp;
Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ ý kiến đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Trungcấp Luật số 2 đặt tại Hậu Giang (Công văn số 4869/BGDĐT-TCCB ngày 16 tháng 8năm 2010);
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh là đơn vị sự nghiệp trựcthuộc Bộ Tư pháp, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và có trụ sởtại thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh hoạt động theo Luật Giáo dục,Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo banhành và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Trường Trung cấp Luật Vị Thanh có nhiệm vụ:

1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trung cấp luật;

2. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chứcngành Tư pháp khi được giao;

3. Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡngcủa nhà trường;

4. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoàitrong việc đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học theo quy định của phápluật;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy Trường Trung cấp Luật Vị Thanh gồm:

1. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

2. Các phòng chức năng:

2.1. Phòng Đào tạo và Công tác học sinh;

2.2. Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện;

2.3. Phòng Tài chính - Kế toán;

2.4. Phòng Quản trị.

3. Các khoa chuyên môn:

3.1. Khoa Giáo dục chính trị, thể chất và văn hoá;

3.2. Khoa Đào tạo cơ bản;

3.3. Khoa Đào tạo nghiệp vụ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó Hiệutrưởng và các Phòng, Khoa và các tổ chức khác của Trường Trung cấp Luật VịThanh do Hiệu trưởng thống nhất với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởngBộ Tư pháp xem xét, cho ý kiến trước khi ký ban hành.

Điều 4. Trường Trung cấp Luật Vị Thanh chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện vàtrực tiếp của Bộ Tư pháp, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo và chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnhHậu Giang.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệutrưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 6 (để thi hành);
- Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Bộ Tư pháp;
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường