THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2222/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 15 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH (ĐỢT I) TRONGTHỜI GIAN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2011-2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM(2011-2015) CÁC CẤP CHƯA ĐƯỢC XÉT DUYỆT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đấtđai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy địnhbổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư;

Căn cứ Văn bản số 259/TTg-TKN ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các dự ánđầu tư cấp bách trong thời gian quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 cấptỉnh chưa được xét duyệt; Văn bản số 979/TTg-KTN ngày 23-6-2011 của Thủ tướngChính phủ về quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trìnhcấp bách;

Căn cứ Văn bản số 5617/TTg-KTN ngày 16 tháng 8 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện công vănsố 979/TTg-KTN ngày 23 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 1310/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22 tháng 4 năm 2011, Văn bản số 2384/BTNMT-TCQLĐĐ ngày30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quyết định nhucầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách trong thời gian quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 cấp tỉnh chưa được xét duyệt;

Căn cứ Công văn số 141/TT .HĐND-CTHĐND ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số 301/TTr-STNMT ngày 31 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt nhu cầu sử dụng đất các dự án, công trình cấp bách (đợt I) trong thờigian Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm(2011-2015) các cấp chưa được xét duyệt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với tổng số153 dự án, công trình, tổng diện tích 1.092,19ha.

(Có danh mục các dự án, côngtrình tại phụ lục 1, 2 kèm theo)

Điều 2. SởTài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện cácthủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụngđất theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, ĐĐ. (K80).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh


DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH CẦN TRIỂN KHAI NĂM 2011(ĐỢT 1) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH(Kèm theo Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ủyban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

PHỤ LỤC 1

CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH PHÂN THEO HUYỆN, THÀNH PHỐ

STT

Tên dự án, công trình

Quy mô (ha)

Trong đó đất lúa (ha)

Địa điểm (huyện, xã)

Chủ đầu tư

Nguồn vốn

Căn cứ pháp lý của UBND tỉnh Hòa Bình

I

Tổng

20,49

Huyện Cao Phong

1

Trụ sở Đội quản lý thị trường số 12 huyện Cao Phong

0,11

Thị trấn Cao Phong

Chi cục QLTT tỉnh HB

Ngân sách Trung ương hỗ trợ

Công văn số 1501/UBND-ĐĐ ngày 28-9-2010

2

Trụ sở Công ty Cổ phần phát triển dược Hòa Bình tại Cao Phong

0,03

Thị trấn Cao Phong

Trụ sở Công ty Cổ phần phát triển dược Hòa Bình

Vốn doanh nghiệp

CV số 2038/UBND-ĐĐ ngày 28-12-2010

3

Dự án khai thác đá Trung Dũng

4,66

Xã Tân Phong

Công ty TNHH Trung Dũng

Vốn doanh nghiệp

GCN đầu tư số 2512100 245 ngày 01-11-2010

4

Dự án khu đấu giá QSD đất

4,50

Thị trấn Cao Phong

UBND huyện

Vốn ngân sách

Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 25-5-2011

5

Tái định cư thiên tai xóm Chấm

3,50

Xã Yên Lập

UBND huyện

Vốn ngân sách

Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 30/12/2010

6

Mở rộng Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn di sản Tiến sỹ Việt Nam

1,84

Xã Bắc Phong

Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn di sản Tiến sỹ Việt Nam

Vốn doanh nghiệp

VB số 873/UBND-ĐĐ ngày 08-7-2011

7

Trung tâm Y tế DP Cao Phong

0,19

Thị trấn Cao Phong

Sở Y tế HB

TW hỗ trợ + NS tỉnh

CV số 1075/UBND-XDCB ngày 22/7/2010

8

Công trình hạ tầng kỹ thuật Thị trấn Cao Phong

5,60

Thị trấn Cao Phong, xã Bắc Phong

UBND huyện

Ngân hàng Trung ương hỗ trợ

Công văn số 1501/UBND-ĐĐ ngày 28-9-2010

9

Trung tâm Viễn thông Cao Phong

0,06

Thị trấn Cao Phong

Viễn thông Hòa Bình

Bưu chính viễn thông Việt Nam

CV số 476/UBND-ĐĐ ngày 27-4-2011

II

Tổng

124,83

Huyện Đà Bắc

1

Trụ sở Trung tâm dạy nghề huyện Đà Bắc

1,47

Thị trấn Đà Bắc

Trung tâm dạy nghề huyện Đà Bắc

Ngân sách nhà nước

Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 30-12-2010

2

Đường 433 đi xóm Mới, xóm Mạ

4,27

Xã Tu Lý

UBND huyện Đà Bắc

Ngân sách nhà nước

QĐ số 2131/QĐ-UBND ngày 30-10-2009

3

Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đà

0,07

Thị trấn Đà Bắc

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình

Vốn ngân sách

VB số 216/NHCX-XDCB ngày 26/01/2011 của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình

4

Mỏ quặng sắt xóm Chanh

23,90

Xã Đồng Chum

Công ty Cổ phần khoáng sản An Vượng Hà Nội

Vốn doanh nghiệp

Giấy phép khai thác khoáng sản số 15/QĐ-UBND ngày 10/02/2010

5

Mỏ quặng sắt Suối Duôn

20,00

Xã Suối Nánh

Công ty Cổ phần khoáng sản An Vượng Hà Nội

Vốn doanh nghiệp

Giấy phép khai thác khoáng sản số 30/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

6

Mỏ quặng sắt Suối Yên

17,00

Xã Tân Minh

Công ty Cổ phần khoáng sản An Vượng Hà Nội

Vốn doanh nghiệp

Giấy phép khai thác khoáng sản số 53/QĐ-UBND ngày 07-5-2010

7

Mỏ quặng sắt Đồi Me, xóm Phồn

10,00

Xã Tân Pheo

Công ty Cổ phần khoáng sản An Vượng Hà Nội

Vốn doanh nghiệp

Giấy phép khai thác khoáng sản số 54/QĐ-UBND ngày 07-5-2010

8

Mỏ quặng sắt Đồi Me, làng Chàm

21,00

Xã Tân Pheo

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hoàng Nam

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 254 ngày 23-11-2010

9

Công trình đường xóm Trầm - Diêu Nội

7,04

Xã Tân Minh

UBND huyện

Vốn ngân sách

Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 29-10-2010

10

Công trình đường Giáp Đắt - Thu Lu

15,00

Xã Giáp Đắt

UBND huyện

Vốn ngân sách

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 08-4-2011

11

Công trình cứu hộ, cứu nạn cầu Suối Hoa trên đường tỉnh 433

1,20

Xã Tân Minh

Sở Giao thông vận tải

Vốn ngân sách

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 13/01/2011

12

Đường từ trung tâm xã Đồng Chum đi khu tái định cư Ca Lông

3,88

Xã Đồng Chum

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vốn ngân sách

Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 14-9-2010

III

Tổng

20,87

Huyện Kim Bôi

1

Trụ sở Ngân hàng CSXH Kim Bôi

0,08

Thị trấn Bo

Ngân hàng CSXH tỉnh

Ngân sách tỉnh, nguồn vốn khác

Văn bản số 129/UBND-ĐT ngày 01-02-2010

2

Công trình quốc phòng tại xã Hùng

14,82

Xã Hùng Tiến

Bộ tư lệnh Pháo binh

Ngân sách tỉnh, nguồn vốn khác

Văn bản số 1172/UBND-ĐĐ ngày 06-8-2010

3

Dự án khai thác khoáng sản Nật Sơn

5,12

Xã Nật Sơn

Công ty Cổ phần Tư vấn - ĐTXD Ba Đình

Vốn doanh nghiệp

QĐ số 39/QĐ-UBND ngày 09-6-2009

4

Tổ hợp khai thác đá Hoàng Ánh

0,85

Xã Bắc Sơn

Tổ hợp khai thác đá Hoàng Ánh

Vốn doanh nghiệp

Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 11-5-2011

IV

Tổng

26,76

Huyện Kỳ Sơn

1

Nhà máy gạch Quang Tiến

0,67

Xã Mông Hóa

Công ty Cổ phần Quang Tiến Hòa Bình

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 285 ngày 15-01-2011

2

Nâng cấp xây dựng đường Dân Hạ - Độc Lập GĐ 1

7,74

Xã Dân Hạ - Độc Lập

UBND huyện Kỳ Sơn

Ngân sách TW từ năm 2010

Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 13-8-2009

3

Đấu giá đất xóm Hạnh Phúc, xóm Trung Mường

1,50

Hợp Thỉnh Yên Quang

UBND huyện Kỳ Sơn

Ngân sách Nhà nước

Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 14-6-2010

4

Tái định cư đất ở đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình

8,10

Các xã

UBND huyện Kỳ Sơn

Ngân sách Nhà nước

Công văn số 475/TTg-CN ngày 31-3-2008 của Thủ tướng Chính phủ

5

Nhà máy thức ăn chăn nuôi

4,65

Xã Dân Hòa

Công ty Cổ phần Japfa Comfeed

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 1971/UBND-ĐT ngày 12-12-2010

6

Tái định cư đất nghĩa địa đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình

4,10

Các xã

UBND huyện Kỳ Sơn

Nhà nước

Công văn số 475/TTg-CN ngày 31-3-2008 của Thủ tướng Chính phủ

V

Tổng

12,78

Huyện Lạc Sơn

1

Chi cục Thống kê huyện Lạc Sơn

0,06

Thị trấn Vụ Bản

Cục Thống kê HB

Trung ương hỗ trợ, nguồn khác

586/TCTK-KHTC ngày 27-7-2010 của Tổng cục Thống kê; 1786/UBND-ĐĐ ngày 16-11-2010

2

Dự án khai thác than của Công ty TNHH Một thành viên Phương Bắc

5,03

Xã Mỹ Thành

Công ty TNHH Một thành viên Phương Bắc

Vốn doanh nghiệp

Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 17-5-2010

3

Đường lên bể nước dự án Tái định cư tại xã Yên Nghiệp

1,59

Xã Yên Nghiệp

Sở Nông nghiệp & PTNT

Trung ương hỗ trợ, nguồn khác

Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 17-3-2011

4

Trụ sở Hội người mù Lạc Sơn

0,20

Xã Ân Nghĩa

Hội người mù huyện Lạc Sơn

Vốn xã hội hóa GD, nguồn khác

Văn bản số 541/UBND-ĐĐ ngày 04-5-2010

5

Nhà máy gạch Thạch Sơn

5,90

Xã Ân Nghĩa

Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Thạch Sơn

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 198 ngày 05-5-2011

VI

Tổng

32,29

Huyện Lạc Thủy

1

Quy hoạch tái định cư di tích lịch sử Nhà máy in tiền

0,66

Xã Cố Nghĩa

Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy

Ngân sách tỉnh, nguồn vốn khác

Văn bản số 196/UBND-ĐĐ ngày 18-02-2011

2

Đấu giá quyền sử dụng đất xóm 2C, xã Cố Nghĩa

3,19

Xã Cố Nghĩa

Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy

Ngân sách tỉnh, nguồn vốn khác

Văn bản số 196/UBND-ĐĐ ngày 18-02-2011

3

Nhà máy chế biến và bảo quản nông sản Nhật Việt

2,05

Xã Hưng Thi

Công ty Cổ phần Công nghệ Nhật Việt

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 205 ngày 28-5

4

Xưởng chế biến hàng nông sản XK Minh Phúc

0,42

Xã Hưng Thi

Công ty TNHH Một thành viên Minh Phúc

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 201 ngày 13-11-2009

5

Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại xã Khoan Dụ

4,07

Xã Khoan Dụ

Công ty Cổ phần sản xuất và xây dựng Hòa Bình

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 232 ngày 21-9-2010

6

QH khu dân cư thôn Đồng Danh, thôn Sỏi, thôn Lũ

0,67

Xã Phú Thành

UBND huyện

Vốn ngân sách

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05-11-2007 của UBND huyện Lạc

7

Xưởng nông sản Trang Thu

0,43

Xã Đồng Tâm

Công ty TNHH Trang Thu

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 224/UBND-ĐĐ ngày 25/02/2011

8

Dự án cầu Bến Nghĩa

1,85

Cố Nghĩa Liên Hòa

UBND huyện

Vốn ngân sách

Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 12/10/2010

9

Đường cứu hộ, cứu nạn thôn Thơi, thôn Cui - đường HCM

5,67

Xã Hưng Thi

UBND huyện

Hỗ trợ chương trình cứu hộ cứu nạn

Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 29-6-2010

10

Đường thị trấn Chi Nê - Lạc Long

6,32

Thị trấn Chi Nê, xã Lạc Long

UBND huyện

Ngân sách cấp vùng CT229

Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 30-9-2009

11

Đường xã Thanh Nông

1,30

Xã Thanh Nông

UBND huyện

Ngân sách cấp vùng CT229

Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 28-10-2010

12

Hạ tầng giao thông du lịch Động Tiên, xã Phú Lão

3,00

Xã Phú Lão

UBND huyện

Vốn hạ tầng du lịch, nguồn khác

Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 05-02-2010

13

Đường cứu hộ, cứu nạn chợ Đập - Đá Bia, xã An Bình

2,66

Xã An Bình

UBND huyện

Hỗ trợ chương trình cứu hộ cứu nạn

Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 27-7-2010

VII

Tổng

398,86

2,64

Huyện Lương Sơn

1

QH khu dân cư tiểu khu 9

0,04

Thị trấn Lương Sơn

UBND huyện Lương Sơn

Ngân sách tỉnh, nguồn vốn khác

Văn bản số 1867/UBND-ĐĐ ngày 29-11-2010

2

Đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn tại xã Cư Yên

1,23

Xã Cư Yên

UBND huyện Lương Sơn

Vốn ngân sách tỉnh

Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 16-11-2010

3

Quy hoạch tái định cư tại tiểu khu 9, thị trấn Lương Sơn

0,73

Thị trấn Lương Sơn

UBND huyện Lương Sơn

Vốn ngân sách tỉnh

Văn bản số 185/UBND-ĐĐ ngày 15-02-2011

4

Trụ sở Trung tâm dạy nghề huyện Lương Sơn

3,69

Thị trấn Lương Sơn

Trung tâm dạy nghề huyện Lương Sơn

Vốn ngân sách tỉnh năm 2011

Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 04-12-2009

5

Trụ sở Trung tâm y tế dự phòng huyện Lương Sơn

0,20

Thị trấn Lương Sơn

Trung tâm y tế dự phòng huyện Lương Sơn

Vốn ngân sách TW

Văn bản số 1059/UBND-ĐĐ ngày 21-7-2010

6

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn

66,00

Xóm Kẽm, xã Lâm Sơn

Công ty Cổ phần ARCHI REENCO Hòa Bình

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 209 ngày 08-6-2010

7

TT thương mại DVTH Hùng Thoa

0,25

Thị trấn Lương Sơn

Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hùng Thoa

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 291 ngày 03-3-2011

8

Xí nghiệp sản xuất dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm tại xã Tân Vinh

2,37

Xã Tân Vinh

Công ty CP dược phẩm Hà Nội - Hòa Bình

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 248 ngày 15-11-2010

9

Trung tâm sản xuất và thương mại dịch vụ tổng hợp Thiên Nhật

1,06

Xã Thành Lập

Công ty cổ phần Đầu tư XDTM Thiên Nhật

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 1130/UBND-ĐĐ ngày 30-7-2010

10

Trụ sở và cửa hàng giới thiệu sản phẩm Phương Đông 2

0,12

Xã Lâm Sơn

Công ty TNHH Một thành viên TMDV Phương Đông

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 541/UBND-ĐĐ ngày 13-5-2011

11

Trạm triết nạp, bảo dưỡng vỏ bình gas của Công ty TNHH Đất Việt Hòa

3,19

Thị trấn Lương Sơn

Công ty TNHH Đất Việt Hòa Bình

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 236 ngày 08-10-2010

12

Nhà máy chế biến gỗ của Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Hòa Bình

2,75

2,64

Xã Thành Lập

Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Hòa Bình

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 176/TTg-KTN ngày 09-02-2009 của Thủ tướng Chính phủ; Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 149 ngày 17-4-2009

13

Nhà máy SXVLXD Khải Hưng

4,10

Xã Tân Vinh

Công ty Cổ phần SX và TM Khải Hưng

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 257 ngày 29-11-2010

14

Nhà máy gạch tuynen Quang Tiến

4,81

Xã Cao Răm

Công ty cổ phần gạch ngói Quang Tiến

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 202 ngày 14-5-2010

15

Nhà máy gạch tuynen Đại Hưng

3,38

Xã Tân Vinh

Công ty Cổ phần Gạch tuynel Đại Hưng

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 203 ngày 19-5-2010

16

Dự án khai thác đá Minh Hoàng

3,35

Thị trấn Lương Sơn

Công ty CP Minh Hoàng

Vốn doanh nghiệp

Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 16-12-2009

17

Dự án khai thác đá Tiền Phong

4,03

Xã Tân Vinh

Công ty TNHH MTV Tiền Phong

Vốn doanh nghiệp

Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 12-6-2008

18

Dự án khai thác đá Minh Thành

5,28

Xã Cao Thắng

Công ty TNHH Một thành viên XD Minh Thành

Vốn doanh nghiệp

Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 11-01-2011

19

Xưởng sản xuất đá-BTL Pháo Binh

6,88

Xã Thành Lập

Xưởng sản xuất đá - BTL Pháo

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 223 ngày 09-8-2010

20

Dự án khai thác đá Nam Phương

5,04

Xã Trung Sơn

Công ty TNHH thương mại Phương Nam

Vốn doanh nghiệp

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 29-6-2007

21

Dự án khai thác đá Tường Anh

4,60

Xã Trung Sơn

Công ty TNHH MTV Tường Anh

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 246 ngày 05-11-2010

22

Dự án khai thác đá của Công ty CP SX đá xây dựng Lương Sơn

10,04

Xã Tân Vinh

Công ty cổ phần sản xuất đá xây dựng Lương Sơn

Vốn doanh nghiệp

Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 18-6-1996

23

Mỏ đá của Công ty TNHH Công nghiệp dầu nhớt Valine

20,76

Xã Cao Dương

Công ty TNHH Công nghiệp dầu nhớt Valine

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 294 ngày 25-3-2011

24

Mỏ đá của Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạt

30,05

Xã Cao Dương

Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạt

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 273 ngày 30-12-2010

25

Mỏ đá của Công ty TNHH Một thành viên Bắc Đẩu

3,26

Xã Thành Lập

Công ty TNHH Một thành viên Bắc Đẩu

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 267 ngày 23-12-2010

26

Mỏ đá Thiên Hà

27,13

Xã Cao Dương

Công ty TNHH Một thành viên Thiên Hà Hòa Bình

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 220 ngày 30-07-2010

27

Mỏ đá của Công ty TNHH Một thành viên đá xây dựng Hòa Bình

14,95

Xã Tiến Sơn

Công ty TNHH Một thành viên đá xây dựng

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 269 ngày 29-12-2010

28

Mỏ đá Hồng Hà Trường Sơn

22,10

Xã Trung Sơn

Công ty TNHH Một thành viên Hồng Hà Trường Sơn

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 293 ngày 10-3-2011

29

Mỏ đá Falcon Hồng Hà

11,73

Xã Hòa Sơn

Công ty Cổ phần Falcon Hồng Hà

Vốn doanh nghiệp

Giấy phép khai thác khoáng sản số 44/QĐ-UBND ngày 27-4-2011

30

Bãi đỗ xe cho dự án khu du lịch sinh thái Lâm Sơn

0,14

Xã Lâm Sơn

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Hòa Bình

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 1775/UBND-ĐĐ ngày 15-11-2011

31

Dự án xây dựng khu tái định cư 3 khu Công nghiệp Lương Sơn, tại thị trấn

10,00

Xóm Mòng, Thị trấn Lương Sơn

Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn

Vốn ngân sách nhà nước

32

Khu đô thị Hòa Sơn

33,40

Xã Hòa Sơn

Công ty TNHH Một thành viên Lideco - Hòa Sơn

Vốn doanh nghiệp

Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 số 537/QĐ-UBND ngày 08-4-2011

33

Nhà máy lắp ráp thiết bị điện

6,95

Xã Hòa Sơn

Công ty Cổ phần Sản xuất đầu tư TM Thiên Phúc

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 263 ngày 15-12-2010

34

Nhà máy lắp ráp thiết bị đồ chơi

3,62

Lâm Sơn

Công ty CP thiết bị GD và đồ chơi Bình Dương

Vốn doanh nghiệp

Công văn số 563/UBND-ĐĐ ngày 07-5-2010

35

Cơ sở dịch vụ nông sản Thành Trung

0,10

Thành Lập

Công ty Cổ phần thương mại và XD Thành Trung

Vốn doanh nghiệp

Công văn số 1816/UBND-ĐĐ ngày 22-11-2010

36

Dự án đầu tư xây dựng văn phòng Công ty Cổ phần Thành Hiếu

0,62

Xóm Bến Cuối, xã Trung Sơn

Công ty Cổ phần Thành Hiếu

Vốn doanh nghiệp

Công văn 1116/UBND-ĐĐ ngày 29-7-2010

37

CSSX kinh doanh Khánh Sơn

0,30

Thị trấn Lương Sơn

Công ty TNHH Xây dựng Khánh Sơn

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 1055/UBND-ĐĐ ngày 12-8-2011

38

Nhà máy sơn nước Quang Phát

2,70

Xã Hòa Sơn

Công ty TNHH Một thành viên Quang Phát Hòa Bình

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 231

39

CSSX kinh doanh Loan Trần

0,98

Thị trấn Lương Sơn

Công ty TNHH Một thành viên Loan Trần

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 974/UBND-ĐĐ ngày 28-7-2011

40

Mỏ nguyên liệu NM gạch Khải Hưng

5,67

Xã Tân Vinh và Hợp Hòa

Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Khải Hưng

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 257 ngày 29-11-2010

41

Mỏ đá Thái Cường

5,60

Trung Sơn

Công ty Cổ phần Thái Cường

Vốn doanh nghiệp

Giấy phép khai thác khoáng sản số 20/QĐ-UBND ngày 06-02-2007

42

Mỏ đá Thung Sếu Hồng Chính

4,20

Cao Dương

Công ty TNHH Một thành viên Hồng Chính

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 233 ngày 28-9-2010

43

Mỏ đá tiểu khu 10 Đông Dương 1

12,69

Thị trấn Lương Sơn

Công ty Cổ phần khoáng sản Đông Dương 1

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 228 ngày 09/09/2010

44

Mỏ đá Hà Điệp

6,50

Trung Sơn Thành Lập

Công ty TNHH Hà Điệp

Vốn doanh nghiệp

Giấy phép thăm dò khoáng sản số 87/QĐ-UBND ngày 06-7-2010

45

Đường nội thị trấn Lương Sơn

2,57

Thị trấn Lương Sơn

UBND huyện

Vốn ngân sách

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2010

46

Hồ Tiên Hội

36,90

Xã Tân Thành

UBND huyện

Vốn ngân sách

Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2010

47

Mở rộng Trường tiểu học Cửu Long

0,20

Thị trấn Lương Sơn

Trường tiểu học Cửu Long

Vốn ngân sách

48

Chợ Trung tâm huyện

2,60

Thị trấn Lương Sơn

UBND huyện

Vốn ngân sách

Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2010

VIII

Tổng

30,41

Huyện Mai Châu

1

Trụ sở Hạt giao thông Mai Châu I

0,06

Xã Săm Khòe

Đoạn quản lý đường bộ I

Vốn ngân sách Nhà nước

Văn bản số 725/UBND-ĐĐ ngày 14-6-2011

2

Nhà máy sản xuất nông sản và bao bì carton Hậu Gia

3,21

Xã Vạn Mai

Công ty TNHH Một thành viên Hậu Gia

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 310 ngày 31-5-2011

3

Trụ sở UBND xã Pù Bin

0,15

Xã Pù Bin

UBND huyện

Vốn ngân sách Nhà nước

Quyết định phê duyệt số: 1863/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2010

4

Trụ sở UBND xã Noong Luông

0,15

Xã Noong Luông

UBND huyện

Vốn ngân sách Nhà nước

Quyết định thông báo vốn số 2278/QĐ-UBND ngày 10-12-2010 của UBND tỉnh Hòa Bình

5

Cụm CN Chiềng Châu

9,85

Xã Chiềng Châu

UBND huyện

Vốn ngân sách Nhà nước

Quyết định phê duyệt số: 1299/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2009

6

Đường từ thị trấn Mai Châu đến xã Bao La

15,79

Thị trấn Mai Châu và xã Bao La

UBND huyện Mai Châu

Vốn trái phiếu Chính phủ

Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 11-9-2010

7

Đường điện xóm Phiền Xa

0,04

Xã Đồng Bảng

UBND huyện Mai Châu

Ngân sách tỉnh

Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 29-10-2010

8

Đường điện xóm Hiềng

0,08

Xã Noong Luông

UBND huyện Mai Châu

Ngân sách NN

Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 29-10-2010

9

Trạm y tế xã Hang Kia

0,28

Xã Hang Kia

UBND huyện Mai Châu

Vốn nghị quyết 37-NQ/TW

Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 28-10-2010

10

Đền thờ Tướng Sứ dân tộc Thái

0,80

Xã Chiềng Châu

UBND huyện Mai Châu

huyện

Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 29-10-2010

IX

Tổng

28,08

Huyện Tân Lạc

1

Trụ sở Trung tâm dạy nghề huyện Tân Lạc

1,06

Xã Mãn Đức

Trung tâm dạy nghề huyện Tân Lạc

TW hỗ trợ + NS tỉnh

Văn bản số 542/UBND-ĐĐ ngày 13-5-2011

2

Cơ sở SXKD của Công ty TNHH Tiến Phương

0,80

Xã Thanh Hối

Công ty TNHH Tiến Phương

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 162/UBND-ĐĐ ngày 09-02-2010

3

Cơ sở SXKD của Công ty TNHH XDTM Hùng Mạnh

0,89

Xã Thanh Hối

Công ty TNHH Xây dựng – thương mại Hùng Mạnh

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 351/UBND-ĐT ngày 29-3-2011

4

Dự án khai thác đá Hùng Mạnh

4,9

Xã Mãn Đức

Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hùng Mạnh

Vốn doanh nghiệp

GCNĐT số 25121 000 243 ngày 20-10-2010

5

Dự án khai thác đá Phát Đạt

1,4

Xã Quy Hậu

Hợp tác xã SXKD VLXD Phát Đạt

Vốn doanh nghiệp

GCNĐT số 25121 000 226 ngày 22-12-2010

6

Các Khu tái định cư hồ Trọng

17,00

Xã Phú Vinh

UBND huyện Tân Lạc

Ngân sách tỉnh, nguồn vốn khác

7

Trạm kiểm soát giao thông QL6

0,62

Xã Tuân Lộ

Công an tỉnh

Vốn ngân sách

Công văn số 63/UBND-ĐT ngày 20-01-2010

8

TT TM và văn phòng hội DN

0,19

Thị trấn mường Khến

Hội DN và và nhỏ huyện Tân Lạc

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 454/UBND-ĐĐ ngày 25-4-2011

9

Mở rộng Trường THDTNT Tân Lạc

0,47

Thị trấn mường Khến

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngân sách tỉnh và nguồn vốn khác

Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 03-12-2010

10

Mở rộng Trường THPT Lũng Vân, huyện Tân Lạc

0,75

Xã Lũng Vân

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngân sách tỉnh, nguồn vốn khác

- CV số 1286/UBND-ĐĐ ngày 24-8-2010

- QĐ số 586/QĐ-UBND

X

Tổng

38,81

Thành phố Hòa Bình

1

Công ty CP Bất động sản An Thịnh QH bổ sung dân cư Cảng chân dê

0,07

Phường Thịnh Lang

Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh

Vốn doanh nghiệp

CV số 694/UBND-ĐT ngày 25-5-2009

2

Trung tâm hành chính, chính trị thành phố Hòa Bình

5,97

Phường Thịnh Lang

UBND TP Hòa Bình

Ngân sách TW từ năm 2010

Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 16-12-2009

3

Nhà máy sản xuất vỏ bình gas và triết nạp gas Thiên An

1,19

Xóm Thia – Yên Mông

Công ty TNHH MTV Thiên An Hòa Bình

Vốn doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 230 ngày 16-9-2010

4

Trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải thủy I

0,15

Phường Thịnh Lang

Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải thủy I

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 743/UBND-ĐĐ ngày 10-6-2010

5

Cơ sở SXKD Công ty TNHH MTV Thanh Khiết

0,45

Phường Thịnh Lang

Công ty TNHH MTV Thanh Khiết

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 1355/UBND-ĐT ngày 15-9-2009

6

Cơ sở SX KD của Công ty TNHH Đại Doanh

0,31

Phường Thịnh Lang

Công ty TNHH Đại Doanh

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 96/UBND-ĐĐ ngày 21-01-2011

7

Mở rộng dự án của Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam

0,62

Phường Hữu Nghị

Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 1602/UBND-ĐT ngày 14-10-2010

8

Cơ sở sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và XD Mỹ Phong

0,15

Phường Hữu Nghị

Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Mỹ

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 651/UBND-ĐĐ ngày 30/5/2011

9

Trụ sở kho bãi của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nhơn

0,21

Xã Trung Minh

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nhơn

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 129/UBND-ĐT ngày 27-01-2010

10

Bến bãi VLXD Thịnh Minh

0,11

Phường Thịnh Lang

Công ty TNHH Thịnh Minh

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 102/UBND-ĐĐ ngày 24-01-2011

11

Dự án khai thác đá Thành Lợi

3,68

xã Bình Thanh

Công ty TNHH Thành Lợi

Vốn doanh nghiệp

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 10-02-2010

12

Hạ tầng các khu dân cư phường Thịnh Lang và Hữu Nghị

8,16

Phường Thịnh Lang Hữu Nghị

Công ty CP ĐT và TM Dầu khí Sông Đà, Công ty TNHH An Cường

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 1589/UBND-ĐT ngày 11-10-2010

Văn bản số 94/UBND-ĐT ngày 21-01-2011

13

Đội quản lý thị trường số 8

0,40

Xã Dân Chủ

Sở Công Thương

Vốn ngân sách

Công văn số 1838/UBND-ĐĐ ngày 24-11-2010

14

Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường Thịnh Lang

0,40

Tổ 10, phường Thịnh Lang

UBND TP

Ngân sách tỉnh từ năm 2011

QĐ thông báo số 2278/QĐ-UBND ngày 10-12-2010

15

Trường Quân sự tỉnh

1,20

Phường Thịnh Lang

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Vốn ngân sách

Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 27-6-2007

16

Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ

0,25

Xã Sủ Ngòi

Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hòa Bình

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 1891/UBND-ĐĐ ngày 03-12-2010

17

Cứu hộ cầu Cang I đường tỉnh 433

0,54

Xã Hòa Bình

Sở Giao thông vận tải

Vốn ngân sách

Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 15/02/2011

18

Đường vào xóm Đồng Gạo

2,25

Xã Thống Nhất

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vốn ngân sách

Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 18-10-2010

19

Đường Hoàng Văn Thụ

2,83

Phường Thịnh Lang

UBND thành phố

Vốn ngân sách

Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 30/10/2009

20

Vỉa hè thoát nước đường An Dương Vương

3,67

Phương Lâm, Chăm Mát, Thái Bình

UBND TP

Ngân sách tỉnh

QĐ số 219/QĐ-UBND ngày 08-02-2010

21

Kè chống sạt lở ổn định dân cư tổ 11, 12 phường Thái Bình

1,68

Phường Thái Bình

UBND TP

TW hỗ trợ + NS tỉnh

Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 16-7-2009

22

Trạm y tế xã Thống Nhất

0,20

Xã Thống Nhất

UBND TP

Ngân sách tỉnh

23

Mở rộng trường Mầm non phường Chăm Mát

0,05

Phường Chăm Mát

Phòng giáo dục TP

Ngân sách tỉnh

24

Nghĩa trang chiến dịch Hòa Bình

4,27

Phường Chăm Mát

UBND TP

TW hỗ trợ + NS tỉnh

QĐ số 2459/QĐ-UBND ngày 29-12-2010

XI

Tổng

358,01

Huyện Yên Thủy

1

Dự án trồng rừng sản xuất của Công ty Cổ phần Giao thông Đức Trung

101,98

Xóm Chấu, xã Lạc Sỹ

Công ty Cổ phần Giao thông Đức Trung

Vốn doanh nghiệp

VB số 404/UBND-ĐĐ ngày 09-4-2010

2

Trung tâm Y tế DP Yên Thủy

0,37

Xã Yên Lạc

Sở Y tế HB

TW hỗ trợ + NS tỉnh

QĐ số 2107/QĐ-UBND ngày 18-11-2010

3

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thành Long

0,06

Thị trấn Hàng Trạm

Doanh nghiệp Tư nhân Thành Long

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 1362/UBND-ĐĐ ngày 10-9-2010

4

Sân vận động trung tâm huyện Yên Thủy

2,39

Thị trấn Hàng Trạm

UBND huyện Yên Thủy

TW hỗ trợ + NS tỉnh

Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 05-11-2010

5

Bãi đỗ xe Nhà máy Xi măng lò quay X18

0,48

Xã Ngọc Lương

Công ty Cổ phần Xi măng X18

Vốn doanh nghiệp

173/UBND-ĐT ngày 08-02-2010

6

Khu CN Lạc Thịnh giai đoạn I

200,00

Xã Lạc Thịnh

BQL các KCN tỉnh

Vốn ngân sách

Văn bản số 589/UBND-ĐT ngày 23-5-2011

7

Trụ sở Đài viễn thông Yên Thủy

0,13

Thị trấn Hàng Trạm

Viễn thông Hòa Bình

Vốn ngân sách

Công văn số 1413/UBND-ĐT ngày 24-9-2009

8

Mỏ đá Trung Dũng Lạc Thịnh

17,80

Xã Lạc Thịnh

Xí nghiệp Trung Dũng

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 543/UBND-ĐĐ ngày 13-5-2011

9

Mỏ đá Thanh Khiết Ngọc Lương

19,70

Ngọc Lương

Công ty TNHH Thanh Kết

Vốn doanh nghiệp

Giấy phép khai thác khoáng sản số 147/QĐ-UBND ngày 01-12-2010

10

Nâng cấp hồ Bai Lở

0,80

Xã Yên Lạc

UBND huyện

 Vốn ngân sách

Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 18-10-2010

11

Mở rộng Trường PTDT nội trú huyện Yên Thủy

10,00

Xã Yên Lạc

Sở Giáo dục đào tạo

Ngân sách tỉnh

QĐ số 1983/QĐ-UBND ngày 29-10-2010

12

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm

4,30

Thị trấn Hàng Trạm

UBND huyện

Vốn Nghị quyết 37/TW

VB số 2070/UBND-XDVB ngày 30-12-2009

153

Tổng cấp huyện

1.092,19

2,64

PHỤ LỤC 2

CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH PHÂN THEO LOẠI ĐẤT

STT

Tên dự án, công trình

Quy mô (ha)

Trong đó đất lúa nước (ha)

Địa điểm (huyện)

Địa điểm (huyện, xã)

Chủ đầu tư

Căn cứ pháp lý của UBND tỉnh Hòa Bình

I

Trồng rừng sản xuất

1

Dự án trồng rừng sản xuất của Công ty Cổ phần Giao thông Đức Trung

101,98

Yên Thủy

Xóm Chấu, xã Lạc Sỹ

Công ty Cổ phần Giao thông Đức Trung

VB số 404/UBND-ĐĐ ngày 09-4-2010

II

Tái định cư đất ở nông thôn và đô thị

1

Tái định cư thiên tai xóm Chầm

3,50

Cao Phong

Xã Yên Lập

UBND huyện

Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 30/12/2010

2

Tái định cư đất ở thi công đường cao tốc Hòa Lạc - TP Hòa Bình (không đất lúa)

8,10

Kỳ Sơn

Các xã

UBND huyện Kỳ Sơn

Công văn số 475/TTg-CN ngày 31-3-2008 của Thủ tướng Chính phủ

3

Quy hoạch tái định cư di tích lịch sử Nhà máy in tiền

0,66

Lạc Thủy

Xã Cố Nghĩa

Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy

Văn bản số 196/UBND-ĐĐ ngày 18-02-2011

4

Các Khu tái định cư hồ Trọng

17,00

Tân Lạc

Xã Phú Vinh

UBND huyện Tân Lạc

5

Quy hoạch tái định cư tại tiểu khu 9, thị trấn Lương Sơn

0,73

Lương Sơn

Thị trấn Lương Sơn

UBND huyện Lương Sơn

Văn bản số 185/UBND-ĐĐ ngày 15-02-2011

6

Dự án xây dựng khu tái định cư 3 - khu Công nghiệp Lương Sơn

10,00

Lương Sơn

Xóm Mòng, Thị trấn Lương Sơn

Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn

Tổng đất ở tái định cư

39,99

III

QH đất ở nông thôn

1

Dự án khu đất giá QSD đất

4,50

Cao Phong

Thị trấn Cao Phong

UBND huyện

Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 25-5-2011

2

Đấu giá đất xóm Hạnh Phúc, xóm Trung Mường

1,50

Kỳ Sơn

Hợp Thinh Yên Quang

UBND huyện Kỳ Sơn

Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 14-6-2010

3

Đấu giá quyền sử dụng đất xóm 2C, xã Cố Nghĩa

3,19

Lạc Thủy

Xã Cố Nghĩa

Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy

Văn bản số 196/UBND-ĐĐ ngày 18/02/2011

4

QH khu dân cư thôn Đồng Danh, thôn Sơn, thôn Lũ

0,67

Lạc Thủy

Xã Phú Thành

UBND huyện

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05-11-2007 của UBND huyện Lạc Thủy

5

Đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn tại xã Cư Yên

1,23

Lương Sơn

Xã Cư Yên

UBND huyện Lương Sơn

Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 16-11-2010

Tổng đất ở nông thôn

11,09

IV

Đất ở đô thị

1

QH khu dân cư tiểu khu 9

0,04

Lương Sơn

Thị trấn Lương Sơn

UBND huyện Lương Sơn

Văn bản số 1867/UBND-ĐĐ ngày 29-11-2010

2

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn

66,00

Lương Sơn

Xóm Kẽm, xã Lâm Sơn

Công ty Cổ phần ARCHI REENCO Hòa Bình

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 209 ngày 08-6-2010

3

Khu đô thị Hòa Sơn

33,40

Lương Sơn

Xã Hòa Sơn

Công ty TNHH Một thành viên Lideco - Hòa Sơn

Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 số 537/QĐ-UBND ngày 08-4-2011

4

Công ty CP Bất động sản An Thịnh QH bổ sung dân cư Cảng chân dê

0,07

TP Hòa Bình

Phường Thịnh Lang

Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh

CV số 694/UBND-ĐT ngày 25-5-2009

5

Hạ tầng các khu dân cư phường Thịnh Lang và Hữu Nghị

8,16

TP Hòa Bình

Phường Thịnh Lang Hữu Nghị

Công ty CP ĐT và TM Dầu khí Sông Đà, Công ty TNHH An Cường

Văn bản số 1589/UBND-ĐT ngày 11-10-2010

Văn bản số 94/UBND-ĐT ngày 21-01-2011

Tổng đất ở đô thị

107,67

V

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp và trụ sở khác

1

Trụ sở Đội quản lý thị trường số 12 huyện Cao Phong

0,11

Cao Phong

Thị trấn Cao Phong

Chi cục QLTT tỉnh HB

Công văn số 1501/UBND-ĐĐ ngày 28-9-2010

2

Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đà Bắc

0,07

Đà Bắc

Thị trấn Đà Bắc

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình

VB số 216/NHCX-XDCB ngày 26/01/2011 của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình

3

Trụ sở Ngân hàng CSXH Kim Bôi

0,08

Kim Bôi

thị trấn Bo

Ngân hàng CSXH tỉnh

Văn bản số 129/UBND-ĐT ngày 01-02-2010

4

Chi cục Thống kê huyện Lạc Sơn

0,06

Lạc Sơn

Thị trấn Vụ Bản

Cục Thống kê HB

586/TCTK-KHTC ngày 27-7-2010 của Tổng cục Thống kê

1786/UBND-ĐĐ ngày 16-11-2010

5

Trụ sở Hội người mù Lạc Sơn

0,20

Lạc Sơn

Xã Ân Nghĩa

Hội người mù huyện Lạc Sơn

Văn bản số 541/UBND-ĐĐ ngày 04-5-2010

6

Trụ sở Hạt giao thông Mai Châu I

0,06

Mai Châu

Xã Săm Khòe

Đoạn quản lý đường bộ I

Văn bản số 725/UBND-ĐĐ ngày 14-6-2011

7

Trụ sở UBND xã Pù Bin

0,15

Mai Châu

Xã Pù Bin

UBND huyện

Quyết định phê duyệt số: 1863/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2010

8

Trụ sở UBND xã Noong Luông

0,15

Mai Châu

Xã Noong Luông

UBND huyện

Quyết định thông báo vốn số 2278/QĐ-UBND ngày 10-12-2010 của UBND tỉnh Hòa Bình.

9

Trung tâm hành chính, chính trị thành phố Hòa Bình

5,97

TP Hòa Bình

Phường Thịnh Lang

UBND TP Hòa Bình

Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 16-12-2009

10

Đội quản lý thị trường số 8

0,40

TP Hòa Bình

Xã Dân Chủ

Sở Công thương

Công văn số 1838/UBND-ĐĐ ngày 24-11-2010

11

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Thịnh Lang

0,40

TP Hòa Bình

Phường Thịnh Lang

UBND TP

QĐ thông báo vốn 2278/QĐ-UBND ngày 10-12-2010

Tổng đất trụ sở

7,65

VI

Đất quốc phòng

1

Công trình quốc phòng tại xã Hùng Tiến

14,82

Kim Bôi

xã Hùng Tiến

Bộ tư lệnh Pháo binh

Văn bản số 1172/UBND-ĐĐ ngày 06/8/2010

2

Trường Quân sự tỉnh

1,20

TP Hòa Bình

phường Thịnh Lang

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 27/6/2007

Tổng đất quốc phòng

16,02

VII

Đất an ninh

1

Trạm kiểm soát giao thông QL6

0,62

Tân Lạc

Xã Tuân Lộ

Công an tỉnh

Công văn số 63/UBND-ĐT ngày 20-01-2010

Tổng đất an ninh

0,62

VIII

Đất khu, cụm công nghiệp

1

Cụm CN Chiềng Châu

9,85

Mai Châu

xã Chiềng Châu

UBND huyện

Quyết định phê duyệt số: 1299/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2009

2

Khu CN Lạc Thịnh giai đoạn I

200,00

Yên Thủy

xã Lạc Thịnh

BQL các KCN tỉnh

Văn bản số 589/UBND-ĐT ngày 23/5/2011

Tổng đất công nghiệp

209,85

IX

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

1

Trụ sở Công ty Cổ phần phát triển dược Hòa Bình tại Cao Phong

0,03

Cao Phong

Thị trấn Cao Phong

Trụ sở Công ty Cổ phần phát triển dược Hòa Bình

CV số 2038/UBND-ĐĐ ngày 28-12-2010

2

Mở rộng Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn di sản Tiến sỹ Việt Nam

1,84

Cao Phong

Xã Bắc Phong

Công ty TNHH Trung tâm NC, bảo tồn di sản Tiến sỹ Việt Nam

VB số 83/UBND-ĐĐ ngày 08-7-2011

3

Nhà máy thức ăn chăn nuôi

4,65

Kỳ Sơn

Xã Dân Hòa

Công ty cổ phần Japfa Comfeed

Văn bản số 1971/UBND-ĐT ngày 12-12-2010

4

Nông sản Nhật Việt

2,05

Lạc Thủy

Xã Hưng Thi

Công ty Cổ phần Công nghệ Nhật Việt

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 205 ngày 28-5-2010

5

Xưởng chế biến hàng nông sản XK Minh Phúc

0,42

Lạc Thủy

Xã Hưng Thi

Công ty TNHH Một thành viên Minh Phúc

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 201 ngày 13-11-2009

6

Xưởng nông sản Trang Thu

0,43

Lạc Thủy

Xã Đồng Tâm

Công ty TNHH Trang Thu

Văn bản số 224/UBND-ĐĐ ngày 25-02-2011

7

TT thương mại DVTH Hùng Thoa

0,25

Lương Sơn

Thị trấn Lương Sơn

Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Hùng Thoa

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 291 ngày 03-3-3011

8

Xí nghiệp sản xuất dược phẩm, thực phẩm, Mỹ phẩm tại xã Tân Vinh

2,37

Lương Sơn

Xã Tân Vinh

Công ty CP dược phẩm Hà Nội - Hòa Bình

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 248 ngày 15-11-2010

9

Trung tâm sản xuất và thương mại dịch vụ tổng hợp Thiên Nhật

1,06

Lương Sơn

Xã Thành Lập

Công ty Cổ phần Đầu tư XDTM Thiên Nhật

Văn bản số 1130/UBND-ĐĐ ngày 30-7-2010

10

Trụ sở và cửa hàng giới thiệu sản phẩm Phương Đông 2

0,12

Lương Sơn

Xã Lâm Sơn

Công ty TNHH Một thành viên TMDV Phương Đông

Văn bản số 541/UBND-ĐĐ ngày 13-5-2011

11

Trạm triết nạp, bảo dưỡng vỏ bình gas của Công ty TNHH Đất Việt Hòa

3,19

Lương Sơn

Thị trấn Lương Sơn

Công ty TNHH Đất Việt Hòa Bình

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 236 ngày 08-10-2010

12

Nhà máy chế biến gỗ của Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Hòa Bình

2,75

2,64

Lương Sơn

Xã Thành Lập

Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Hòa Bình

Văn bản số 176/TTg-KTN ngày 09-02-2009 của Thủ tướng Chính phủ; Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 149 ngày 17-4-2009

13

Nhà máy lắp ráp thiết bị điện

6,95

Lương Sơn

Xã Hòa Sơn

Công ty Cổ phần Sản xuất đầu tư TM Thiên Phúc

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 263 ngày 15-12-2010

14

Nhà máy lắp ráp thiết bị đồ chơi

3,62

Lương Sơn

Lâm Sơn

Công ty CP thiết bị GD và đồ chơi Bình Dương

Công văn số 563/UBND-ĐĐ ngày 07/5/2010

15

Cơ sở dịch vụ nông sản Thành Trung

0,10

Lương Sơn

Thành Lập

Công ty Cổ phần thương mại và XD Thành Trung

Công văn số 1816/UBND-ĐĐ ngày 22/11/2010

16

Dự án đầu tư xây dựng văn phòng Công ty Cổ phần Thành Hiếu

0,62

Lương Sơn

Xóm Bến Cuối, xã Trung Sơn

Công ty Cổ phần Thành Hiếu

Công văn 1116/UBND-ĐĐ ngày 29/7/2010

17

CSSX kinh doanh Khánh Sơn

0,30

Lương Sơn

Thị trấn Lương Sơn

Công ty TNHH xây dựng Khánh Sơn

Văn bản số 1055/UBND-ĐĐ ngày 12/8/2011

18

Nhà máy sơn nước Quang Phát

2,70

Lương Sơn

Xã Hòa Sơn

Công ty TNHH Một thành viên Quang Phát Hòa Bình

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 231

19

CSSX kinh doanh Loan Trần

0,98

Lương Sơn

Thị trấn Lương Sơn

Công ty TNHH Một thành viên Loan Trần

Văn bản số 974/UBND-ĐĐ ngày 28-7-2011

20

Nhà máy sản xuất nông sản và bao bì carton Hậu Gia

3,21

Mai Châu

Xã Vạn Mai

Công ty TNHH Một thành viên Hậu Gia

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 310 ngày 31-5-2011

21

Cơ sở SXKD của Công ty TNHH Tiến Phương

0,80

Tân Lạc

Xã Thanh Hối

Công ty TNHH Tiến Phương

Văn bản số 162/UBND-ĐĐ ngày 09-02-2010

22

Cơ sở SXKD của Công ty TNHH XDTM Hùng Mạnh

0,89

Tân Lạc

Xã Thanh Hối

Công ty TNHH Xây dựng - thương mại Hùng Mạnh

Văn bản số 351/UBND-ĐT ngày 29-3-2011

23

TT TM và văn phòng hội DN

0,19

Tân Lạc

Thị trấn mường Khến

Hội DN vừa và nhỏ huyện Tân Lạc

Văn bản số 454/UBND-ĐĐ ngày 25/4/2011

24

Nhà máy sản xuất vỏ bình gas và triết nạp gas Thiên An

1,19

TP Hòa Bình

Xóm Thia - Yên Mông

Công ty TNHH MTV Thiên An Hòa Bình

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 230 ngày 16-9-2010

25

Trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải thủy I

0,15

TP Hòa Bình

Phường Thịnh Lang

Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải thủy I

Văn bản số 743/UBND-ĐĐ ngày 10-6-2010

26

Cơ sở SXKD Công ty TNHH MTV Thanh Khiết

0,45

TP Hòa Bình

Phường Thịnh Lang

Công ty TNHH MTV Thanh Khiết

Văn bản số 1355/UBND-ĐT ngày 15/9/2009

27

Cơ sở SX KD của Công ty TNHH Đại Doanh

0,31

TP Hòa Bình

Phường Thịnh Lang

Công ty TNHH Đại Doanh

Văn bản số 96/UBND-ĐĐ ngày 21-01-2011

28

Mở rộng dự án của Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam

0,62

TP Hòa Bình

Phường Hữu Nghị

Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam

Văn bản số 1602/UBND-ĐT ngày 14-10-2010

29

Cơ sở sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và XD Mỹ Phong

0,15

TP Hòa Bình

Phường Hữu Nghị

Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Mỹ Phong

Văn bản 651/UBND-ĐĐ ngày 30-5-2011

30

Trụ sở kho bãi của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nhơn

0,21

TP Hòa Bình

Xã Trung Minh

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nhơn

Văn bản số 129/UBND-ĐT ngày 27-01-2010

31

Bến bãi VLXD Thịnh Minh

0,11

TP Hòa Bình

Phường Thịnh Lang

Công ty TNHH Thịnh Minh

Văn bản số 102/UBND-ĐĐ ngày 24-01-2011

32

Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ

0,25

TP Hòa Bình

Xã Sủ Ngòi

Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hòa Bình

Văn bản số 1891/UBND-ĐĐ ngày 03-12-2010

33

Bãi đỗ xe Nhà máy Xi măng lò quay X18

0,48

Yên Thủy

Xã Ngọc Lương

Công ty Cổ phần Xi măng X18

173/UBND-ĐT ngày 08-02-2010

34

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thành Long

0,06

Yên Thủy

Thị trấn Hàng Trạm

Doanh nghiệp Tư nhân Thành Long

Văn bản số 1362/UBND-ĐĐ ngày 10-9-2010

Tổng đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

43,50

2,64

X

Đất khoáng sản

1

Mỏ quặng sắt xóm Chanh

23,90

Đà Bắc

Xã Đồng Chum

Công ty Cổ phần khoáng sản An Vượng Hà Nội

Giấy phép khai thác khoáng sản số 15/QĐ-UBND ngày 10/02/2010

2

Mỏ quặng sắt Suối Duôn

20,00

Đà Bắc

Xã Suối Nánh

Công ty Cổ phần khoáng sản An Vượng Hà Nội

Giấy phép khai thác khoáng sản số 30/QĐ-UBND ngày 12-4-2010

3

Mỏ quặng sắt Suối Yên

17,00

Đà Bắc

Xã Tân Minh

Công ty Cổ phần khoáng sản An Vượng Hà Nội

Giấy phép khai thác khoáng sản số 53/QĐ-UBND ngày 07-5-2010

4

Mỏ quặng sắt Đồi Me, xóm Phổn

10,00

Đà Bắc

Xã Tân Pheo

Công ty Cổ phần khoáng sản An Vượng Hà Nội

Giấy phép khai thác khoáng sản số 54/QĐ-UBND ngày 07-5-2010

5

Mỏ quặng sắt Đồi Me, làng Chàm

21,00

Đà Bắc

Xã Tân Pheo

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hoàng Nam

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 254 ngày 23-11-2010

6

Dự án khai thác khoáng sản Nật Sơn

5,12

Kim Bôi

Xã Nật Sơn

Công ty Cổ phần Tư vấn - ĐTXD Ba Đình

QĐ số 39/QĐ-UBND ngày 09-6-2009

7

Dự án khai thác than của Công ty TNHH Một thành viên Phương Bắc

5,03

Lạc Sơn

Xã Mỹ Thành

Công ty TNHH Một thành viên Phương Bắc

Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 17-5-2010

Tổng đất khoáng sản

102,05

XI

Đất vật liệu xây dựng

1

Dự án khai thác đá Trung Dũng

4,66

Cao Phong

Xã Tân Phong

Công ty TNHH Trung Dũng

GCN đầu tư số 2512100 245 ngày 01-11-2010

2

Nhà máy gạch Quang Tiến

0,67

Kỳ Sơn

Xã Mông Hóa

Công ty Cổ phần Quang Tiến Hòa Bình

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 285 ngày 15-01-2011

3

Tổ hợp khai thác đá Hoàng Ánh

0,85

Kim Bôi

Xã Bắc Sơn

Tổ hợp khai thác đá Hoàng Ánh

Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 11-5-2011

4

Nhà máy gạch Thạch Sơn

5,90

Lạc Sơn

Xã Ân Nghĩa

Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Thạch Sơn

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 198 ngày 05-5-2011

5

Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại xã Khoan Dụ

4,07

Lạc Thủy

Xã Khoan Dụ

Công ty Cổ phần sản xuất và xây dựng Hòa Bình

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 232 ngày 21-9-2010

6

Nhà máy SXVLXD Khải Hưng

4,10

Lương Sơn

Xã Tân Vinh

Công ty Cổ phần SX và TM Khải Hưng

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 257 ngày 29-11

7

Nhà máy gạch tuynen Quang Tiến

4,81

Lương Sơn

Xã Cao Răm

Công ty Cổ phần gạch ngói Quang Tiến

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 202 ngày 14-05-2010

8

Nhà máy gạch tuynen Đại Hưng

3,38

Lương Sơn

Xã Tân Vinh

Công ty Cổ phần gạch tuynel Đại Hưng

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 203 ngày 19-5-2010

9

Mỏ nguyên liệu NM gạch Khải Hưng

5,67

Lương Sơn

Xã Tân Vinh và Hợp Hòa

Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Khải Hưng

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 257 ngày 29-11-2010

10

Dự án khai thác đá Minh Hoàng

3,35

Lương Sơn

Thị trấn Lương Sơn

Công ty CP Minh Hoàng

Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 16-12-2009

11

Dự án khai thác đá Tiền Phong

4,03

Lương Sơn

Xã Tân Vinh

Công ty TNHH MTV Tiền Phong

Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 12-06-2008

12

Dự án khai thác đá Minh Thành

5,28

Lương Sơn

Xã Cao Thắng

Công ty TNHH Một Thành viên XD Minh Thành

Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 11-01-2011

13

Xưởng sản xuất đá-BTL Pháo Binh

6,88

Lương Sơn

Xã Thành Lập

Xưởng sản xuất đá-BTL Pháo Binh

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 223 ngày 09-8-2010

14

Dự án khai thác đá Nam Phương

5,04

Lương Sơn

Xã Trung Sơn

Công ty TNHH thương mại Phương Nam

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 29-6-2007

15

Dự án khai thác đá Tường Anh

4,60

Lương Sơn

Xã Trung Sơn

Công ty TNHH MTV Tường Anh

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 246 ngày 05-11-2010

16

Dự án khai thác đá của Công ty CP SX đá xây dựng Lương Sơn

10,04

Lương Sơn

Xã Tân Vinh

Công ty Cổ phần sản xuất đá xây dựng Lương Sơn

Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 18-6-1996

17

Mỏ đá của Công ty TNHH Công nghiệp dầu nhớt Valine

20,76

Lương Sơn

Xã Cao Dương

Công ty TNHH Công nghiệp dầu nhớt Valine

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 294 ngày 25-3-2011

18

Mỏ đá của Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạt

30,05

Lương Sơn

Xã Cao Dương

Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạt

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 273 ngày 30-12-2010

19

Mỏ đá của Công ty TNHH Một thành viên Bắc Đẩu

3,26

Lương Sơn

Xã Thành Lập

Công ty TNHH Một thành viên Bắc Đẩu

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 267 ngày 23-12-2010

20

Mỏ đá Thiên Hà

27,13

Lương Sơn

Xã Cao Dương

Công ty TNHH Một thành viên Thiên Hà Hòa Bình

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 220 ngày 30-7-2010

21

Mỏ đá của Công ty TNHH Một thành viên đá xây dựng Hòa Bình

14,95

Lương Sơn

Xã Tiến Sơn

Công ty TNHH Một thành viên đá xây dựng

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 269 ngày 29-12-2010

22

Mỏ đá Hồng Hà Trường Sơn

22,10

Lương Sơn

Xã Trung Sơn

Công ty TNHH Một thành viên Hồng Hà Trường Sơn

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 293 ngày 10-3-2011

23

Mỏ đá Falcon Hồng Hà

11,73

Lương Sơn

Xã Hòa Sơn

Công ty Cổ phần Falcon Hồng Hà

Giấy phép khai thác khoáng sản số 44/QĐ-UBND ngày 27-4-2011

24

Mỏ đá Thái Cường

5,60

Lương Sơn

Trung Sơn

Công ty Cổ phần Thái Cường

Giấy phép khai thác khoáng sản số 20/QĐ-UBND ngày 06-02-2007

25

Mỏ đá Thung Sếu Hồng Chính

4,20

Lương Sơn

Cao Dương

Công ty TNHH Một thành viên Hồng Chính

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 233 ngày 28-9-2010

26

Mỏ đá tiểu khu 10 Đông Dương 1

12,69

Lương Sơn

Thị trấn Lương Sơn

Công ty Cổ phần khoáng sản Đông Dương 1

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 228 ngày 09/9/2010

27

Mỏ đá Hà Điệp

6,50

Lương Sơn

Trung Sơn Thành Lập

Công ty TNHH Hà Điệp

Giấy phép thăm dò khoáng sản số 87/QĐ-UBND ngày 06-7-2010

28

Dự án khai thác đá Hùng Mạnh

4,9

Tân Lạc

Xã Mãn Đức

Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hùng Mạnh

GCNĐT số 25121 000 243 ngày 20-10-2010

29

Dự án khai thác đá Phát Đạt

1,4

Tân Lạc

Xã Quy Hậu

Hợp tác xã SXKD VLXD Phát Đạt

GCNĐT số 25121 000 226 ngày 22-12-2010

30

Dự án khai thác đá Thành Lợi

3,68

TP Hòa Bình

Xã Bình Thanh, huyện Cao Phong

Công ty TNHH Thành Lợi

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 10-02-2010

31

Mỏ đá Trung Dũng Lạc Thịnh

17,80

Yên Thủy

Xã Lạc Thịnh

Xí nghiệp Trung Dũng

Văn bản số 543/UBND-ĐĐ ngày 13-5-2011

32

Mỏ đá Thanh Khiết Ngọc Lương

19,70

Yên Thủy

Ngọc Lương

Công ty TNHH Thanh Kết

Giấy phép khai thác khoáng sản số 147/QĐ-UBND ngày 01-12-2010

Tổng đất vật liệu xây dựng

279,78

XII

Đất giao thông

1

Công trình hạ tầng kỹ thuật Thị trấn Cao Phong

5,60

Cao Phong

Thị trấn Cao Phong, xã Bắc Phong

UBND huyện

Công văn số 1501/UBND-ĐĐ ngày 28-9-2010

2

Đường 433 đi xóm Mới, xóm Mạ

4,27

Đà Bắc

Xã Tu Lý

UBND huyện Đà Bắc

QĐ số 2131/QĐ-UBND ngày 30-10-2009

3

Công trình đường xóm Trầm - Diêu Nội

7,04

Đà Bắc

Xã Tân Minh

UBND huyện

Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 29-10-2010

4

Công trình đường Giáp Đắt - Thu Lu

15,00

Đà Bắc

Xã Giáp Đắt

UBND huyện

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 8-4-2011

5

Công trình cứu hộ, cứu nạn cầu Suối Hoa trên đường tỉnh 433

1,20

Đà Bắc

Xã Tân Minh

Sở Giao thông vận tải

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 13/01/2011

6

Đường từ trung tâm xã Đồng Chum đi khu tái định cư Ca Lông

3,88

Đà Bắc

Xã Đồng Chum

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 14-9-2010

7

Nâng cấp xây dựng đường Dân Hạ - Độc Lập

7,74

Kỳ Sơn

Xã Dân Hạ - Độc Lập

UBND huyện Kỳ Sơn

Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 13-8-2009

8

Đường lên bể nước dự án Tái định cư tại xã Yên Nghiệp

1,59

Lạc Sơn

Xã Yên Nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 17-3-2011

9

Dự án cầu Bến Nghĩa

1,85

Lạc Thủy

Cố Nghĩa Liên Hòa

UBND huyện

Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 12/10/2010

10

Đường cứu hộ, cứu nạn thôn Thơi, thôn Cui - đường HCM

5,67

Lạc Thủy

Xã Hưng Thi

UBND huyện

Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 29-6-2010

11

Đường thị trấn Chi Nê - Lạc Long

6,32

Lạc Thủy

Thị trấn Chi Nê, xã Lạc Long

UBND huyện

Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 30-9-2009

12

Đường xã Thanh Nông

1,30

Lạc Thủy

Xã Thanh Nông

UBND huyện

Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 28-10-2010

13

Hạ tầng giao thông du lịch Động Tiên, xã Phú Lão

3,00

Lạc Thủy

Xã Phú Lão

UBND huyện

Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 05-02-2010

14

Đường cứu hộ, cứu nạn chợ Đập - Đá Bia, xã An Bình

2,66

Lạc Thủy

Xã An Bình

UBND huyện

Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 27-7-2010

15

Bãi đỗ xe cho dự án khu du lịch sinh thái Lâm Sơn

0,14

Lương Sơn

Xã Lâm Sơn

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Hòa Bình

Văn bản số 1775/UBND-ĐĐ ngày 15-11-2011

16

Đường nội thị trấn Lương Sơn

2,57

Lương Sơn

Thị trấn Lương Sơn

UBND huyện

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2010

17

Đường từ thị trấn Mai Châu đến xã Bao La

15,79

Mai Châu

Thị trấn Mai Châu và xã Bao La

UBND huyện Mai Châu

Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 11-9-2010

18

Cứu hộ cầu Cang I đường tỉnh 433

0,54

TP Hòa Bình

Xã Hòa Bình

Sở Giao thông vận tải

Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 15/02/2011

19

Đường vào xóm Đồng Gạo

2,25

TP Hòa Bình

Xã Thống Nhất

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 18-10-2010

20

Đường Hoàng Văn Thụ

2,83

TP Hòa Bình

Phường Thịnh Lang

UBND thành phố

Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 30/10/2009

21

Vỉa hè thoát nước đường An Dương Vương

3,67

TP Hòa Bình

Phương Lâm, Chăm Mát, Thái Bình

UBND TP

QĐ số 219/QĐ-UBND ngày 08-02-2010

Tổng đất giao thông

94,91

XIII

Đất thủy lợi

1

Hồ Tiên Hội

36,90

Lương Sơn

Xã Tân Thành

UBND huyện

Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2010

2

Kè chống sạt lở ổn định dân cư tổ 11, 12 phường Thái Bình

1,68

TP Hòa Bình

Phường Thái Bình

UBND TP

Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 16-7-2009

3

Nâng cấp hồ Bai Lở

0,80

Yên Thủy

Xã Yên Lạc

UBND huyện

Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 18-10-2010

Tổng đất thủy lợi

39,38

XIV

Đất năng lượng

1

Đường điện xóm Phiềng Xa

0,04

Mai Châu

Xã Đồng Bảng

UBND huyện Mai Châu

Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 29-10-2010

2

Đường điện xóm Hiềng

0,08

Mai Châu

Xã Noong Luông

UBND huyện Mai Châu

Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 29-10-2010

Tổng đất năng lượng

0,12

XV

Đất viễn thông

1

Trung tâm Viễn thông Cao Phong

0,06

Cao Phong

Thị trấn Cao Phong

Viễn thông Hòa Bình

CV số 476/UBND-ĐĐ ngày 27-4-2011

2

Trụ sở Đài viễn thông Yên Thủy

0,13

Yên Thủy

Thị trấn Hàng Trạm

Viễn thông Hòa Bình

Công văn số 1413/UBND-ĐT ngày 24-9-2009

Tổng đất viễn thông

0,19

XVI

Đất y tế

1

Trung tâm Y tế DP Cao Phong

0,19

Cao Phong

Thị trấn Cao Phong

Sở Y tế HB

CV số 1075/UBND-XDCB ngày 22/7/2010

2

Trung tâm y tế dự phòng huyện Lương Sơn

0,20

Lương Sơn

Thị trấn Lương Sơn

Trung tâm y tế dự phòng huyện Lương Sơn

Văn bản số 1059/UBND-ĐĐ ngày 21-7-2010

3

Trạm y tế xã Hang Kia

0,28

Mai Châu

Xã Hang Kia

UBND huyện Mai Châu

Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 28-10-2010

4

Trạm y tế xã Thống Nhất

0,20

TP Hòa Bình

Xã Thống Nhất

UBND TP

5

Trung tâm Y tế DP Yên Thủy

0,37

Yên Thủy

Xã Yên Lạc

Sở Y tế HB

QĐ số 2107/QĐ-UBND ngày 18-11-2010

Tổng đất y tế

1,24

XVII

Đất giáo dục

1

Trung tâm dạy nghề huyện Đà Bắc

1,47

Đà Bắc

Thị trấn Đà Bắc

Trung tâm dạy nghề huyện Đà Bắc

Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 30-12-2010

2

Trung tâm dạy nghề huyện Lương Sơn

3,69

Lương Sơn

Thị trấn Lương Sơn

Trung tâm dạy nghề huyện Lương Sơn

Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 04-12-2009

3

Mở rộng Trường tiểu học Cửu Long

0,20

Lương Sơn

Thị trấn Lương Sơn

Trường tiểu học Cửu Long

4

Mở rộng Trường THDTNT Tân Lạc

0,47

Tân Lạc

Thị trấn Mường Khến

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 03-12-2010

5

Mở rộng Trường THPT Lũng Vân, huyện Tân Lạc

0,75

Tân Lạc

Xã Lũng Vân

Sở Giáo dục và Đào tạo

- CV số 1286/UBND-ĐĐ ngày 24-8-2010

- QĐ số 586/QĐ-UBND

6

Trụ sở Trung tâm dạy nghề huyện Tân Lạc

1,06

Tân Lạc

Xã Mãn Đức

Trung tâm dạy nghề huyện Tân Lạc

Văn bản số 542/UBND-ĐĐ ngày 13-5-2011

7

Mở rộng trường Mầm non phường Chăm Mát

0,05

TP Hòa Bình

Phường Chăm Mát

Phòng giáo dục TP

8

Mở rộng Trường PTDT nội trú huyện Yên Thủy

10,00

Yên Thủy

Xã Yên Lạc

Sở Giáo dục đào tạo

QĐ số 1983/QĐ-UBND ngày 29-10-2010

Tổng đất giáo dục

17,69

0,00

XVIII

Đất thể thao

1

Sân vận động trung tâm huyện Yên Thủy

2,39

Yên Thủy

Xã Yên Lạc và thị trấn Hàng Trạm

UBND huyện Yên Thủy

Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 05-11-2010

Đất chợ

1

Chợ Trung tâm huyện

2,60

Lương Sơn

Thị trấn Lương Sơn

UBND huyện

Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2010

2

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm

4,30

Yên Thủy

Thị trấn Hàng Trạm

UBND huyện

VB số 2070/UBND-XDCB ngày 30-12-2009

Tổng đất chợ

6,90

XIX

Đất tín ngưỡng

1

Đền thờ Tướng Sứ dân tộc Thái

0,80

Mai Châu

Xã Chiềng Châu

UBND huyện Mai Châu

Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 29-10-2010

XX

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1

Tái định cư đất nghĩa địa thi công đường cao tốc Hòa Lạc - TP Hòa Bình (không có đất lúa)

4,10

Các xã

UBND huyện Kỳ Sơn

Ngân sách Nhà nước

Công văn số 475/TTg-CN ngày 31-3-2008 của Thủ tướng Chính phủ

2

Nghĩa trang chiến dịch Hòa Bình

4,27

TP Hòa Bình

Phường Chăm Mát

UBND TP

QĐ số 2459/QĐ-UBND ngày 29-12-2010

Tổng đất nghĩa trang, nghĩa địa

8,37

153

Tổng các loại đất toàn tỉnh

1.092,19

2,64