ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2222/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 30 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢOHIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỢT 13 NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnLuật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 30 tháng3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các đơn vị hànhchính thuộc vùng khó khăn ;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tại Tờ trình số 932/TTr-LĐTBXH ngày 20 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua Bảo hiểm y tế đợt 13 năm2013 cho 1.254 đối tượng là người nghèo và người dân tộc thiểu số đang cư trútrên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Số lượng thẻ

Ghi chú

1

Thành phố Sơn La

15

Danh sách họ tên, năm sinh, địa chỉ cụ thể từng người được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội duyệt và lưu tại Sở.

2

Huyện Sông Mã

318

3

Huyện Mộc Châu

402

4

Huyện Mường La

217

5

Huyện Thuận Châu

2

6

Huyện Bắc Yên

15

7

Huyện Phù Yên

197

8

Huyện Yên Châu

88

Tổng

1.254

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội có trách nhiệm mua thẻ Bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND các huyện,thành phố có tên tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiệnhành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốcBảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 vàcác sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP, PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 3 ;
- Lưu: VT, VX.SN.20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa