ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2222/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 19 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN THITUYỂN CHỨC DANH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆPTHUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011của Chính phủ ban hành

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhànước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/6/2011 củaTỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm2020;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 605/TTr-SNV ngày 25 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đềán thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủtrưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

ĐỀ ÁN

THI TUYỂN CHỨC DANHCÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Ủyban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết

Trong những năm qua, công tác đề bạt, bổ nhiệm côngchức, viên chức lãnh đạo, quản lý ở các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) được thực hiện theođúng các văn bản quy định về công tác cán bộ của Trung ương và của tỉnh, bảođảm theo nguyên tắc, tiêu chuẩn và quy trình từ khâu đánh giá, quy hoạch, đàotạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọichung là cán bộ) lãnh đạo của tỉnh đã có những bước phát triển về chất; đã chútrọng đến việc bố trí môi trường làm việc, luân chuyển cán bộ; việc đề bạt, bổnhiệm cán bộ cũng đã chú ý đến những nhân tố mới, có tuổi đời trẻ, có năng lựcvà phẩm chất đạo đức tốt. Hầu hết số cán bộ được bổ nhiệm đều trong diện quyhoạch, có phẩm chất chính trị vững vàng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụđược giao. Tuy nhiên, việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý bộc lộnhững tồn tại, hạn chế, đó là: nguồn cán bộ bổ nhiệm phần lớn khép kín trong cơquan, đơn vị, chủ yếu dựa vào nhân sự tại chỗ, chưa có sự mở rộng để thu hútnhững người có năng lực từ bên ngoài để bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý;bổ nhiệm theo trình tự; chưa có sự đột phá trong việc lựa chọn số cán bộ trẻ,được đào tạo cơ bản và có năng lực công tác để bổ nhiệm giữ chức vụ cấp Trưởngphòng trở lên; một số cán bộ có tư tưởng đã được quy hoạch thì đương nhiên đượcđề bạt, bổ nhiệm, không chịu khó học tập nâng cao trình độ; tình trạng trì trệ,sức ỳ trong công tác lãnh đạo của một số cán bộ vẫn còn không ít. Mặt khác,trong thời gian qua, cơ chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ hiện hành, tiêu chíđánh giá cán bộ, các khâu lấy ý kiến, thăm dò bằng phiếu tín nhiệm để bổ nhiệmcán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa phát hiện hếtnhững người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt để bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnhđạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dântỉnh.

Để đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộtrong tình hình mới, Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảngkhóa X về đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020 đã xác định:Mở rộng thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ vào các chức danh lãnh đạocấp phòng ở tỉnh, thành phố và cấp vụ ở các Bộ, ngành Trung ương, xem xét đưavào quy hoạch và thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng theo quyhoạch; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI:Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đã đề ra giải pháp về cán bộ: Thựchiện quy trình giới thiệu nhân sự theo hướng những người dự kiến đề bạt, bổ nhiệmphải trình bày đề án hoặc chương trình hành động trước khi cấp thẩm quyền xemxét, quyết định; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ banhành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 xácđịnh: Thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý từcấp vụ trưởng và tương đương (ở Trung ương), Giám đốc Sở và tương đương (ở địaphương) trở xuống; Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 30/6/2011 của Tỉnh ủy QuảngNam về công tác cán bộ giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020 xácđịnh: Chủ trương thực hiện thí điểm việc thi tuyển để bổ nhiệm một số chức danhlãnh đạo, quản lý ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Xuất phát từ quan điểm, chủ trương của Đảng về thituyển chức danh lãnh đạo, quản lý nêu trên; đồng thời để tạo điều kiện chonhững người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ cócơ hội điều kiện phát triển và tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, việc xây dựng Đề án thi tuyển chứcdanh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy bannhân dân tỉnh Quảng Nam là cần thiết.

2. Các căn cứ

- Kết luận 37-/KL/TW ngày 02/02/2009 của Hội nghịlần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiệnChiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020.

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trungương Đảng khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008.

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chínhphủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn2011-2020.

- Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 củaThủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luânchuyển, từ chức.

- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/6/2011 của Tỉnh ủyQuảng Nam về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiệnbổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban,ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam.

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC THITUYỂN

1. Mục tiêu

- Thực hiện tuyển chọn những người thực sự có tàinăng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt thông qua thi tuyển để bổ nhiệm giữcác chức vụ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy bannhân dân tỉnh.

- Tạo điều kiện, động lực để cán bộ phấn đấu, rènluyện, học tập và có cơ hội để tham gia làm công tác lãnh đạo, quản lý.

- Tạo tính đột phá trong công tác cán bộ, đồng thờilà một trong những giải pháp giúp các cơ quan, đơn vị tuyển chọn người để bổnhiệm làm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Thu hút những người có năng lực, phẩm chất đạođức tốt từ bên ngoài cơ quan, đơn vị cùng tham gia để tuyển chọn, bổ nhiệm giữcác chức vụ lãnh đạo, quản lý.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

a) Phạm vi áp dụng: Tổ chức thi tuyển chức danh cánbộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủyban nhân dân tỉnh, trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở,Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, gồm các chức danh sau:

- Đối với cơ quan hành chính: Giám đốc, Phó Giámđốc Sở và tương đương; Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng và tương đương;Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban, ngành và Ủy bannhân dân các huyện, thành phố.

- Đối với đơn vị sự nghiệp: Cấp trưởng, cấp phó cácđơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và thuộc các Sở, Ban, ngành và Ủyban nhân dân các huyện, thành phố; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tươngđương trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Hiệu trưởng, PhóHiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thôngtrên địa bàn tỉnh.

b) Đối tượng tham gia dự tuyển

- Công chức, viên chức đang công tác tại các cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chínhtrị trong và ngoài tỉnh Quảng Nam;

- Những người đang công tác tại các cơ quan, đơn vịngoài cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước.

3. Nguyên tắc thi tuyển

a) Đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp vàtoàn diện trong công tác cán bộ, trong các khâu của quy trình thi tuyển đềuphải thông qua, có sự thống nhất và giám sát của cấp ủy cùng cấp và cơ quanchuyên môn theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

b) Đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, côngbằng, công khai, khách quan, minh bạch.

c) Nội dung thi tuyển phải phù hợp với vị trí củatừng chức danh thi tuyển. Nội dung, hình thức, quy trình thi tuyển phải tuânthủ các quy định của Đảng và Nhà nước và được công bố công khai trên các phươngtiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở làm việc trước kỳ thi tuyển.

d) Ứng viên đăng ký thi tuyển chức danh lãnh đạo,quản lý tại cơ quan hành chính phải là công chức và có trong quy hoạch cán bộtheo quy định của Trung ương, của tỉnh.

đ) Ứng viên đăng ký thi tuyển là người đang côngtác tại các đơn vị, tổ chức ngoài cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nướcchỉ đăng ký thi tuyển vào các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sựnghiệp và phải được cơ quan, đơn vị đang công tác tín nhiệm, giới thiệu đăng kýthi tuyển.

e) Người trúng tuyển là người có kết quả thi tuyểncao nhất và được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo,quản lý tại đơn vị dự tuyển.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Đối với cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển

- Có nhu cầu bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Nhiệm vụ, chức trách, vị trí việc làm của chứcdanh cán bộ lãnh đạo, quản lý

tổ chức thi tuyển phải rõ ràng, cụ thể.

- Dự báo vị trí chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lýtổ chức thi tuyển có nhiều ứng viên đăng ký thi tuyển.

- Đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lýthuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên thì phải được sự đồng ý tổ chức thi tuyểncủa cơ quan quản lý đó.

b) Đối với ứng viên dự tuyển

* Điều kiện chung

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam, có phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng;chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Không trong thời gian thi hành kỷ luật, truy cứutrách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế;đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sởgiáo dục; không trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theoquy định của pháp luật;

- Trong thời gian 03 năm liên tục trước đó (kể từnăm tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý), ứng viên đăng ký dự tuyển phảicó kết quả nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đạt mứchoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;

* Điều kiện cụ thể

Ứng viên đăng ký thi tuyển chức danh lãnh đạo, quảnlý tại cơ quan hành chính:

+ Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Có trình độ Đại học chính quy trở lên, chuyênngành đào tạo phù hợp chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của cơ quan, đơnvị tổ chức thi tuyển.

+ Có trình độ Cử nhân, Cao cấp lý luận chính trịđối với ứng viên đăng ký thi tuyển chức danh là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở vàtương đương; trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đối với ứng viên đăngký thi tuyển chức danh còn lại.

+ Có chứng chỉ trình độ C ngoại ngữ trở lên đối vớiứng viên đăng ký thi tuyển chức danh là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tươngđương; chứng chỉ trình độ B ngoại ngữ trở lên đối với ứng viên đăng ký thituyển chức danh còn lại.

+ Trong độ tuổi bổ nhiệm cán bộ theo quy định, phảicòn thời gian công tác ít nhất phải đủ 05 năm (60 tháng).

+ Bảo đảm về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chínhtrị và chính trị hiện nay) theo quy định hiện hành.

- Ứng viên đăng ký thi tuyển chức danh lãnh đạo,quản lý tại đơn vị sự nghiệp:

+ Có trình độ đại học chính quy trở lên, chuyênngành đào tạo phù hợp chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của cơ quan, đơnvị tổ chức thi tuyển; Riêng ứng viên đăng ký thi tuyển vào chức danh lãnh đạo,quản lý tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệpvụ phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hiện hành;

+ Có chứng chỉ trình độ C ngoại ngữ trở lên đối vớiứng viên đăng ký thi tuyển chức danh người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Ủyban nhân dân tỉnh; chứng chỉ trình độ B ngoại ngữ trở lên đối với ứng viên đăngký thi tuyển chức danh còn lại.

+ Trong độ tuổi bổ nhiệm cán bộ theo quy định, phảicòn thời gian công tác ít nhất phải đủ 05 năm (60 tháng);

+ Ứng viên đăng ký thi tuyển chức danh người đứngđầu đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và người đứng đầu đơn vị sựnghiệp thuộc các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải là cánbộ, công chức, viên chức, đã trải qua thời gian công tác ít nhất 03 năm, đảngviên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đủ thờigian công tác 03 năm, chưa phải là đảng viên thì phải có quan hệ chính trị rõràng để phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chưa phải là côngchức, viên chức thì phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để tuyểndụng vào công chức, viên chức.

2. Số lượng ứng viên đăng ký dự tuyển

Mỗi vị trí chức danh thi tuyển phải có ít nhất 02ứng viên đăng ký thi tuyển.

3. Hồ sơ ứng viên đăng ký dự tuyển

- Đơn đăng ký thi tuyển.

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 1a-BNV/2007 (Có xác nhậncủa Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cơ quan có thẩm quyền).

- Văn bản đồng ý, giới thiệu ứng viên tham gia dựtuyển của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị (nơi ứng viên đang công tác).

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ và giấy chứng nhậnvề ưu tiên có liên quan (Có chứng thực).

- Bản nhận xét đánh giá của Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị (nơi ứng viên đang công tác) về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lựccông tác của ứng viên dự tuyển trong 03 năm gần nhất.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấphuyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22cm X 32 cm.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, QUY TRÌNH TỔ CHỨC THITUYỂN

1. Nội dung và hình thức thi tuyển

a) Thi viết 01 bài về kiến thức chung

- Nội dung thi: Các nội dung liên quan về chủtrương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnhvực theo yêu cầu vị trí chức danh thi tuyển; cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng,nhiệm vụ, các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển; chứctrách, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý tổchức thi tuyển.

- Thời gian làm bài: 180 phút.

b) Thi thuyết trình, bảo vệ đề án

- Nội dung chủ yếu của đề án:

+ Đánh giá thực trạng của cơ quan, đơn vị tổ chứcthi tuyển trong 03 năm qua; phân tích đánh giá những thuận lợi, khó khăn; nhữngưu điểm, tồn tại, hạn chế; nguyên nhân kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế;

+ Phương hướng phát triển cơ quan, đơn vị tổ chứcthi tuyển của năm kế hoạch và 05 năm;

+ Các biện pháp, giải pháp, đề xuất nâng cao hiệuquả hoạt động và phát triển ở cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển;

+ Dự báo khả năng phát triển của cơ quan, đơn vị tổchức thi tuyển.

Trong phần trình bày Đề án, ứng viên cũng được đánhgiá về khả năng giao tiếp, ứng xử; phong cách lãnh đạo, quản lý và các kỹ năngvề tin học, thuyết trình, khả năng ứng xử lý linh hoạt khi trả lời những câuhỏi của Hội đồng thi tuyển.

- Thời gian trình bày đề án: Không quá 30 phút.

- Thời gian trả lời chất vấn của Hội đồng thituyển: Không quá 20 phút.

2. Cách tính điểm

a) Bài thi viết về kiến thức chung được chấm theothang điểm 100.

b) Điểm thi thuyết trình, bảo vệ đề án: tối đa 100điểm (điểm đề án: 70 điểm, điểm trả lời phỏng vấn, xử lý tình huống: 30 điểm).

3. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển chức danh cánbộ lãnh đạo, quản lý phải đủ các điều kiện sau đây:

a) Dự thi đủ các phần thi, đạt điểm của mỗi phầnthi từ 50 điểm trở lên

b) Người trúng tuyển là người có tổng điểm thi cácphần thi từ cao đến thấp.

Trường hợp có từ hai người trở lên có điểm thi caonhất bằng nhau và ở cùng một vị trí chức danh thi tuyển thì ưu tiên để xem xéttuyển dụng ứng viên trúng tuyển theo thứ tự sau:

- Người có điểm thi thuyết trình, bảo vệ đề án caohơn.

- Đã kinh qua chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấpphòng trở lên.

- Con em gia đình chính sách, dân tộc thiểu số.

- Có trình độ chuyên môn cao hơn.

- Học lực tính từ cao đến thấp (theo điểm tốtnghiệp).

Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thìHội đồng thi tuyển bỏ phiếu kín hoặc ứng viên phải thực hiện câu hỏi phụ đểchọn người trúng tuyển.

4. Quy trình tổ chức thi tuyển

a) Các cơ quan, đơn vị rà soát, xác định vị tríchức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý của cơ quan, đơn vị mình còn thiếu cần phảibổ sung thông qua thi tuyển.

b) Trong trường hợp cụ thể thì Ban Thường vụ Tỉnhủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giaocho các cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển các chức danh cán bộ lãnh đạo, quảnlý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hoặc giao cho các cơ quan, đơn vịtổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Sau khi xác định vị trí chức danh cán bộ lãnhđạo, quản lý còn thiếu cần phải bổ sung thông qua thi tuyển hoặc được cơ quancó thẩm quyền quản lý cán bộ giao cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển cácchức danh lãnh đạo, quản lý; các cơ quan, đơn vị triển khai việc thi tuyển chứcdanh cán bộ lãnh đạo, quản lý như sau:

- Đối với chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộcBan Thường vụ Tỉnh ủy quản lý:

+ Xin chủ trương thi tuyển cán bộ, quản lý: Các cơquan, đơn vị báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) đểxem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) xin chủ trươngbổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển.

+ Xây dựng kế hoạch thi tuyển: Trên cơ sở ý kiếncủa Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý cho chủ trương bổ sung cán bộ lãnh đạo, quảnlý thông qua thi tuyển; các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thi tuyển, báocáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, trình BanThường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) cho ý kiến.

Kế hoạch thi tuyển bao gồm các nội dung: Đối tượng,điều kiện đăng ký dự thi, số lượng, vị trí chức danh tổ chức thi tuyển, nộidung, hình thức thi tuyển, thang điểm các phần thi, dự kiến hội đồng thi, thờigian, địa điểm nhận hồ sơ, tổ chức thi tuyển…

+ Phê duyệt kế hoạch thi tuyển: Sau khi Ban Thườngvụ Tỉnh ủy cho ý kiến về kế hoạch thi tuyển, các cơ quan, đơn vị trình Ủy bannhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) phê duyệt kế hoạch thi tuyển.

- Đối với chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộcChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý:

+ Xin chủ trương thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quảnlý: Các cơ quan, đơn vị báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua SởNội vụ) xin chủ trương bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển.

+ Xây dựng kế hoạch thi tuyển: Trên cơ sở ý kiếncủa Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý cho chủ trương bổ sung cán bộlãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạchthi tuyển, báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) cho ýkiến.

Kế hoạch thi tuyển bao gồm các nội dung: Đối tượng,điều kiện đăng ký dự thi, số lượng, vị trí chức danh tổ chức thi tuyển, nộidung, hình thức thi tuyển, thang điểm các phần thi, dự kiến hội đồng thi, thờigian, địa điểm nhận hồ sơ, tổ chức thi tuyển…

+ Phê duyệt kế hoạch thi tuyển: Sau khi Ban Cán sựĐảng Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến về kế hoạch thi tuyển, các cơ quan, đơn vịtrình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) phê duyệt kế hoạch thi tuyển.

- Đối với chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộcBan Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý:

+ Xin chủ trương thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quảnlý: Các cơ quan, đơn vị báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy cho chủ trươngbổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển.

+ Xây dựng kế hoạch thi tuyển: Trên cơ sở ý kiếncủa Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy đồng ý cho chủ trương bổ sung cán bộ lãnhđạo, quản lý thông qua thi tuyển; các cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển xâydựng kế hoạch thi tuyển và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy (qua Ban Tổchức Huyện ủy, Thành ủy) cho ý kiến.

+ Phê duyệt kế hoạch thi tuyển: Sau khi Ban Thườngvụ Thành ủy, Huyện ủy cho ý kiến về kế hoạch thi tuyển, Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện, thành phố phê duyệt kế hoạch thi tuyển.

- Đối với chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộcSở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý:

+ Cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển xây dựng kếhoạch thi tuyển.

+ Báo cáo cấp ủy cùng cấp cho ý kiến về kế hoạchthi tuyển.

+ Trình Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt kế hoạch thi tuyển.

d) Thông báo công khai kế hoạch thi tuyển

Sau khi kế hoạch thi tuyển chức danh cán bộ, quảnlý được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyểnthông báo công khai kế hoạch thi tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúngvà niêm yết công khai tại trụ sở làm việc ít nhất là 15 ngày kể từ ngày kếhoạch thi tuyển được phê duyệt để các ứng viên được biết đăng ký thi tuyển.

đ) Tiếp nhận hồ sơ của ứng viên đăng ký thi tuyển

Cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển tiếp nhận hồ sơcủa ứng viên đăng ký thi tuyển. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ ít nhất là 15 ngày kểtừ ngày thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

e) Thẩm định hồ sơ, báo cáo danh sách ứng viên đăngký thi tuyển Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, cơ quan, đơnvị tổ chức thi tuyển thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách kèm theo hồ sơ của ứngviên đăng ký dự tuyển báo cáo cơ quan quản lý cán bộ cho ý kiến trước khi tổchức thi tuyển.

- Đối với các chức danh cán bộ thuộc Ban Thường vụTỉnh ủy quản lý báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) đểxem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) cho ý kiến.

- Đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lýthuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhândân tỉnh (qua Sở Nội vụ) cho ý kiến.

- Đối với các chức danh cán bộ, quản lý còn lại báocáo cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hànhcho ý kiến.

g) Thông báo danh sách ứng viên đạt yêu cầu thituyển

Sau khi cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến về danhsách ứng viên đăng ký thi tuyển; cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển thông báocông khai và niêm yết danh sách ứng viên đạt yêu cầu thi tuyển tại trụ sở cơquan, đơn vị tổ chức thi tuyển.

h) Xây dựng đề án, chuẩn bị nội dung thi tuyển

- Ứng viên đạt yêu cầu thi tuyển tiếp cận, nghiêncứu, tìm hiểu tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị để xây dựng đề án vàchuẩn bị nội dung thi tuyển.

- Cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển tạo điều kiệnthuận lợi cho ứng viên đạt yêu cầu thi tuyển nghiên cứu, tìm hiểu tình hìnhhoạt động của cơ quan, đơn vị và cung cấp tài liệu, thông tin cho ứng viên đểxây dựng đề án, chuẩn bị nội dung thi tuyển.

i) Thành lập Hội đồng thi tuyển

Sau khi hoàn thành danh sách ứng viên đạt yêu cầuthi tuyển, cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển trình cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh thành lập Hội đồng thi tuyển. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi tuyểnquy định tại quyết định thành lập Hội đồng. Hội đồng thi tuyển có 09 hoặc 11thành viên, gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Người đứng đầu hoặc cấp phóngười đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển

- Phó Chủ tịch Hội đồng:

+ Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc BanThường vụ Tỉnh ủy quản lý: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnhđạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ.

+ Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý: Đại diện lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếpquản lý cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, đạidiện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

+ Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc BanThường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy,Thành ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thành ủy; đại điện lãnhđạo các cơ quan chuyên môn có liên quan.

+ Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở,Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý: Đại diện lãnh đạo các Sở,Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; đại diện các phòng chuyên môn cóliên quan.

- Các Ủy viên:

+ Đại diện cấp ủy cùng cấp của cơ quan, đơn vị tổchức thi tuyển.

+ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển (nếuthi tuyển cấp phó cơ quan, đơn vị).

+ Mời chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên chuyênsâu về chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực công tác của vị trí chức danh thi tuyển.

+ Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng: Người đứng đầu hoặccấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị, bộ phận tổ chức cán bộ của cơ quan, đơnvị tổ chức thi tuyển.

Ngoài ra, có thể điều chỉnh, bổ sung thành viên,nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi tuyển cho phù hợp với thẩm quyền quản lýcán bộ theo quy định

k) Tổ chức thi tuyển

Hội đồng thi tuyển tổ chức thi tuyển chức danh cánbộ lãnh đạo, quản lý theo kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Saukhi hoàn thành việc thi tuyển, Hội đồng thi tuyển bàn giao kết quả thi tuyểncho cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển.

l) Phê duyệt kết quả thi tuyển

Sau khi nhận được kết quả thi tuyển của Hội đồngthi tuyển, cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển báo cáo kết quả thi tuyển:

- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nộivụ) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) đối với các chứcdanh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nộivụ) đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh quản lý.

- Cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cánbộ đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý còn lại.

m) Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển hoàn chỉnh hồ sơthi tuyển, lập thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộhiện hành để quyết định bổ nhiệm cán bộ thông qua thi tuyển, tổ chức công bố quyếtđịnh bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

V. QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TRÚNG TUYỂN,ĐƯỢC CHỌN BỔ NHIỆM

1. Quyền lợi

- Được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức vụ dựtuyển sau khi có kết quả thi tuyển với thời hạn 05 năm.

- Được hưởng lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo theoquy định hiện hành của nhà nước.

- Được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị dự tuyển tạo điềukiện để thực hiện đề án đã bảo vệ trước Hội đồng thi tuyển.

- Sau 05 năm giữ chức vụ, căn cứ kết quả thực hiệnnhiệm vụ và mức độ phát triển của đơn vị, được cấp có thẩm quyền xem xét, bổnhiệm lại. Nếu có thành tích xuất sắc có thể được bổ nhiệm hoặc tuyển chọn vàochức vụ cao hơn.

2. Nghĩa vụ

- Chấp hành sự phân công nhiệm vụ, chức vụ đượcgiao.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả đề án đãbảo vệ trước Hội đồng thi tuyển; kịp thời báo cáo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị dựtuyển khi gặp khó khăn, trở ngại trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chịu sự đánh giá, nhận xét hằng năm và sau 05 nămcủa cấp ủy, lãnh đạo đơn vị dự tuyển dựa trên mức độ, khả năng hoàn thành nhiệmvụ và kết quả thực hiện các nội dung của Đề án đã được bảo vệ. Nếu kết quả nhậnxét, đánh giá trong 02 năm liên tục xếp loại hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ xem xétmiễn nhiệm.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố

- Hàng năm, các cơ quan, đơn vị rà soát và xác địnhcác vị trí chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý còn thiếu cần phải tiếp tục bổsung thông qua thi tuyển. Trong kế hoạch bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của cơ quan,đơn vị thì ưu tiên cho việc bổ nhiệm thông qua thi tuyển đối với cán bộ, côngchức, viên chức trẻ, có triển vọng phát triển. Đối với các vị trí chức danhthuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên thì phải xin chủ trương trước khi xâydựng kế hoạch thi tuyển.

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch và tổchức thực hiện việc thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quyđịnh của đề án.

- Lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kếtquả thi tuyển và quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với các ứng viên trúng tuyểntheo phân cấp quản lý cán bộ; tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) vềtình hình, kết quả thi tuyển chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý của cơ quan,đơn vị theo quy định.

2. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chứctriển khai thực hiện đề án theo quy định.

- Tổng hợp nhu cầu theo đề nghị của các cơ quan,đơn vị về bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển thuộc Ban Thườngvụ Tỉnh ủy quản lý: trình Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét vàtrình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương, kế hoạch thi tuyển củacác cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển; đối với các chức danh thuộc Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh quản lý: Trình Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,cho ý kiến về chủ trương, kế hoạch thi tuyển của các cơ quan, đơn vị tổ chứcthi tuyển.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vịtrong quá trình tổ chức thực hiện việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quảnlý.

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tìnhhình, kết quả triển khai thực hiện việc thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo,quản lý theo quy định.

3. Sở Tài chính

Cân đối nguồn ngân sách để cấp phát kinh phí thựchiện việc thi tuyển theo kế hoạch thi tuyển của các cơ quan, đơn vị được cấp cóthẩm quyền phê duyệt.

4. Các cơ quan, đơn vị liên quan

Các cơ quan, đơn vị tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ,có trách nhiệm cử cán bộ có năng lực đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thi tuyểntham gia vào Hội đồng thi tuyển khi có yêu cầu và thực hiện một số nội dungkhác có liên quan./.