ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2224/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCCÔNG BỐ BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOAHỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊNGIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 củaChính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị địnhliên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báocáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 4 năm 2015 củaBộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới banhành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực: Nănglượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân);

Căn cứ Quyết định số 1482/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 6 năm 2015của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mớiban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực:Hoạt động khoa học và công nghệ);

Căn cứ Quyết định số 1490/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2015của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mớiban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực:Hoạt động khoa học và công nghệ);

Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2015của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mớiban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa họcvà Công nghệ (lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốcSở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèmtheo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang (lĩnh vực: Hoạt động khoa học vàcông nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạvà hạt nhân).

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh; Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

THỦ TỤCHÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIÊNGIANG

(Ban hành kèm theo Quyết địnhsố 2224/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh KiênGiang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNHMỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

1

Đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước)

2

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người)

3

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người)

4

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

5

Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

II. Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1

Công bố sử dụng dấu định lượng

2

Chứng nhận lại,điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

3

Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

III. Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

1

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2224/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở khoa học công nghệ Kiên Giang 2015