THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG BỊ THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 10, SỐ 11
--------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3855/BNN-TY ngày 29 tháng 10 năm 2013, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 9008/BKHĐT-KTDV ngày 8 tháng 11 năm 2013, Bộ Tài chính tại công văn số 15252/BTC-TCDT ngày 07 tháng 11 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 150.000 liều vắc xin LMLM type O; 50.000 liều vắc xin LMLM tam giá; 1.630.000 liều vắc xin dịch tả lợn; 180.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 21.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine và 135 tấn hóa chất Chlorine hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do bão số 10, số 11 gây ra, cụ thể:

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?

- Tỉnh Nghệ An: 50.000 liều vắc xin Lở mồm long móng type O; 300.000 liều vắc xin Dịch tả lợn; 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 20 tấn hóa chất Chlorine.
- Tỉnh Hà Tĩnh: 20.000 liều vắc xin Lở mồm long móng tam giá (type O,A,Asia1); 50.000 liều vắc xin Lở mồm long móng Type O; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine; 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 300.000 liều vắc xin Dịch tả lợn và 20 tấn hóa chất Chlorine.
- Tỉnh Quảng Bình: 350.000 liều vắc xin Dịch tả lợn; 5.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine; 30.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 20 tấn hóa chất Chlorine.
- Tỉnh Quảng Trị: 20.000 liều vắc xin Lở mồm long móng tam giá (type O,A,Asia1); 6.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine; 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 10 tấn hóa chất Chlorine.
- Tỉnh Thừa Thiên Huế: 50.000 liều vắc xin Lở mồm long móng Type O; 300.000 liều vắc xin Dịch tả lợn; 30.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.
- Thành phố Đà Nẵng: 10.000 liều vắc xin Lở mồm long móng tam giá (type O,A,Asia1); 80.000 liều vắc xin Dịch tả lợn; 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 5 tấn hóa chất Chlorine.
- Tỉnh Quảng Nam: 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 30 tấn hóa chất Chlorine.
- Tỉnh Quảng Ngãi: 300.000 liều vắc xin Dịch tả lợn; 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 30 tấn hóa chất Chlorine.
Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắc xin, hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Đất bị thu hồi do hết hạn sử dụng có được Nhà nước bồi thường không ? Mức đền bù đất thu hồi