ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2228/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀRỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghịđịnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủtục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tụchành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tạiTờ trình số 2114/TTr-SYT ngày 15 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo Quyết định này gồm 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung vềlĩnh vực Dược - Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-VũngTàu (Nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

PHỤ LỤC

THỦTỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀRỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNHCHÍNH SỬA ĐỔI, BỒ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

Lĩnh vựcDược - Mỹ phẩm

Stt

Số hồ sơ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

01

T-VTB-015787-TT

“Nhận thuốc nhập khẩu phi mậu dịch” sửa đổi thành “Cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu thuốc theo đường phi mậu dịch

Thông tư số 39/2013/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

02

T-VTB-243410-TT

Duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc” sửa đổi thành “Duyệt dự trù thuốc thành phẩm gây nghiện, thuốc thành phẩm hướng tâm thần, thuốc thành phẩm tiền chất

Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc;

PhầnII.

NỘIDUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

1. Cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu thuốc theo đường phi mậu dịch

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tếtỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Tầng 1, cụm B2, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trịtỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thànhphố Bà Rịa).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểmtra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ,hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặckhông hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộpbổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3. Nhận giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thuốc theo đường phi mậu dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả thuộc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Tầng 1, cụm B2, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trịtỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường PhướcTrung, thành phố Bà Rịa).

Khi đến nhận kết quả cá nhân phảixuất trình phiếu tiếp nhận hồ sơ. Công chức kiểm tra phiếu tiếp nhận hồ sơ vàtrả kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6(Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiềutừ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừcác ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị (Mẫu số 1b/PMD)

b) Bản chụp chứngminh nhân dân hoặc hộ chiếu của người xuất khẩu hoặc nhập khẩu thuốc theo đường phi mậu dịch (khi làm thủ tục Hải quan phải xuất trình bản chínhchứng minh nhân dân, hộ chiếu)

c) Các tài liệu kèm theo: Đơn thuốchoặc sổ khám bệnh hoặchồ sơ bệnh án hoặc các tài liệu tương ứng.

d) Đơn thuốc củathầy thuốc Việt Nam, sổ khámbệnh ngoại trú thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành theoQuyết định số 04/2008/QĐ-BYT ngày 01tháng 02 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Y tế vềviệc ban hành quy chế kê đơnthuốc trong điều trị ngoại trú.Đơncủathầythuốcnướcngoài, sổkhámbệnh, hồsơ bệnh ánphảicó nộidungtheoquy địnhtạikhoản 1 Điều 5 Thông tư số 39/2013/TT-BYT ngày 15 tháng11 năm 2013 của Bộ Y tế.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giảiquyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền trả lời kết quả, cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc trả lời bằng vănbản nêu rõ lý do không cấp.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thuốctheo đường phi mậu dịch.

- Phí, lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị (Mẫu số 1b/PMD).

- Điều kiện thựchiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 39/2013/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng BộY tế hướng dẫn quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhậpkhẩu phi mậu dịch

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung.

Mẫu số 1b/PMD

Ban hành kèm theo Thôngtư số 39/2013/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập
- Tự do - Hạnhphúc
------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XUẤT
/NHẬP KHẨU THUỐC THEO ĐƯỜNG PHI MẬU DỊCH
(
Thuốc th
ông thườngvà thuốc hướng tâm thần)

Kínhgửi: Sở Y tế …………..

Tôi là ……………………………………………………..năm sinh ……………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú(đối với người Việt Nam). …………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại (chỗ ở tại ViệtNam): ……………………………………………

Điện thoại ……………….. Số chứngminh thư (Hộ chiếu)…………………….
cấp ngày ……….. nơi cấp ………………………………………………………

Thời gian sống tại Việt Nam(hoặc tại nước ngoài đối với trường hợp xuất cảnh):

Họ tên người sử dụng*:……………………………… sinh năm:…………..

Hộ khẩu thường trútại:………………………………………………………….

Địa chỉ liênhệ:…………………………………………………………………..

Năm 20..., đã nhận thuốc theođường phi mậu dịch các lần cụ thể như sau:

Lần 1: Ngày nhận: …./…./20--:Tên thuốc:; số lượng:; trị giá:

Lần 2: Ngày nhận: …/…. /20--:Tên thuốc:; số lượng:; trị giá:

Kính đề nghị Sở Y tế....... chophép tôi mang theo người vào Việt Nam/ra khỏi Việt Nam (hoặc nhận thuốc từ nướcngoài gửi về Việt Nam/gửi ra nước ngoài) các thuốc với số lượng cụ thể như sau:

TT

Tên thuốc

Hoạt chất, thành phần, hàm lượng (nồng độ)

Quy cách đóng gói

Số lượng

Tôi xin cam đoan thực hiệnnghiêm túc và đầy đủ các quy định của Việt Nam, các quy định tại Thông tư số 39/2013/TT-BYT quy định về quản lý thuốc xuất khẩu, nhập khẩu theo đường phi mậu dịch. Nếu viphạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Hồ sơ gửi kèm:
(1)
Bản chụp đơn thuốc
(2)
Bản chụp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

…………, ngày… tháng… năm….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

* Trườnghợp người nhận thuốc, người nhập cảnh không phải là người sử dụng thì phải kê khai thêm thông tin về người sử dụng.

* Trườnghợp xin nhận nhiều thuốc thì phải lập thành Danh mục riêng, nộp 03 bản kèm đơn để cơ quancó thẩm quyền xác nhận.

Mẫu số 2/PMD

Ban hành kèm theo Thôngtư số 39/2013/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế

DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG THUỐC
K
èm theo đơn xin xuất/nhập khẩu thuốc theo đường phi mậu dịch

Ngày… tháng… năm…… của ……

TT

Tên người sử dụng

Tuổi

Đại chỉ tại Việt Nam/ĐT

1

2

3

4

Tôi xin cam kết sẽ thông báo đến từng cá nhân vềnguồn gốc thuốc xuất/nhập khẩu và các cá nhân trong danh sách này hoàn toàn tựnguyện sử dụng thuốc, đảm bảo thực hiện sử dụng thuốc an toàn; đối với thuốc kêđơn, tuân thủ theo đúng chỉ định và kê đơn của thầy thuốc.

Đơn vị đề nghị xuất/nhập khẩu(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Duyệt dự trù thuốc thành phẩm gây nghiện, thuốc thành phẩm hướng tâm thần, thuốc thành phẩm tiền chất

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩnbị đầy đhồsơ theoquy địnhcủaphápluật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Tầng 1, cụm B2, Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh BàRịa - Vũng Tàu, số 01 đường PhạmVăn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

Công chức tiếp nhậnhồ sơ kiểm tra tính pháplý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơđã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếutiếp nhận hồ sơ giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơthiếu, hoặckhông hợp lệ thì côngchức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3. Phê duyệtdự trù.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản dự trù hợp lệ, Sở Y tế sẽ xemxét phê duyệt bản dự trù hoặc có công văn trả lời, nêu rõ lý do không được phê duyệt.

Bước 4. Nhận dựtrù đã phê duyệt tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Khi đến nhận kết quả cá nhân phải xuất trìnhPhiếu tiếp nhận hồ sơ. Côngchứckiểmtraphiếutiếpnhậnhồsơ và trảkếtquảchongười đếnnhận.

- Thời giantiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiềutừ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ các ngày lễ.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tạicơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần hồ sơ: Dự trù mua thuốc thành phẩm gâynghiện, thuốc thành phẩm hướng tâm thần, thuốc thành phẩmtiền chất (theo mẫu số 9);

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gồm 04 bảndự trù thuốc thành phẩm gây nghiện, thuốcthành phẩm hướng tâmthần, thuốc thành phẩm tiền chất.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợplệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Cơ quan, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

+ Cơ quancó thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Cơ quanhoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quantrực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

+ Cơ quanphối hợp (nếu có): không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Phê duyệt dự trù.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Dự trù mua thuốc thành phẩm gây nghiện, thuốc thành phẩm hướng tâm thần, thuốcthành phẩm tiền chất (theo mẫu số 9);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính:

Người đứng đầu cơ sởchịu trách nhiệm về số lượngthuốc dự trù, số lượngthuốc phải phù hợp với nhu cầu sử dụng của cơ sở; Chỉ được dự trù số lượng thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc vượt quá 50% so với số lượng sử dụng lần trước trong trường hợp thiếu thuốc, khẩn cấp, thiên taivà dịch bệnh;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:

Thông tư số 19/2014/TT-BYTngày 02/6/2014 của Bộ Ytế quy định quản lý thuốcthuốc gây nghiện, thuốchướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung

Mẫusố 9

Tên cơ sở:

Số:

DỰTRÙ MUA THUỐC THÀNH PHẨM GÂY NGHIỆN, THUỐCTHÀNH PHẨM HƯỚNG TÂM THẦN, THUỐCTHÀNH PHẨM TIỀN CHẤT

Kính gửi:

TT

Tên thuốc, nồng độ, hàm lượng

Đơn vị tính

Phần báo cáo kỳ trước

Số lượng dự trù

Duyệt

Ghi chú

Số lượng tồn kho kỳ trước

Số lượng nhập trong kỳ

Tổng số

Tổng số xuất trong kỳ

Tồn kho cuối kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Nơi nhận:
-
- Lưu tại cơ sở.

Người lập dự trù

Ngày..tháng..năm..
Người đứng đầu cơ sở

Số:.., Ngày... tháng..năm..

Duyệt bản dự trữ này gồm....trang.....khoản

Được mua tại công ty........

Dự trù này có giá trị từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/20*...

Cơ quan duyệt dự trù(ký tên, đóng dấu)

- Dự trù này áp dụng cho các cơ sở kinh doanh, sửdụng thuốc thành phẩm gây nghiện, thuốc thành phẩm hướng tâm thần, thuốc thànhphẩm tiền chất.

- Có thể làm dự trù bổ sung trong năm nhưng cột4,5,6,7,8,9 phải là những số liệu của thời gian trước ngày làm dự trù.

- Dự trù làm thành 4 bản (đơn vị dự trù lưu 1 bản,nơi bán 1 bản, cơ quan duyệt lưu 2 bản).

* Dự trù này có giá trị từ ngày ký ban hành đến hếtngày 31 tháng 12 của năm xin dự trù mua thuốc.

** Đối với các cơ sở khám chữa bệnh: thực hiện đấuthầu thuốc theo quy định của Pháp luật: dự trù có thể được làm sau khi có kếtquả đấu thầu, gửi kèm theo kết quả trúng thầu.

** Đối với cơ sở KCB: không thực hiện đấu thầu theoquy định của Pháp luật phải ghi rõ đề nghị được mua tại cơ sở nào để cơ quanxét duyệt dự trù xem xét.