ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/v ủy quvền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

và hành nghề khoan nước dưới đất

________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ về quy định việc cấp phép thăm dò khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguvên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ về quy định việc cấp phép thăm dò khai thác, sử dụng tải nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

Xét để nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 343/TTr-STNMT ngày 08/9/2006 về Uỷ quyền cho Giám đôc Sở Tài nguyên và Môi trường cẩp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quvền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghê khoan nước dưới đất với các nội dung như sau:

1. Đối với cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt:

Giám đổc Sở Tài nguyên và Môi trường cẩp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trong các trường hợp sau đây :

a) Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,02 m3/giây đến dưới 2 m3/giây;

b) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 50 KW đến dưới 2000 KW;

c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng từ 100 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm.

2. Đối vái cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất và hành nghề khoan nước dưới đất:

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, thav đổí thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất trong các trường hợp sau đây:Thăm dò nước dưới đất đối với các công trình có lưu lượng dưới 3000 m3/ngày đêm;

a) Khai thác nước dưới đất đổi với các công trình có lưu lượng từ 20 m3/ngàv đêm đến dưới 3000 m3/ngày đêm;

b) Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất;

Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trưòng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án thăm dò, khai thác và báo cáo kết quả thăm dò nước dưới đất; tổ chức thẩm định đề án thăm dò, đề án khai thác, thiết kế giếng thăm dò-khai thác, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác và báo cáo kết quả thi công giếng khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nêu tại điểm a, b khoản 2 của Điều này.

Điều 2. Trong phạm vi được ủy quyền, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được phép giao cho Các Phó Giám đốc ký thay các văn bản theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này;

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi mường và người ký thay phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhả nước, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh Long An về quyết định của mình.

Định kỳ hàng quý, năm, Giám đốc Sở Tài nguvên và Môi trường báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Long An về việc thực hiện Quyết định này.

Điểu 3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các Phó Giám đốc được phép sử dụng con dấu của Sở Tài nguvên vả Môi trường để thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quvết định này.

Điều. 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2010.

Quyết định này bãi bỏ Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2322/2004/QĐ-UB ngày 09/7/2004 của UBND tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Quốc Xuân