UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2229/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 23 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀOCAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chínhphủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soátthủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 17/TTr-STP ngày 19 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tưpháp áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đồng thời thay thế MụcI, Phần I và Mục I, Phần II của Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 củaUBND tỉnh Lào Cai về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung, áp dụng tại cấpxã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, Chủ tịchUBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN