ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc quy định giá bán lẻ muối I ốt trên địa bàn tỉnh Lào Cai

____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại tờ trình số 242/TT-TCVG ngày 18 tháng 6 năm 2001 về việc đề nchị quy định giá bán lẻ muối I ốt,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quy định giá bán lẻ muối I ốt có trợ giá, trợ cước thống nhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai là: 1.000đ/kg (Một nghìn đồng).

Về số lượng và kinh phí trợ giá trợ cước vận chuyển thực hiện theo Quyết định số 23/200l/QĐ-UB ngày 29/1/2001 của UBND tỉnh Lào Cai

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Giám đốc Công ty Thươnc mại Lào Cai và các Giám đốc công ty Thương mại các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Quvết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2001./

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Nguyên