UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 223/2003/QĐ-UB

Đông Hà, ngày 12 tháng 2 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TỈNH QUẢNG TRỊ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Công văn số 4509/VPCP- HĐQT ngày 15/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án Hỗ trợ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Quảng Trị;

- Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quảng lý Dự án Hỗ trợ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Quảng Trị.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Bộ Nội vụ
- Đại Sứ quán Phần Lan
- T.vụ Tỉnh uỷ, TT/HĐND, UBMT tỉnh
- Các thành viên BCĐ DAQCDC tỉnh
- Chánh, PVP UBND tỉnh
- Các huyện, thị uỷ
- UBND các huyện, thị xã
- Các thành viên Ban QLDA QCDC
- Lưu: VT, NC

TM/ UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCHNguyễn Minh Kỳ

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 223/2003/QĐ- UB ngày 12/2/2003 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại tỉnh Quảng Trị (sau đây viết tắt là Ban Quản lý Dự án QCDC) được thành lập theo Quyết định số: 2176/2002/QĐ-UB ngày 11/10/2002 của UBND tỉnh. Ban Quản lý Dự án QCDC chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh và của UBND tỉnh. Đồng thời chịu sự quản lý, hướng dẫn về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ liên quan việc thực hiện dự án QCDC của Bộ Nội vụ và của Đại sứ quán Phần Lan.

Chương 2

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2: Chức năng:

Ban Quản lý Dự án QCDC có chức năng tham mưu cho UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Dự án QCDC tỉnh trong việc quản lý, triển khai thực hiện Dự án Hỗ trợ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản 4509/VPCP- HTQT ngày 15/8/2002 và thoả thuận ký kết ngày 02/10/2002 giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Đại sứ quán Phần Lan.

Điều 3: Nhiệm vụ và quyền hạn:

Ban Quản lý Dự an QCDC tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Tham mưu, đề xuất với Ban chỉ đạo Dự án CCHC tỉnh và UBND tỉnh về chương trình, kế hoạch hoạt động và biện pháp tổ chức thực hiện theo đúng mục tiêu của Dự án.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của Dự án báo cáo Ban chỉ đạo Dự án QCDC tỉnh thông qua và trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời có kế hoạch chi tiết (tháng, quý, 6 tháng, năm) và biện pháp cụ thể triển khai các hoạt động của dự án theo đúng kế hoạch chung đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thụ hưởng dự án thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo các mục tiêu đề ra trong văn kiện Dự án hỗ trợ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

4. Phối kết hợp với dự án CCHC, Dự án phát triển Nông nghiệp Nông thôn tỉnh Quảng Trị và các dự án kinh tế- xã hội khác có liên quan để thu hút thêm nguồn lực và kinh nghiệm để thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả Dự án Hỗ trợ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí tài trợ và đối ứng theo quy định của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan mà đã được BCĐ dự án Quy chế dân chủ thông qua.

6. Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện dự án theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm và đột xuất (nếu có) lên Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Dự án QCDC tỉnh và UBND tỉnh.

7. Cung cấp những thông tin cần thiết trong phạm vi quản lý theo đúng quy định hiện hành cho các cơ quan có liên quan và bảo đảm chế độ bảo mật theo quy định của Nhà nước.

Chương 3

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỤ THỂ CỦA LÃNH ĐẠO BAN QLDA

Điều 4: Tổ chức, bộ máy, biên chế:

- Ban quản lý Dự án Hỗ trợ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở có Giám đốc, 1 Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ kế hoạch tổng hợp (Điều phối viên), thư ký dự án và một số cán bộ đầu mối do CBCC của TCCQ tỉnh giúp việc theo chế độ kiêm nhiệm. Phiên dịch, biên dịch, nhân viên Văn thư, đánh máy, kho quỹ, phục vụ, lái xe thực hiện theo chế độ hợp đồng vụ việc.

- Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng dự án do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban TCCQ tỉnh. Các cán bộ khác do Giám đốc dự án bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Điều 5: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng thành viên Ban quản lý dự án:

1. Giám đốc:

Giám đốc Ban quản lý Dự án (gọi tắt là Giám đốc dự án) chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Ban chỉ đạo dự án QCDC tỉnh về tổ chức điều hành các hoạt động của dự án theo thoả thuận ký kết giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Đại sứ quán Phần Lan,Giám đốc dự án có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

- Quản lý, điều hành của mọi hoạt động của CBCC Ban QLDA;

- Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính (cả vốn tài trợ và vốn đối ứng);

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo mật theo quy định của Nhà nước;

- Giám đốc Dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Phó Giám đốc:

- Phó Giám đốc dự án là người giúp việc cho Giám đốc dự án và được Giám đốc dự án giao phụ trách một số công việc cụ thể, chịu trách nhiệm trước Giám đốc dự án về những công việc được giao:

- Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc hàng ngày của Ban QLDA, thay Giám đốc điều hành công việc khi Giám đốc đi vắng hoặc được Giám đốc uỷ quyền.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thụ hưởng dự án xây dựng các đề án, quy chế, quy trình , trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Kiểm tra, đôn đốc các công việc đã được phân công cho CBCC trong Ban quản lý dự án, chỉ đạo các cơ quan, các đơn vị làm thí điểm để rút kinh nghiệm nhân rộng.

- Phó Giám đốc dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Kế toán trưởng:

- Tham mưu cho Giám đốc dự án, quản lý và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn tài trợ và vốn đối ứng, có kế hoạch tài chính và dự toán bố trí vốn hợp lý để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu dự án, đảm bảo chi phí cho từng hoạt động theo kế hoạch tháng, quý , năm và báo cáo việc quản lý tài chính theo quy định của dự án.

- Tuân thủ Pháp lệnh về Thống kê - Kế toán và các quy của Chính phủ Việt Nam và Phần Lan về quản lý kinh phí Dự án: Thực hiện giải ngân theo kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu việc phân cấp quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ cho các đơn vị thu hưởng dự án và hướng dẫn việc chi tiêu, thanh toán, quyết toán, kiểm toán theo đúng chế độ Nhà nước Việt Nam và Phần Lan quy định.

Kế toán trưởng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Chương 4

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 6: Nguyên tắc chung:

- Giám đốc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy trí tuệ của tập thể trong việc lập ý kiến của CBCC trước khi quyết định đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc được quy định tại Điều 17 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ. Đối với những vấn đề vượt quá quyền hạn của Ban quản lý dự án thì Giám đốc Ban quản lý dự án xin ý kiến của Trưởng Ban chỉ đạo và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Công chức trong Ban QLDA chịu trách nhiệm thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao, phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, của người quản lý trực tiếp, chấp hành đúng thủ tục, trình tự, thời gian giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình. Tuyệt đối giữ bí mật các tài liệu và thông tin liên quan đến dự án. Khi chưa có ý kiến của trưởng Ban chỉ đạo dự án, hoặc Giám đốc dự án thì không cung cấp tài liệu cho người khác.

Chương 5

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7: Đối với Bộ Nội vụ:

- Ban Quản lý Dự án Quy chế dân chủ chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ về Dự án Hỗ trợ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại tỉnh Quảng Trị.

- Đề xuất với Bộ Nội vụ giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án;

- Cung cấp thông tin, báo cáo thẩm định kỳ lên Bộ Nội vụ theo quy định.

Điều 8: Đối với Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội:

Ban Quản lý Dự án QCDC chịu sự giám sát của Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội nhằm quản lý có hiệu quả nguồn kinh phí tài trợ của Đại sứ quán Phần Lan cho các hoạt động của dự án đạt mục tiêu đề ra;

- Tổ chức thực hiện tốt các quy định đã được ghi trong thoả thuận ký kết ngày 2/10/2002 giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội về tiến độ và kết quả triển khai các hoạt động của Dự án; về tình hình tài chính và chi tiêu tài chính của dự án.

Điều 9: Đối với các cơ quan Trung ương liên quan:

Ban Quản lý Dự án QCDC chịu sự giám sát gián tiếp,thông qua việc chấp hành các quy định về quản lý Nhà nước thuộc các lĩnh vực có liên quan.

Điều 10: Đối với UBND tỉnh, Ban chỉ đạo dự án QCDC tỉnh:

- Ban Quản lý Dự án QCDC chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo trực tiếp tuyệt đối của Ban Quản lý Dự án QCDC

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo lên Ban chỉ đạo Dự án QCDC tỉnh và UBND tỉnh về các lĩnh vực hoạt động của Dự án theo quyết định hiện hành.

Điều 11: Đối với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh:

- Ban Quản lý Dự án QCDC chịu sự quản lý Nhà nước của Sở, Ban, ngành về những lĩnh vực có liên quan. Chủ động, bàn bạc với các ngành để tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện các mục tiêu của dự án.

- Đề xuất với các Sở, Ban, ngành giải quyết kịp thời những vấn đề có liên quan đến các hoạt động của dự án.

- Thực hiện việc thông tin khi cần thiết.

Điều 12: Đối với các đơn vị thụ hưởng dự án:

- Ban Quản lý Dự án QCDC hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thụ hưởng dự án xây dựng đề án, quy chế, quy trình, chương trình và phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động của dự án theo mục tiêu đề ra.

- Cùng nhau chủ động bàn bạc, đề xuất với cấp trên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiến trình thực hiện các mục tiêu dự án, các kế hoạch, các đề án, các quy chế, quy trình khe được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

- Cung cấp những thông tin cần thiết để báo cáo cấp trên hoặc giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến các hoạt động của dự án.

- Thực hiện giao ban định ký theo quy định.

Chương 6

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Giám đốc Ban quản lý dự án Hỗ trợ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của dự án theo quy định của Quy chế này.

Điều 14: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tế hoạt động của dự án./.