BỘ CÔNG THƯƠNG
-----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU
TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14/6/2011 của Chính phru sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội;
Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?

Căn cứ Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;
Căn cứ vào ý kiến của các đơn vị về Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.
Điều 2.Danh mục này làm căn cứ để các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.
Điều 3. Trong quá trình thực hiện, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty và Hiệp hội ngành nghề tiếp tục đề xuất với Bộ Công thương để điều chỉnh, bổ sung Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

DANH MỤC

>> Xem thêm:  Tranh chấp sai diện tích ranh giới đã phân lô sẳn ? Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng nhà đất ?

BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU
TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 223/QĐ-BCT ngày 13/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

Mã số theo biểu thuế
Tên mặt hàng
Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật
nhóm
Phân nhóm
8481
80
61
00
Van cửa đồng
Áp lực làm việc max 16kg/cm2
Nhiệt độ làm việc max 1200
8481
80
63
00
Van bi đồng
Áp lực làm việc max 16kg/cm2
Nhiệt độ làm việc max 1200
8481
30
20
00
Van một chiều lá lật
Áp lực làm việc max 16kg/cm2
Nhiệt độ làm việc max 1200
8481
30
20
00
Van một chiều lò xo
Áp lực làm việc max 16kg/cm2
Nhiệt độ làm việc max 1200
8481
30
20
00
Ro đồng
Áp lực làm việc max 16kg/cm2
Nhiệt độ làm việc max 1200
8481
80
59
00
Vòi vườn
Áp lực làm việc max 16kg/cm2
Nhiệt độ làm việc max 1200
8481
80
63
00
Van bi liên hợp đồng
Van đóng mở bằng bi, lỗ to, nối ren
Áp lực làm việc max 16kg/cm2
Nhiệt độ làm việc max 1200
8481
80
63
00
Van góc đồng
Van đóng mở bằng bi, lỗ to, nối ren
Áp lực làm việc max 16kg/cm2
Nhiệt độ làm việc max 1200
8481
80
63
00
Van góc liên hợp đồng
Van đóng mở bằng bi, lỗ to, nối ren
Áp lực làm việc max 16kg/cm2
Nhiệt độ làm việc max 1200
7309
00
00
00
Bồn áp lực hình trụ nằm ngang
Dung tích chứa đến 650m3, áp suất làm việc đến 40kg/cm3
7311
00
19
90
Bồn áp lực hình cầu
Dung tích chứa đến 4400m3, áp suất làm việc đến 40kg/cm3
7309
00
00
00
Bồn áp lực hình trụ nằm ngang đặt trên xe chuyên dụng
Dung tích chứa đến 40m3, áp suất làm việc đến 40kg/cm3
Chuyên chứa LPG, NH3, Cl2, O2...

>> Xem thêm:  Mua nhà khi ngôi nhà đang có tranh chấp xử lý thế nào ? Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai