ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 223/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC TRỌNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 250/TTr-STC ngày 28 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức thuê đất trên địa bàn huyện Đức Trọng; cụ th như sau:

Số TT

Tên tổ chức - Vị trí lô đất - Loại đất

Hệ số (ln)

01

Công ty TNHH Rau Nhà Xanh - Thuộc thửa đất số 82, 90, tờ bản đồ số 18, xã Hiệp An - huyện Đức Trọng - Đất cơ sở SXKD, trong đó:

- Khu vực 1

2,00

- Khu vực 3

1,10

02

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thuộc thửa số 343, tờ bản đồ số 6, Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng - Đất cơ sở SXKD

2,00

Điều 2. Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên, giá đất tại thời điểm thuê đất và tỷ lệ đơn giá thuê đất Cục Thuế xác định đơn giá cho thuê đất và thông báo số tiền thuê đất phải nộp hàng năm cho đơn vị thuê đất biết, thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ktừ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;- Như điều 3;- Lưu VT, TC, ĐC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Yên