ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2230/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 26 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BỔSUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 232/TTr-STP ngày 14/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Chương trìnhxây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013 được ban hành kèmtheo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, Cụ thể:01 Quyết định (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Liên Hiệp cácHội Khoa học Kỹ thuật chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện,thị xã có kế hoạch tổ chức soạn thảo kịp thời, có chất lượng và hoàn thiện hồsơ trình UBND tỉnh ban hành theo đúng thời gian dự kiến.

Giao Sở Tư pháp đôn đốc, triển khaithực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm2013 đã được bổ sung.

Điều 3. Các ông (bà) ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa họcKỹ thuật và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía nam (BTP);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, ΡNC-NgV
- Lưu: VT, H12, 21/11.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

DANH MỤC

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BỔ SUNG NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 củaChủ tịch UBND tỉnh

STT

Tên loại

Trích yếu

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời điểm ban hành

1

Quyết định

Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Tháng 12/2013