UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2230/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 04 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 02 THỦ TỤC HÀNHCHÍNH BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾNTRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của cácnghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháptại Tờ trình số 2110/TTr-STP ngày 29 tháng 11 năm 2013 và đề nghị của Giám đốcSở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 64/TTr-SKHCN ngày 24 tháng 10 năm2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệcó trách nhiệm triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thihành.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký./.

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI LĨNHVỰC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀCÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013 củaChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính ban hành mới:

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân

01

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

02

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)